top of page

Namīpašums ar 5 dzīvokļiem

Rīga, Imanta

Jūrmalas gatve 46

PĀRDOD

250.000 EUR

Īpašuma veids

Platība

Ēka

200 m²

Apraksts

Investīciju-peļņas objekts ar plašām iespējām īpašuma izmantošanā.
Nekustamais īpašums sastāv no 2 stāvu koka ēkas ar 5 dzīvokļiem un piederošo zemes īpašumu (815 m²), 3 palīgbūvēm. Zemes platību iespējams palielināt par 1000 m², papildus iegādājoties vai īrējot zemes gabalu no Rīgas pašvaldības. , kas robežojas ar šo nekustamo īpašumu
Ēkas pirmajā stāvā izvietoti 3 dzīvokļi ( 1 ist. - 26m², 1 ist. -28, 5m², 2 ist. -37, 8m²), otrajā stāvā 2 dzīvokļi ( 1.5 ist. -36, 6m² un 3 ist. -58m²), mansarda stāvs ir pievienots otrā stāva dzīvoklim.
Katrā dzīvoklī ir virtuve, sanitārais mezgls un kamīns vai krāsniņa.
Visai mājai ir uzstādīta ekonomiska autonomā apkures sistēma: cietā kurināmā apkures katls VIADRUS- katrā dzīvoklī radiatori.
Pilsētas ūdens, vietējā kanalizācija (asenizācija 2 reizes gadā)
Ir saskaņots pilsētas kanalizācijas atzara izbūves projekts.
Pārvilkta/ sakārtota elektroinstalācija.
Gāzes pieslēguma projekts procesā- gāzes pievads pie mājas.
Teretorija iežogota.
Divi iebraucamie vārti, pagalmā vieta auto novietošanai.
Mājai ir signalizācija.
Māja nodota ekspluatācijā.
Plānojums atbilst kadastrālās uzmērīšanas lietai.
Īpašums labā tehniskā un vizuālā stāvoklī.
Ļoti zemas apsaimniekošanas izmaksas.
Zems nekustamā īpašuma nodoklis (160 Eur/gadā)
Mājai ir iespējams uzstādīt saules paneļus, kā arī ir iespējama trešā stāva izbūve (teritorijā pieļaujama 3 stāvu apbūve).
Pagalms vērsts uz dienvidu pusi, dzīvokļi saulaini.
Nekustamais īpašums atrodas lieliskā lokācijas vietā, kas ideāli piemērota gan biznesam, gan personīgajai dzīvei- zaļš privātmāju rajons, blakus sabiedriskā transporta pieturas, T/C Damme, Imantas tirgus, Depo, Botāniskais dārzs, veloceliņš Rīga-Jūrmala, degvielas uzpildes stacija, vairākas augstskolas, skolas, bērnudārzi.
Nekustamais īpašums, pateicoties atrašanās vietai ir ļoti pieprasīts īres objekts- visi pieci dzīvokļi šobrīd tiek izīrēti un nes ienākumus.

Zvaniet, lai saņemtu papildus informāciju un vienotos par īpašuma apskati Jums ērtā laikā.


Инвестиционно-прибыль ный объект с широкими возможностями использования собственности.
Недвижимость состоит из 2-х этажного деревянного дома с 5 квартирами и земельным участком (815 м²), 3 хозяйственными постройками. Площадь земельного участка можно увеличить на 1000 м², дополнительно купив или арендовав земельный участок у Рижского самоуправления, граничащего с этой недвижимостью.
На первом этаже здания расположены 3 квартиры (1 комн. - 26м², 1 комн. - 28, 5 м², 2 комн. - 37, 8 м²), на втором этаже - 2 квартиры (1, 5 комн. - 36, 6 м² и 3 комн. - 58 м²), к квартире второго этажа пристроен мансардный этаж.
В каждой квартире есть кухня, санитарный узел и камин или печь.
Весь дом оборудован экономичной автономной системой отопления: твердотопливный котел VIADRUS - радиаторы в каждой квартире.
Городская вода, местная канализация (ассенизация 2 раза в год)
Утвержден проект строительства отделения городской канализации.
Новая электроинсталяция.
Проект подключения газа в процессе - подача газа у дома.
Территория огорожена.
Два въезда, парковочное место во дворе.
В доме есть сигнализация.
Дом сдан в эксплуатацию.
Планирование соответствует файлу кадастровой съемки.
Недвижимость в хорошем техническом и визуальном состоянии.
Очень низкие затраты на управление.
Низкий налог на недвижимость (160 евро в год)
В доме есть возможность установить солнечные батареи, а также можно построить третий этаж (на территории допускается 3-х этажное строительство).
Двор выходит на юг, квартиры солнечные.
Недвижимость находится в прекрасном месте, идеально подходящем как для бизнеса, так и для личной жизни - зеленая зона частных домов, рядом остановки общественного транспорта, Т / Ц Дамме, рынок Иманта, Депо, Ботанический сад, велосипедная дорожка Рига- Юрмала, бензоколонка, несколько университетов, школы, детские сады.
Недвижимость благодаря своему расположению пользуется большим спросом на аренду - все пять квартир на данный момент сданы в аренду и приносят доход.

Звоните, в случае вопросов и договоримся о времени осмотра в удобное для Вас время.


Investment-profit object with wide opportunities for property use.
The real estate consists of a 2-storey wooden building with 5 apartments and owned land (815 m²), 3 outbuildings. It is possible to increase the land area by 1000 m² by additionally purchasing or renting a plot of land from the Riga municipality, which borders this real estate.
On the first floor of the building there are 3 apartments (1 room - 26m², 1 room - 28.5 m², 2 rooms - 37.8 m²), on the second floor there are 2 apartments (1.5 rooms - 36.6 m² and 3 rooms - 58 m²), the attic floor is attached to the second floor apartment.
Each apartment has a kitchen, bathroom and fireplace or wood stove.
The whole house is equipped with an economical autonomous heating system: solid fuel boiler VIADRUS - radiators in each apartment.
City water, local sewerage (sanitation 2 times a year)
The construction project of the city sewerage branch has been approved.
Arranged wiring.
Gas connection project in the process - the gas supply is located near the house.
The territory is fenced.
Two entrance gates, parking space in the yard.
The house has an alarm.
The house has been put into operation.
The plan corresponds to the cadastral survey file.
Property is in good technical and visual condition.
Very low management costs.
Low real estate tax (160 Eur / year)
It is possible to install solar panels in the house, as well as it is possible to build a third floor (3-storey building is allowed in the territory).
The yard faces south, the apartments are sunny.
The real estate is located in a great location, ideal for both business and personal life - a green area of private houses, next to public transport stops, T / C Damme, Imanta market, Depo, Botanical garden, bicycle lane Riga-Jurmala, gas station, several universities , schools, kindergartens.
Real estate, due to its location, is in high demand for rent - all five apartments are currently rented out and bring income.

Call for additional information and to arrange a tour of the property at your convenience.

Aģents

Ieva Foto 2.jpeg

Linda Gintere

+371 27109092

bottom of page