top of page

Namīpašums Talsu skaistākajā vietā

Talsi

Voldemāra Ruģēna iela 7

PĀRDOD

550.000 EUR

Īpašuma veids

Platība

Ēka ar zemi

4813 m²

Apraksts

INVESTĪCIJU IESPĒJA TALSOS – pārdod namīpašumu (veco slimnīcu) Talsu skaistākajā vietā blakus pilskalnam un ezeram, ļoti attīstītā un perspektīvā vietā Voldemāra Ruģēna ielā.

Nekustamais īpašums sevī ietver trīs stāvu ēku 4813 m2 un zemi 5248 m2 platībā.


Uz doto brīdi ir izstrādāts būvprojekts pārbūvei, lai ēku pārveidotu par sociālās aprūpes namu, kurš paredzētu142 gultas vietas.

Otra iespēja šajā ēkā ir izveidot dzīvojamo fondu, pārbūvējot to par daudzdzīvokļu namu.

Ir pieejams ēkas tehniskais atzinums.


Būves lietošanas veids – Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka (1264).


Tehniskā informācija – ēkā ir 21 tualetes telpa, 10 vannas/dušas telpas, 1 pasažieru lifts.


Būves pamati – dzelzsbetons/betons

Būves ārsienas – ķieģeļu mūris

Būves pārsegumi – koks

Būves jumts – azbestcementa loksnes


Ir visas pilsētas komunikācijas – ūdens, kanalizācija, elektrība.


Ēka atrodas JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJĀ (JC)


PAMATINFORMĀCIJA:

Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem.


TERITORIJAS GALVENIE IZMANTOŠANAS VEIDI:

- Savrupmāju apbūve;

- Daudzdzīvokļu māju apbūve;

- Pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā atļautas esošas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un jaunbūvējamas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar 2 stāviem un bēniņu izbūvi;

- Biroju ēku apbūve;

- Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve;

- Apbūve, ko veido veikali, aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas), tirdzniecības centri ar platību 700 m2, tirgi, tirgus paviljoni, kioski, segtie stendi, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, restorāni, bāri, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, minimāla transporta apkopes servisa objekti (riepu maiņa, elektromobiļu uzlādes stacijas);

- Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā nav atļauts izvietot lauku tūrismam izmantojamas mājas un citi izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra, kas ietver kempingus, laukumus atpūtas transportlīdzekļiem un apdzīvojamām autopiekabēm;

- Kultūras iestāžu apbūve;

- Sporta būvju apbūve (12005): nav atļautas trases ar cieto un mīksto segumu;

- Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006): Apbūve, ko veido aizsardzības spēku, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti un ugunsdzēsēju depo, kazarmas un citas valsts aizsardzības un drošības iestādes un to funkcijām nepieciešamās ēkas un inženierbūves;

- Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve;

- Veselības aizsardzības iestāžu apbūve;

- Sociālās aprūpes iestāžu apbūve;

- Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve;

- Reliģisko organizāciju ēku apbūve;

- Labiekārtota ārtelpa;

- Labiekārtoti parki (piemēram, atrakciju un atpūtas parki), botāniskie dārzi, mežaparki, pludmales, krastmalas, laukumi, publisko ēku pagalmi, kā arī apstādījumi, labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra (tai skaitā nedzīvojamās ēkas, būves, dīķi, kanāli un citi objekti) iedzīvotāju atpūtas, fizisko aktivitāšu un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai;


TERITORIJAS PAPILDIZMANTOŠANAS VEIDI:

- Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve;

Tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanas, pārtikas rūpniecības, mēbeļu ražošanas, poligrāfijas, industriālo un tehnoloģisko parku un citu vieglās rūpniecības uzņēmumu (ja tie nerada būtisku piesārņojumu) darbības nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un infrastruktūra;

- Transporta apkalpojošā infrastruktūra;

Būves sauszemes, gaisa un ūdens satiksmes pakalpojumu nodrošināšanai, tai skaitā dzelzceļa pasažieru stacijas, autoostas, garāžas, depo, termināļi, atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas, stāvparki, daudzstāvu autostāvvietas, autotransporta apkopes objekti – autoservisi, speciālās mazgātavas u.tml.;


APBŪVES PARAMETRI:

A picture containing text, line, font, number  Description automatically generated


CITI NOTEIKUMI:

- Valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa Talsu viduslaiku pils (Dzirnavkalns) (aizsardzības Nr.2267) teritorijā pieļaujama tikai esošo ēku pārbūve un jaunu ēku būvniecība bijušo ēku vietās un apjomos;

- Pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā ir aizliegta mobilo sakaru bāzes staciju un apraides

raidītāju ierīkošana;

- Pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā nav atļauts tirdzniecības centrs (tai skaitā autotirdzniecības centri ar servisu), degvielas uzpildes stacija, riepu maiņas vietas un pašapkalpošanās automazgātavas;

- Pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā nav atļautas atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas un garāžas;


LIELISKA INFRASTRUKTŪRA – līdz Talsu Valsts ģimnāzijai 1km, ļoti tuvu arī Talsu Sporta halle,  līdz slimnīcai 1.5km, tuvākais bērnudārzs pāris min brauciena attālumā. Blakus skaistais Talsu pilskalns un Talsu ezers, netālu atrodas Tiguļkalns.ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ В ГОРОДЕ ТАЛСИ – продается жилая недвижимость (старая больница) в самом красивом месте Талси, рядом с замковым холмом и озером, в очень развитом и перспективном месте на улице Волдемара Ругена.

