top of page

Brīnišķīgs zemes gabals klusā vietā

Krimuldas pag.

"Jaunnamšķēni",

PĀRDOD

95.000 EUR

Platība

4,6 ha

Apraksts

Brīnišķīgs zemes gabals ainaviskā, klusā vietā Krimuldas pagastā, Siguldas novadā. Zemi var izmantot lauksaimniecībā, bet var arī būvēt privātmāju, atpūtas kompleksu vai viesu namu.

Ļoti laba atrašanās vieta ar ērtu infrastruktūru – 800m līdz Valsts galvenajam autoceļam A3 Rīga – Valmiera – Valka, 15 min attālumā līdz Siguldai, 40 min attālumā līdz Valmierai, bet stundas brauciena attālumā līdz Rīgas centram.

Zemes gabala pielietojums ir –  Lauksaimniecības teritorija (L) jeb funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

Teritorijas galvenie izmantošanas veidi:

-  Viensētu apbūve

-  Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve

-  Lauksaimnieciska izmantošana

-  Labiekārtota publiskā ārtelpa

-  Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma

-  Ūdens telpas publiskā izmantošana

Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība – atkarībā no plānotā objekta specifikas, bet ne mazāk par 2ha

Maksimālais stāvu skaits – 2 stāviПрекрасный земельный участок в живописном, тихом месте Кримулдской волости Сигулдского края. Участок можно использовать для сельского хозяйства, но можно построить и частный дом, и комплекс отдыха, и гостевой дом.

Очень хорошее место с удобной инфраструктурой - 800 м до главной национальной трассы А3 Рига - Валмиера - Валка, 15 минут до Сигулды, 40 минут до Валмиеры и час езды до центра Риги.

Использование земельного участка – сельскохозяйственная территория (L) или функциональная зона, которая определяется для обеспечения рационального и разнообразного использования сельскохозяйственных угодий как ресурса для всех видов сельскохозяйственной деятельности и сопутствующих услуг.

Основные виды использования территории:

- Строительство частных домов

- Строительство сельскохозяйственных производственных предприятий

- Сельскохозяйственное использование

- Благоустроенное общественное пространство под открытым небом

- Общественная открытая площадка без удобств

- Общественное использование водного пространства

Минимальная площадь вновь застраиваемого земельного участка – в зависимости от специфики планируемого объекта, но не менее 2 га

Максимальное количество этажей – 2 этажаA wonderful plot of land in a scenic, quiet location in Krimulda parish, Sigulda county. The land can be used for agriculture, but you can also build a private house, a recreation complex or a guest house.

Very good location with convenient infrastructure - 800m to the main national highway A3 Riga - Valmiera - Valka, 15 minutes to Sigulda, 40 minutes to Valmiera, and an hour's drive to the center of Riga.

The use of the plot of land is – Agricultural territory (L) or functional zone, which is determined to ensure the rational and diverse use of agricultural land as a resource for all types of agricultural activity and related services.

The main types of use of the territory:

- Construction of detached houses

- Construction of agricultural production companies

- Agricultural use

- Well-organized public outdoor space

- Public outdoor space without amenities

- Public use of water space

The minimum area of the newly constructed land unit – depending on the specifics of the planned object, but not less than 2ha

Maximum number of floors – 2 floors

Aģents

1.jpg

Elīna Krūmiņa

+371 29151591

bottom of page