top of page

Zemesgabals ar attīstītu infrastruktūru

Maskavas priekšpilsēta

Lomonosova iela 5

PĀRDOD

200.000 EUR

Īpašuma veids

Platība

Zeme

1216 m²

Apraksts

Apbūves zemesgabals ar attīstītu infrastruktūru.


Nekustamais īpašums atrodas Rīgā, Maskavas forštatē, Lauvas, Lomonosova un Rāznas ielu rajonā.

Uz apbūves zemesgabala var būvēt:

 • daudzdzīvokļu namu;

 • komerciāla rakstura objektu;

 • tirdzniecības un pakalpojumu objektu;

 • savrupmāju;

 • dvīņu vai rindu māju;

 • noliktavas, automazgātavu, transporta infrastruktūras objektu;

 • izglītības, kultūras vai zinātnes iestādi;

 • ārstniecības, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes;

 • sporta būvi;

 • transportlīdzekļu novietni;

 • u.c.


Pieļaujamais stāvu skaits - 6.


Sabiedrisko transportu nodrošina Rīgas pilsētas autobusu, trolejbusu un tramvaju satiksme.

Apmēram 150 m attālumā atrodas autobusa (Nr.18) un trolejbusa (Nr.15) pieturas vieta un apmēram 400 m attālumā atrodas tramvaja (Nr. 4., 7., 9.) pieturas vieta. Pie zemesgabala ērta piebraukšana no Lomonosova ielas puses, pie kuras izveidota iebrauktuve.


Šajā pilsētas rajonā ir labi attīstīta infrastruktūra. Tuvākās izglītības iestādes: apmēram 300 m attālumā atrodas Ekonomikas un kultūras augstskola, Transporta un sakaru institūts, Baltijas starptautiskā akadēmija un Rīgas 3. mūzikas skola. Apmēram 750m attālumā atrodas A.Pumpura 11. pamatskola. Tuvākais tirdzniecības centrs - „Mols”, kā arī citi svarīgi sabiedriskas nozīmes objekti, kas izvietoti uz Krasta ielas, atrodas apmēram 1,4 km attālumā. Zaļā zona ar Maskavas dārzu atrodas apmēram 300 m attālumā.


Apmēram 300 m attālumā atrodas dzelzceļš ar aktīvu vilcienu kustību. Pilsētas centrs sasniedzams 10 minūšu laikā.


Ir pieejams visas pilsētas komunikācijas.


Zvaniet, vienosimies par zemes apskati Jums ērtā laikā.Участок под застройку с развитой инфраструктурой.


Недвижимость находится в Риге, в Московском форштадте, в районе улиц Лаувас, Ломоносова и Разнас. 

На участке под застройку можно построить:

 • жилой дом;

 • объекты коммерческого характера;

 • объекты торговли и обслуживания;

 • особняк;

 • двухквартирные или дом рядовой застройки;

 • склады, автомойки, объекты транспортной инфраструктуры;

 • образовательные, культурные или научные учреждения;

 • медицинские, социальные и реабилитационные учреждения;

 • спортивные сооружения;

 • стоянка транспортных средств;

 • и т.п.


Допустимое количество этажей - 6.


Общественный транспорт обеспечивается рижскими городскими автобусами, троллейбусами и трамваями. Автобусная (№ 18) и троллейбусная (№ 15) остановки примерно в 150 м, трамвайная (№ 4, 7, 9) остановка примерно в 400 м. Удобный подъезд к участку с улицы Ломоносова, к которой есть подъезд.


В этом районе города хорошо развита инфраструктура. Ближайшие учебные заведения: Университет экономики и культуры, Институт транспорта и связи, Балтийская международная академия и 3-я Рижская музыкальная школа находятся примерно в 300 метрах. Примерно в 750 м находится 11-я начальная школа А.Пумпура. Ближайший торговый центр - «Моls», а также другие важные объекты общественного значения, расположенные на улице Краста, находятся примерно в 1,4 км. Зеленая зона с Московскoм садом находится примерно в 300 метрах.


Примерно в 300 м проходит железная дорога с активным движением поездов. До центра города можно добраться за 10 минут.


Доступны все городские коммуникации.


Звоните, договоримся о земельном осмотре в удобное для вас время.Building plot with developed infrastructure.


The real estate is located in Riga, Moscow suburb, in the area of Lauvas, Lomonosova and Rāznas streets. 

The following can be built on the building plot:

 • apartment building;

 • objects of a commercial nature;

 • trade and service facilities;

 • mansion,

 • semi-detached or terraced houses;

 • warehouses, car washes, transport infrastructure facilities;

 • educational, cultural or scientific institutions;

 • medical, social care and rehabilitation institutions;

 • sports facilities;

 • vehicle parking;

 • etc.


Permissible number of floors - 6.


Public transport is provided by Riga city buses, trolleybuses and trams. There is a bus (No. 18) and trolleybus (No. 15) stop about 150 m away, and a tram (No. 4, 7, 9) stop about 400 m away. Easy access to the plot of land from Lomonosova Street, which has a driveway.


This area of the city has a well-developed infrastructure. The nearest educational institutions: the University of Economics and Culture, the Institute of Transport and Communications, the Baltic International Academy and the 3rd Riga Music School are located about 300 m away. About 750m away is the 11th primary school of A.Pumpura. The nearest shopping center - "Mols", as well as other important objects of public importance, located on Krasta Street, are located approximately 1.4 km away. The green area with the Moscow Garden is about 300 m away.


About 300 m away there is a railway with active train traffic. The city center can be reached within 10 minutes.


All city communications are available.


Call, we will agree on a land inspection at a time convenient for you.

Aģents

Ieva Foto 2.jpeg

bottom of page