top of page

Baltezerā tiek pārdoti zemes īpašumi, ezera krastā

Baltezers

Mazā Kraujas iela 2 / Kraujas iela 9

PĀRDOD

675.000 EUR

Area

7420 m²

Description

Baltezerā tiek pārdoti zemes īpašumi, ezera krastā. Pie īpašumiem atrodas visas nepieciešamās komunikācijas.


Saskaņā ar Ropažu novada teritorijas plānojumu zemes gabali atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS1).

Maksimālais apbūves blīvums - 30%;

Minimālā brīvā zaļā teritorija - 60%;

Maksimālais stāvu skaits - 2 stāvi un mansards;

Maksimālais apbūves augstums - 10 m;

Uz vienas zemes vienības var izvietot vienu dzīvojamo māju ar palīgēkām;

Zemes vienības minimālā fronte -15 m;

Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība – 1200 m2, dvīņu mājām – 600;

Tauvas josla -10m.


Zemes gabalu izmantošanas veidi:

savrupmāju;

dvīņu māju;

nepieciešamās saimniecības ēkas un palīgbūves;

ierīkot labiekārtotu publisko ārtelpu – sporta, rotaļu laukumus, apstādījumus, skvērus u.tml.


Kā papildizmantošanu var paredzēt:

pašvaldības iestādi;

sporta zāli, tenisa kortus;

aptieku, veterinārmedicīniskās prakses iestādi;

veikalu, kafejnīcu ar tirdzniecības platību līdz 150 m2.

Dzīvojamā mājā vai palīgēkās atļauts iekārtot telpas individuālajam darbam.


Pie zemesgabaliem ir pievadīta elektrība (sava elektrības kaste) un ir pieejama gāze, ūdensvads, kanalizācija.

Zemes gabali atrodas 100m no asfaltēta ceļa. Pastaigas attālumā, medicīnas iestādes, pārtikas veikali, kafejnīcas  sabiedriskais transports. Līdz Rīgai 7 min ar auto.Продаются земельные участки на берегу озера в Балтезере.  Все необходимые коммуникации расположены рядом с участкоми.


Согласно территориальному планированию Ропажского района, земельные участки находится в зоне частных домов (DzS1).

Максимальная плотность застройки – 30%;

Минимальная свободная зеленая площадь – 60%;

Максимальная этажность – 2 этажа и мансарда;

Максимальная высота здания – 10 м;

На одном земельном участке может быть размещен один жилой дом с подсобными постройками;

Минимальный фронт сухопутного блока – 15 м;

Минимальная площадь вновь построенного земельного участка – 1200 м2, для двухквартирных домов – 600;

Побережье – 10 м.


Виды использования земельных участков:

особняк;

двухквартирный дом;

необходимые хозяйственные постройки и вспомогательные постройки;

для создание благоустроенное общественное пространство на открытом воздухе – спортивные, детские площадки, озеленение, скверы и т. д.


В качестве дополнительного использования можно предусмотреть следующее:

муниципальная власть;

тренажерный зал, теннисные корты;

аптека, учреждение ветеринарной медицинской практики;

магазины, кафе торговой площадью до 150 м2

Допускается устройство помещений для индивидуальной работы в жилом доме или подсобных постройках.


К земельным участкам подведено электричество (свой электрощиток), рядом имеются газ, вода, канализация.

Земельные участки расположен в 100 м от асфальтированной дороги. В шаговой доступности медицинские учреждения, продуктовые магазины, кафе, остановкa общественного транспорта, 7 минут на машине до Риги.Land properties on the shore of the lake are for sale in Baltezer. All necessary communications are located near the properties.


According to the territorial planning of Ropaži district, the plots of land are located in the area of ​​detached houses (DzS1).

Maximum building density - 30%;

Minimum free green area - 60%;

Maximum number of floors - 2 floors and attic;

Maximum building height - 10 m;

One residential house with auxiliary buildings can be placed on one land unit;

The minimum front of the land unit -15 m;

The minimum area of ​​the newly constructed land unit is 1200 m2, for semi-detached houses – 600;

Tow lane -10m.


Types of use of plots of land:

mansion;

semi-detached house;

necessary farm buildings and auxiliary buildings;

to establish a well-arranged public outdoor space - sports, playgrounds, greenery, squares, etc.


As an additional use, the following can be envisaged:

municipal authority;

gym, tennis courts;

pharmacy, veterinary medical practice institution;

shops, cafes with a sales area of ​​up to 150 m2

It is allowed to arrange rooms for individual work in a residential house or auxiliary buildings.


Electricity is supplied to the land plots (its own electrical box) and gas, water supply, sewerage are available.

The plots are located 100m from an asphalted road. Within walking distance, medical facilities, grocery stores, cafes, public transport. 7 minutes by car to Riga.

Agent

1.jpg

Dainis Skutelis

+371 28334324

bottom of page