top of page

Plašs zemes gabals klusā, ainaviskā vietā

Laucienes pagasts

“Jaunļauļas”

PĀRDOD

40.000 EUR

Mājas platība

43 m²

Zemes platība

6.1 ha

Istabu skaits

2

Guļamistabu skaits

2

Stāvi

2

Vannas istabu skaits

1

Apraksts

Plašs zemes gabals klusā, ainviskā vietā.


6,1 ha plašs zemes gabals uz kura atrodas neliela māja 43,3 kv.m. platībā un saimniecības ēka 92,6 kv.m platībā, sliktā stāvoklī. Zemes gabalam cauri iet pašvaldības ceļš, kas sadala šo zemi divās daļās. Zemes gabals būs ideāli piemērots plašas viensētas izbūvei vai sadalījumam divos zemes gabalos.

Talsi atrodas 12 km attālumā, Lauciene 4 km un Rīga 105 km attālumā.

Teritorijas galvenie izmantošanas veidi:

- Viensētu apbūve.

- Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve.

- Lauksaimnieciska izmantošana.

- Labiekārtota ārtelpa: Labiekārtoti parki (piemēram, atrakciju un atpūtas parki), zooloģiskie un botāniskie dārzi, mežaparki, pludmales, krastmalas, laukumi, publisko ēku pagalmi, kā arī apstādījumi, labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra (tai skaitā nedzīvojamās ēkas, būves, dīķi, kanāli un citi objekti) iedzīvotāju atpūtas, fizisko aktivitāšu un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai

- Ārtelpa bez labiekārtojuma.

- Ūdens telpas publiskā izmantošana.


Jebkuru jautājumu gadījumā, lūdzu, zvaniet.
Большой земельный участок в тихом живописном месте.


Земельный участок 6,1 га, на котором стоит небольшой дом площадью 43,3 кв.м. и хозпостройка площадью 92,6 кв.м., в плохом состоянии. Через земельный участок проходит муниципальная дорога, которая делит этот участок на две части. Земельный участок идеально подойдет для строительства просторной усадьбы или разделения его на два земельных участка.

Город Талси находится в 12 км, Лауцене - в 4 км, а Рига - в 105 км.

Основные виды использования территории:

- Строительство частных домов.

- Строительство предприятий сельскохозяйственного производства.

- Сельскохозяйственное использование.

- Благоустроенное открытое пространство: Ландшафтные парки (например, парки развлечений и отдыха), зоологические и ботанические сады, лесопарки, пляжи, набережные, скверы, дворы общественных зданий, а также озеленение, озеленение и функционально необходимая инфраструктура (в том числе не жилые дома, сооружения, пруды, каналы и другие объекты) для обеспечения отдыха жителей, занятий физической культурой и выполнения других функций открытых пространств общественного пользования.

- Открытое пространство без удобств.

- Общественное пользование водным пространством.


Пожалуйста, звоните по любым вопросам.Large plot of land in a quiet picturesque location.


A plot of land of 6.1 ha, on which stands a small house with an area of 43.3 sq.m. and an outbuilding with an area of 92.6 sq.m., in poor condition. A municipal road passes through the land plot, which divides this plot into two parts. The plot of land is ideal for building a spacious estate or dividing it into two plots of land.

The Talsi is 12 km away, Laucene is 4 km away and Riga is 105 km away.

Main types of use of the territory:

- Construction of private houses.

- Construction of agricultural production enterprises.

- Agricultural use.

- Landscaped open space: Landscaped parks (for example, amusement and recreation parks), zoological and botanical gardens, forest parks, beaches, embankments, squares, courtyards of public buildings, as well as landscaping, landscaping and functionally necessary infrastructure (including non-residential buildings, structures, ponds, canals and other objects) to provide recreation for residents, exercise and perform other functions of open public spaces.

- Open space without amenities.

- Public use of water space.


Please call with any questions.

Aģents

Ieva Foto 2.jpeg

Rolands Vaļķuns

+371 26317300

bottom of page