top of page

Apbūves zeme jaunam ciematam

Iecavas pag., Bauskas nov.

Vecbrāļi

PĀRDOD

2.500.000 EUR

Площадь

54,4 ha

Описание

Apbūves zeme jaunam ciematam.


Pārdošanā tiek piedāvāti privātmāju apbūves zeme 220 privātmāju ciematam ar jau gatavu robežplānu un projektu.


Lauksaimniecības teritorija ( L)

Maksimālais apbūves blīvums: 20%,

Apbūves augstums: 12m ( Vai atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai);

Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība: 2 ha;

Dzīvojamo ēku skaits zemes vienībā: 1 viensēta.

Teritorijas galvenie izmantošanas veidi - Viensētu, lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, lauksaimnieciska izmantošana.


Teritorijas papildizmantošanas veidi - Mežsaimnieciska izmantošana, vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve, inženiertehniskā, transporta lineārā, transporta apkalpojošā infrastruktūra, noliktavu, energoapgādes uzņēmumu, tirdzniecības vai pakalpojumu objektu, tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, kultūras iestāžu, sporta būvju, veselības aizsardzības iestāžu, sociālās aprūpes iestāžu, dzīvnieku aprūpes iestāžu, reliģisko organizāciju ēku, vasarnīcu, dārza māju apbūve.


Mežu teritorija (M)

Maksimālais apbūves blīvums: 10%;

Apbūves augstums: 9m;

Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība: 2 ha;

Teritorijas galvenie izmantošanas veidi - Mežsaimnieciska izmantošana, publiskā ārtelpa (bez labiekārtojuma).


Teritorijas papildizmantošanas veidi - Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu, tūrisma un atpūtas iestāžu, sporta būvju, viensētu apbūve (ja zemes vienības platība nav mazāka par 2 ha), derīgo izrakteņu ieguve (izstrādājot detālplānojumu, izņemto VAS “Latvijas valsts mežu” teritorijās esošajās potenciālo atradņu teritorijās, atbilstoši šo noteikumu 8.7. pielikumā pievienotajai shēmai).

Derīgo izrakteņu ieguvei atļauts transformēt meža zemes pēc ģeoloģiskās izpētes veikšanas un

saņemot RVP atļauju, kā arī izstrādājot detālplānojumu.

Labiekārtošanas projektiem organizējama būvniecības publiskā apspriešana.


Zeme atrodas 8 km aiz Iecavas, klusā, ainaviskā vietā, neapplūstošā teritorijā. Zeme sastāv no diviem zemes gabaliem: 51,1 ha un 3,09 ha, kurus vienu no otra atdala asfaltēts ceļš.


Šeit bija paredzēts izbūvēt jaunu ciematu, darbi netika uzsākti, taču projekts un robežplāns ir sagatavoti un to var turpināt no vietas, kur tas apstājās. Ir arī paneļu māju būvnieka piedāvājums.


Jautājumu un vēlmes apskatīties gadījumā, lūdzu zvaniet.Земля под строительство новой деревни.


Земельный участок под строительство поселка на 220 частных домов предлагается к продаже с готовым межевым планом и проектом.


Сельскохозяйственная зона (L)

Максимальная плотность застройки: 20%,

Высота здания: 12м (Или по технологической необходимости);

Минимальная площадь создаваемого земельного участка: 2 га;

Количество жилых домов на единицу земли: 1.

Основные виды использования территории – строительство частных домов, предприятий сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственное использование.


Виды дополнительного использования территории - Лесопользование, строительство предприятий легкой промышленности, машиностроения, линейного транспорта, инфраструктуры транспортного обслуживания, строительство складов, предприятий энергоснабжения, объектов торговли или сферы услуг, учреждений туризма и отдыха, учреждений культуры, спортивных сооружений, учреждения здравоохранения, учреждения социальной опеки, строительство учреждений по уходу за животными, зданий религиозных организаций, дач, садовых домиков.


Площадь леса (М)

Максимальная плотность застройки: 10%;

Высота здания: 9м;

Минимальная площадь создаваемого земельного участка: 2 га;

Основные виды использования территории – лесопользование, открытое пространство общественного пользования (без озеленения).


Виды дополнительного использования территории - строительство объектов торговли или обслуживания, объектов туризма и отдыха, спортивных сооружений, приусадебных участков (при площади земельного участка не менее 2 га), добыча полезных ископаемых (путем разработки детального проекта). .План, в районах потенциальных месторождений, удаленных с территорий VAS «Latvijas valsts mežu», согласно схеме, приведенной в приложении 8.7 к настоящим правилам).

Преобразование лесных земель для добычи полезных ископаемых допускается после проведения геологических исследований и

получение разрешения РВП, а также разработка детального плана.

Для проектов благоустройства необходимо организовать общественные консультации по строительству.


Земельный участок расположен в 8 км от Иецавы, в тихом, живописном месте, в незатопляемой зоне. Земельный участок состоит из двух участков: 51,1 га и 3,09 га, которые отделены друг от друга асфальтированной дорогой.


Здесь должно было быть построено новое село, работы не начались, но проект и межевой план подготовлены и их можно продолжить с того места, где они остановились. Также есть предложение от застройщика панельных домов.


Если есть вопросы или хотите посмотреть, звоните.Building land for a new village.


Land for the construction of a village of 220 private houses is offered for sale with a ready-made boundary plan and project.


Agricultural area (L)

Maximum building density: 20%,

Building height: 10 m;

The minimum area of ​​the plot of land to be newly created: 2 ha;

Number of residential buildings per land unit: 1 homestead.

The main types of use of the territory - construction of single-family homes, agricultural production enterprises, agricultural use.


Types of additional use of the territory - Forestry use, construction of light industrial enterprises, engineering, transport linear, transport service infrastructure, construction of warehouses, energy supply companies, trade or service facilities, tourism and recreation institutions, cultural institutions, sports buildings, health protection institutions, social care institutions , construction of animal care institutions, buildings of religious organizations, summer houses, garden houses.


Forest area (M)

Maximum building density: 10%;

Building height: 9m;

The minimum area of ​​the plot of land to be newly created: 2 ha;

The main types of use of the territory - Forestry use, public outdoor space (without landscaping).


Types of additional use of the territory - construction of trade or service facilities, tourism and recreation facilities, sports facilities, homesteads (if the area of ​​the land unit is not less than 2 ha), mining of minerals (by developing a detailed plan, in the areas of potential deposits removed from the territories of VAS "Latvijas valsts mežu" , according to the scheme attached in Appendix 8.7 of these regulations).

It is allowed to transform forest lands for the extraction of minerals after carrying out geological research and receiving RVP permission, as well as developing a detailed plan.

A public construction consultation must be organized for improvement projects.


The land is located 8 km beyond Iecava, in a quiet, scenic area, in a non-flooding area. The land consists of two plots: 51.1 ha and 3.09 ha, which are separated from each other by an asphalt road.


A new village was supposed to be built here, the works didn’t start, but the project and the boundary plan have been prepared and it can be continued from where it stopped. There is also an offer from a panel house builder.


If you have any questions or wish to view, please call.

Агент

1.jpg

Lita Marlēna Fišere

+371 29389671

bottom of page