top of page

Attīstības zeme Valdlaučos

Valdlauči

"Erci"

PĀRDOD

212.400 EUR

Platība

1,18 ha

Apraksts

Piedāvajam iegādei zemi Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas (Jdzd) apakšzonējumā (JDzD1). Neliela daļa atrodas arī Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijā TL. Zeme atrodas tuvu intensīvas satiksmes ceļam (A7). Piekļūt īpašumam var nogriežoties no asfaltētā ceļa vai nu no Bauskas ielas, vai Auzu ielas. Daži atļautās apbūves objekti:

- mazstāvu daudzdzīvokļu nams;
- rindu māja;
- savrupmāja;
- dvīņu māja;
- darījumu iestāde;
- viesnīca, viesu māja;
- ārstniecības iestāde;

Pie zemes gabala ir pievadīti vai ir pieejami (ir pievadīti atzari vai iespējamās pieslēguma vietas atrodas 50-200 m attālumā) visi nozīmīgākie centralizētie inženiertīkli:

- Elektroapgāde;
- Centralizētais ūdensvads;
- Centralizētā kanalizācija;
- Gāzes vads;
- Fiksēto telefonsakaru tīkli.

Gruntsūdens līmenis ir pietiekami zems, tas būtiski neierobežo zemes gabala racionālu izmantošanu
Rajons strauji attīstās. Blakus Izstāžu centrs Rāmava, Sanitex, Maxima. Tiek būvēti jauni komerciāli objekti.


Предлагаем к приобретению земельный участок в зоне смешанной жилой и коммерческой застройки (JDzD) с субонированием (JDzD1). Небольшая часть также находится на территории объектов дорожной инфраструктуры TL. Земля находится недалеко от дороги с интенсивным трафиком (A7). Добраться до участка можно свернув с асфальтированной дороги либо с улицы Bauskas, либо с улицы Auzu. Некоторые объекты разрешенного строительства:

- малоэтажный жилой дом;
- дом ленточной застройки;
- частный дом;
- двухквартирный дом;
- деловой центр;
- гостиница, гостевой дом;
- медицинское учреждение;

Все важнейшие централизованные инженерные сети подведены к участку или имеются в наличии (подведены ответвления или точки возможного подсоединения на удалении 50-200 м):

- Электричество;
- централизованный водопровод;
- Централизованная канализация;
- Газопровод;
- Фиксированные телефонные сети.

Уровень грунтовых вод достаточно низкий, существенно не ограничивает рациональное использование земельного участка. Район быстро развивается. Выставочный центр Рамава, Sanitex, Maxima находятся поблизости. Строятся новые коммерческие объекты.


A land is available for sale in the zone of mixed residential and commercial building area (JDzD) in the sub-zone (JDzD1). A small part of the land plot is also located in the territory of Traffic infrastructure facilities TL. The land is located close to a busy road (A7). You can access the property by turning off the asphalted road either from Bauskas street or Auzu street. Some objects of permitted construction:

- low-rise apartment building;
- row house;
- a private house;
- duplex house;
- business building;
- hotel, guesthouse;
- medical institution;

All the most important centralized engineering networks are connected to the plot of land or are available (are located 50-200 m away):

- Electricity;
- Centralized water pipe;
- Centralized sewerage;
- Gas line;
- Fixed telephone networks.

Groundwater level is low enough, it does not significantly limit the rational use of the plot of land. The district is developing rapidly. Rāmava Exhibition Center, Sanitex, Maxima are nearby. New commercial facilities are being built.

Aģents

1.jpg

bottom of page