Недвижимость включает в себя трехэтажное здание площадью 4 813 м2 и земельный участок площадью 5 248 м2.


На данный момент разработан строительный проект реконструкции с преобразованием здания в социальный дом на 142 места.

Другой вариант – создать в этом доме жилой фонд, переделав его в многоквартирный дом.

Имеется техническое заключение по зданию.


Тип использования здания – Здание медицинского учреждения или лечебно-профилактического учреждения (1264).


Техническая информация – в здании 21 туалет, 10 ванн/душевых, 1 пассажирский лифт.


Фундамент здания – железобетон/бетон

Наружные стены здания - кирпичная кладка

Строительные покрытия - дерево

Строительная кровля - асбестоцементные листы


Есть все городские коммуникации - вода, канализация, электричество.


Здание расположено в СМЕШАННОМ ЦЕНТРЕ ЗДАНИЯ (JC)


ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Район смешанной застройки центра (JC) - это функциональная зона, определенная для района, который исторически развивал широкий спектр смешанного использования или который служит городским или районным центром, а также в застроенных районах, которые планируется развивать. в такие центры.


ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ:

- Строительство частных домов;

- Строительство многоквартирных домов;

- на территории памятника градостроительства допускается строительство существующих многоквартирных жилых домов и вновь строящихся многоквартирных жилых домов с 2 этажами и мансардной застройкой;

- Строительство офисных зданий;

- Строительство коммерческих или сервисных объектов;

- Здания, состоящие из магазинов, аптек (в том числе ветеринарных), торговых центров площадью 700 м2, рынков, рыночных павильонов, киосков, крытых киосков, объектов сезонной торговли или обслуживания, предприятий общественного питания, ресторанов, баров, кафе, а также также объекты бытового и иного обслуживания, объекты минимального технического обслуживания транспорта (шиномонтажные, зарядные станции для электромобилей);

- строительство объектов туризма и отдыха (12003): не допускается размещение домов, используемых для сельского туризма, и других объектов и инфраструктуры, необходимых для оказания услуг по размещению, к которым относятся кемпинги, площадки для отдыха автотранспорта и жилых вагончиков, на территории градостроительный памятник;

- Строительство учреждений культуры;

- Строительство спортивных сооружений (12005): не допускаются дорожки с твердым и мягким покрытием;

- Строительство объектов обороны и безопасности (12006): Строительство в составе сил обороны, полиции, пожарно-спасательных служб и пожарных депо, казарм и других объектов государственной обороны и безопасности, а также зданий и инженерных сооружений, необходимых для их функций;

- Строительство образовательных и научных учреждений;

- Строительство учреждений здравоохранения;

- Строительство учреждений социальной защиты;

- Строительство объектов по уходу за животными;

- Строительство зданий религиозных организаций;

- Благоустроенная открытая площадка;

- Благоустроенные парки (например, парки культуры и отдыха), ботанические сады, лесопарки, пляжи, набережные, скверы, дворы общественных зданий, а также озеленение, благоустройство и функционально необходимая инфраструктура (в том числе нежилые здания, сооружения , пруды, каналы и другие объекты) для обеспечения отдыха жителей, физической активности и других функций открытых пространств общего пользования;


ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ:

- Строительство предприятий легкой промышленности;

Строительство и инфраструктура, необходимые для обеспечения функционирования текстильного, швейного и кожевенного производства, пищевой промышленности, производства мебели, полиграфии, промышленных и технологических парков и других предприятий легкой промышленности (если они не вызывают значительных загрязнений);

- инфраструктура транспортного обслуживания;

Здания для обслуживания наземного, воздушного и водного транспорта, в том числе железнодорожные пассажирские вокзалы, автовокзалы, гаражи, депо, вокзалы, отдельно устроенные открытые автостоянки, автостоянки, многоэтажные стоянки, объекты технического обслуживания автомобильного транспорта - автомастерские , специальные прачечные и др.;


КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

A picture containing text, line, font, number  Description automatically generated


РАЗНЫЕ ПРАВИЛА:

- На территории охраняемого государством памятника культуры Талсинский средневековый замок (Дзирнавкалнс) (охрана № 2267) разрешается только реконструкция существующих зданий и строительство новых зданий на местах и ​​в объемах прежних зданий;

- Мобильные базовые станции и вещание запрещены на территории градостроительного памятника

установка передатчиков;

- Торговые центры (в том числе автосалоны с сервисом), АЗС, шиномонтажные пункты и автомойки самообслуживания не допускаются на территорию памятника градостроительства;

- на территории памятника градостроительства не допускаются отдельные открытые автостоянки и гаражи;


ОТЛИЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА!INVESTMENT OPPORTUNITY IN TALSI - residential property for sale (old hospital) in the most beautiful place in Talsi, next to the castle hill and the lake, in a very developed and promising place on Voldemāra RuĻēna Street.

