top of page

Lauksaimniecības zeme ar investīciju objekta potenciālu

Ceraukstes pag.

“Mazigauņi”

PĀRDOD

15.500 EUR

Area

1,55 ha

Description

Lauksaimniecības zeme ar investīciju objekta potenciālu.


Zemes gabals robežojas ar A7 autoceļu, pēc apvedceļa izveidošanas pie Bauskas, tranzīta ceļš turpināsies gar šo zemes gabalu. Zemesgabalam ir tiešais piebraucamais ceļš no A7 autoceļa. Vizienā no Grenctāles garā ceļa posmā ir labi redzams šis zemes gabals, kas ļauj izvietot reklāmas banneri, kā arī citādi reklamēt uz zemesgabala izveidoto investīciju objektu. Zeme robežojas ar Ceraukstes upi, kas dod iespējas attīstīt tūrismu šajā zemes gabalā.


- Teritorijas galvenie izmantošanas veidi:

Viensētu apbūve, lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, lauksaimnieciska izmantošana, labiekārtota publiskā ārtelpa, publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma, ūdens telpas publiskā izmantošana.


- Teritorijas papildizmantošanas veidi:

Vasarnīcu apbūve, dārza māju apbūve, tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve, tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, kultūras iestāžu apbūve, sporta ēku un būvju apbūve, veselības aizsardzības iestāžu apbūve, sociālās aprūpes iestāžu apbūve, dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve, reliģisko organizāciju ēku apbūve, vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve, derīgo izrakteņu ieguve, atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve, inženiertehniskā infrastruktūra, transporta ( lineārā, apkalpojošā) infrastruktūra, Bauskas novada teritorijas plānojums, noliktavu apbūve, lidostu un ostu apbūve, energoapgādes uzņēmumu apbūve, mežsaimnieciska izmantošana.


- Apbūves parametri:

• Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība  2ha

• Maksimālais apbūves blīvums - 30%

• Apbūves maksimālais augstums – līdz 12m

• Apbūves augstums – līdz 2 stāvi

• Maksimālais būvju skaits zemes vienībā - viena dzīvojamā māja

• Iespējama zemes lietošanas veidu maiņa.


Ļoti laba atrašanās vieta – robežojas ar A7 autoceļš (Bauska – Grenctāle). Attālums līdz Bauskas centram ir 11 min brauciens ar automašīnu un līdz Rīgas centram – 81km un Lidostai “Rīga”– 85,5 km.


Zvaniet, ja vēlaties noskaidrot papildus informāciju.Agricultural land with the potential of an investment object.


The plot of land borders the A7 highway, after the construction of the bypass near Bauska, the transit road will continue along this plot of land. The plot has a direct access road from the A7 highway. Driving from  Grenctāles  direction on a long stretch of road, this plot of land is well visible, allowing advertising banners to be placed, as well as other advertising of the investment object created on the plot. The land is bordered by the Ceraukstes river, which gives opportunities to develop tourism in this plot of land.


- Main types of use of the territory:

Construction of single-family homes, construction of agricultural production enterprises, agricultural use, landscaped public outdoor space, public outdoor space without landscaping, public use of water space.


- Types of additional use of the territory:

Construction of summer houses, construction of garden houses, construction of trade and/or service facilities, construction of tourism and recreation facilities, construction of cultural facilities, construction of sports buildings and structures, construction of health protection facilities, construction of social care facilities, construction of animal care facilities, construction of buildings of religious organizations , construction of light industrial enterprises, extraction of minerals, construction of waste management and processing enterprises, engineering infrastructure, transport (linear, service) infrastructure, territorial planning of Bauska region, construction of warehouses, construction of airports and ports, construction of energy supply enterprises, forestry use.


- Construction parameters:

• The minimum area of ​​the plot to be newly created is 2ha

• Maximum building density - 30%

• Maximum building height – up to 12m

• Building height – up to 2 floors

• Maximum number of structures per land unit - one residential house

• Possible change of land use.


Very good location - it borders the A7 highway (Bauska - Grenctāle). The distance to the center of Bauska is 11 minutes by car, and to the center of Riga - 81 km and to the "Riga" Airport - 85.5 km.

Call if you want to find out more information.Земля сельскохозяйственного назначения с потенциалом инвестиционного объекта.


Земельный участок граничит с трассой А7, после строительства объездной дороги возле Бауски транзитная дорога продолжится вдоль этого участка земли. Участок имеет прямой подъезд к автомагистрали А7. Этот земельный участок хорошо виден проезжая по дороге со стороны Гренцталена длинном участке дороги, что позволяет размещать рекламные баннеры, а также иным образом рекламировать инвестиционный объект, созданный на земельном участке. Земля граничит с рекой Цераукстес, что дает возможность развивать туризм на этом участке земли.


- Основные виды использования территории:

Строительство частных домов, строительство предприятий сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственное использование, благоустроенные общественные открытые пространства, общественные открытые пространства без озеленения, общественное использование водных пространств.


- Виды дополнительного использования территории:

Строительство дач, строительство садовых домиков, строительство объектов торговли и/или сферы услуг, строительство объектов туризма и отдыха, строительство объектов культуры, строительство спортивных зданий и сооружений, строительство объектов здравоохранения, строительство объектов социального обеспечения, строительство объектов содержания животных, строительство зданий религиозных организаций, строительство предприятий легкой промышленности, добыча полезных ископаемых, строительство предприятий по обращению и переработке отходов, инженерная инфраструктура, транспортная (линейная, сервисная) инфраструктура, территориальное планирование Бауского района, строительство складов, строительство аэропортов и портов, строительство предприятий энергоснабжения, лесопользование.


- Параметры конструкции:

• Минимальная площадь вновь создаваемого участка — 2 га.

• Максимальная плотность застройки – 30%

• Максимальная высота здания – до 12 м.

• Высота здания – до 2 этажей.

• Максимальное количество построек на единицу земельного участка – один жилой дом.

• Возможное изменение землепользования.


Очень хорошее расположение - граничит с трассой А7 (Бауска - Гренцтале). Расстояние до центра Бауски - 11 минут на машине, до центра Риги - 81 км и до аэропорта "Рига" - 85,5 км.


Звоните, если хотите узнать больше информации.

Земля сельскохозяйственного назначения с потенциалом инвестиционного объекта.

Agent

1.jpg

Lita Marlēna Fišere

+371 29389671

bottom of page