top of page

Plašs zemes gabals ar gatavu būvprojektu Saules parkam

Garkalne

Lielā zaļā iela 29

PĀRDOD

300.000 EUR

Platība

3.96 ha

Apraksts

Tiek pārdots 4ha plašs zemes gabals ar gatavu būvprojektu Saules parka Garkalne izbūvei. Ir gatavs būvprojekts un ir nokārtotas visas nepieciešamās atļaujas, atliek tikai uzstādīt paneļus. Paredzētās kopējās ražošanas jaudas plānotas 1.5 megavati.


Pašu saražotā enerģija ir lielisks papildu ieguvums gan privātai lietošanai, gan uzņēmumam, jo palielinot uzņēmuma enerģētisko neatkarību, samazinās produkta/pakalpojuma ražošanas izmaksas. Turklāt zaļā enerģija veicina tīrākas vides saglabāšanu.


Zemes gabals atrodas Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R)


Rūpnieciskās apbūves teritoriju galvenais izmantošanas veids ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve.


Rūpnieciskās apbūves teritorijās atļauts izvietot:

- vieglās ražošanas uzņēmumu;

- tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanas, pārtikas rūpniecības, mēbeļu ražošanas, poligrāfijas uzņēmumu u.c. vieglās rūpniecības uzņēmumu;

- lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu;

- transporta uzņēmumu;

- vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības objektu;

- industriālo vai tehnoloģisko parku;

- loģistikas centru;


Rūpnieciskās apbūves teritorijās var izvietot objektus, kas saistīti ar uzņēmējdarbībai nepieciešamās vides nodrošināšanu, biroju, transporta līdzekļu stāvlaukumu, pārvaldes iestādi, degvielas uzpildes staciju, tehniskās apkopes punktu, remontdarbnīcu, tehnikas novietni, garāžu, noliktavu u.tml.

Atļauta arī ārpustelpu uzglabāšana.


Zemes vienības minimālo platību nosaka atkarībā no plānotā objekta specifikas;

Zemes vienības maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 80%;

Starp rūpnieciskās apbūves un dzīvojamās apbūves teritorijām jāparedz apzaļumota josla, lai mazinātu varbūtējo piesārņojuma risku. Tās platumu pieņem atkarībā no ražošanas objekta specifikas;

Rūpnieciskās apbūves teritorijas atļauts iežogot ar necaurredzamu žogu līdz 2,5m. Žogam jābūt kvalitatīvam un iederīgam vidē.Продается земельный участок площадью 4 га с готовым проектом строительства Солнечного парка Гаркалне. Проект здания готов и получена вся необходимая разрешительная документация, осталось только установить панели. Планируемая общая производственная мощность составит 1,5 мегаватт.


Самогенерируемая энергия является большим дополнительным преимуществом как для частного использования, так и для бизнеса, поскольку повышение энергетической независимости бизнеса снижает затраты на производство продукта/услуги. Кроме того, зеленая энергия способствует более чистой окружающей среде.


Земельный участок расположен в зоне промышленного строительства (Р)


Основным видом использования площадей промышленного строительства является строительство промышленных производственных предприятий.


Разрешено размещать:

- предприятия легкой промышленности;

- текстильное, швейное и кожевенное производство, пищевая промышленность, производство мебели, полиграфические предприятия и т.д. предприятия легкой промышленности;

- сельскохозяйственная производственная компания;

- транспортная компания;

- оптовые или розничные объекты;

- индустриальный или технологический парк;

- логистический центр;


Объекты, связанные с обеспечением необходимой для бизнеса среды, офис, стоянка автотранспорта, административное учреждение, АЗС, пункт технического обслуживания, ремонтная мастерская, сарай для оборудования, гараж, склад и т.д.

Допускается также хранение на открытом воздухе.


Минимальная площадь земельного участка определяется в зависимости от специфики планируемого объекта;

Максимальная плотность застройки земельного участка не может превышать 80%;

Между районами промышленного и жилого строительства следует предусмотреть зеленый пояс для снижения возможного риска загрязнения. Ее ширина принимается в зависимости от специфики производственного объекта;

Допускается ограждение территорий промышленной застройки непроницаемым забором высотой до 2,5 м. Забор должен быть качественным и соответствовать окружающей среде.A 4ha plot of land with a ready construction project for the construction of the Solar Park Garkalne is for sale. The building project is ready and all the necessary permits have been completed, all that remains is to install the panels. The planned total production capacity is planned to be 1.5 megawatts.


Self-generated energy is a great additional benefit for both private use and business, as increasing the energy independence of the business reduces the cost of producing the product/service. In addition, green energy contributes to a cleaner environment.


The plot of land is located in the area of industrial construction (R)


The main type of use of industrial construction areas is the construction of industrial production companies.


It is allowed to place:

- light manufacturing companies;

- textile, clothing and leather goods production, food industry, furniture production, printing companies, etc. light industry companies;

- agricultural production company;

- transport company;

- wholesale or retail facilities;

- industrial or technological park;

- logistics center;


Objects related to the provision of the environment necessary for business, an office, a vehicle parking lot, an administrative institution, a fuel filling station, a technical maintenance point, a repair shop, an equipment shed, a garage, a warehouse, etc.

Outdoor storage is also allowed.


The minimum area of the land unit is determined depending on the specifics of the planned object;

The maximum building density of a land unit may not exceed 80%;

Between the areas of industrial construction and residential construction, a green belt should be provided to reduce the possible risk of pollution. Its width is accepted depending on the specifics of the production facility;

It is allowed to fence the industrial construction areas with an impenetrable fence up to 2.5 m. The fence must be of high quality and suitable for the environment.

Aģents

1.jpg

Elīna Krūmiņa

+371 29151591

bottom of page