The real estate includes a three-story building of 4,813 m2 and land of 5,248 m2


At the moment, a construction project has been developed for the reconstruction to transform the building into a social care home, which would provide for 142 beds.

Another option is to create a housing fund in this building by converting it into an apartment building.

A technical opinion of the building is available.


Type of building use – Medical or healthcare facility building (1264).


Technical information – the building has 21 toilets, 10 bath/shower rooms, 1 passenger elevator.


Building foundations – reinforced concrete/concrete

External walls of the building - brickwork

Building coverings - wood

Construction roof - asbestos cement sheets


There are all city communications - water, sewage, electricity.


The building is located in the MIXED CENTER BUILDING AREA (JC)


BASIC INFORMATION:

A mixed center development area (JC) is a functional area defined for an area that has historically developed a wide spectrum of mixed uses or that serves as a city or neighborhood center, as well as in built-up areas that are planned to be developed into such centers.


MAIN USES OF THE TERRITORY:

- Construction of detached houses;

- Construction of multi-apartment houses;

- Existing multi-apartment residential houses and newly built multi-apartment residential houses with 2 floors and attic construction are allowed in the territory of the urban planning monument;

- Construction of office buildings;

- Construction of commercial or service facilities;

- Buildings consisting of shops, pharmacies (including veterinary pharmacies), shopping centers with an area of ​​700 m2, markets, market pavilions, kiosks, covered stands, seasonal trade or service facilities, catering companies, restaurants, bars, cafes, as also objects of household and other services, objects of minimal transport maintenance service (tyre changing, electric car charging stations);

- Construction of tourism and recreation facilities (12003): it is not allowed to place houses used for rural tourism and other objects and infrastructure necessary for providing accommodation services, which include campsites, areas for recreational vehicles and habitable trailers, in the territory of the urban planning monument;

- Construction of cultural institutions;

- Construction of sports facilities (12005): tracks with hard and soft surfaces are not allowed;

- Construction of defense and security institutions (12006): Construction consisting of defense forces, police, fire and rescue services and fire stations, barracks and other state defense and security institutions and buildings and engineering structures necessary for their functions;

- Construction of educational and scientific institutions;

- Construction of health protection institutions;

- Construction of social care institutions;

- Construction of animal care facilities;

- Construction of buildings of religious organizations;

- Well-equipped outdoor space;

- Well-maintained parks (for example, amusement and recreation parks), botanical gardens, forest parks, beaches, waterfronts, squares, courtyards of public buildings, as well as greenery, landscaping and functionally necessary infrastructure (including non-residential buildings, structures, ponds, canals and other objects ) for the provision of residents' recreation, physical activities and other public outdoor space functions;


TYPES OF ADDITIONAL USE OF THE TERRITORY:

- Construction of light industry enterprises;

Construction and infrastructure necessary to ensure the operation of textile, clothing and leather goods production, food industry, furniture production, printing, industrial and technological parks and other light industrial enterprises (if they do not cause significant pollution);

- Transport service infrastructure;

Buildings for the provision of land, air and water traffic services, including railway passenger stations, bus stations, garages, depots, terminals, separately arranged open parking lots, parking lots, multi-storey parking lots, road transport maintenance facilities - car repair shops, special laundries, etc.;


CONSTRUCTION PARAMETERS:

A picture containing text, line, font, number  Description automatically generated


DIFFERENT RULES:

- In the territory of the state-protected cultural monument Talsi medieval castle (Dzirnavkalns) (protection No. 2267) only the reconstruction of existing buildings and the construction of new buildings in the places and volumes of former buildings are allowed;

- Mobile base stations and broadcasts are prohibited in the territory of the urban planning monument

installation of transmitters;

- Shopping centers (including car dealerships with service), gas stations, tire change places and self-service car washes are not allowed in the territory of the urban planning monument;

- Separate open parking lots and garages are not allowed in the territory of the urban planning monument;


GREAT INFRASTRUCTURE - 1 km to Talsi State Gymnasium, very close to Talsi Sports Hall, 1.5 km to the hospital, the nearest kindergarten is a couple of minutes' drive away. The beautiful Talsu castle hill and Talsu lake are nearby, Tiguļkalns is nearby.

Aģents

Ieva Foto 2.jpeg

Elīna Krūmiņa

+371 29151591

bottom of page