top of page

Līdzens, taisnstūra formas zemes gabals ar angāru

Rumbula

Vējstūru iela 21

PĀRDOD

300.000 EUR

Īpašuma veids

Platība

Zeme ar angāru

2,08 ha

Apraksts

Perspektīvs īpašums, labs investīciju objekts, līdzens, taisnstūra formas zemes gabals ar divām iespējām iebraukt īpašumā. Sastāv no zemes gabala 2,08 ha platībā un angāra 256 m2 platībā, griestu augstums centrālajā daļā 3,9 m, kas ziemā ir silts un vasarā vēss, jo ir viens no retiem angāriem, kas būvēts virs zemes un apbērts ar biezu zemes kārtu un divām garāžām 15,4 un 19,6 m2 platībā ar griestu augstumu 2,3 m. Zemes gabals daļēji asfaltēts vai izlikts ar betona plāksnēm. Uz zemes gabala atrodas pagaidu būves, metāla garāžas.


Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu zemes gabals atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC2). Maksimālais apbūves blīvums: 30%,
Apbūves intensitāte: līdz 280%,
Iespējamais apbūves augstums: līdz 6 stāviem.
Zemes gabala izmantošanas veidi: tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve, biroju ēku apbūve, savrupmāju apbūve un rindu māju apbūve, daudzdzīvokļu māju apbūve, u. c. apbūves veidi.
Zemes gabala papildus izmantošanas veidi: noliktavu apbūve, transporta apkalpojošā infrastruktūra, vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve.

Zemes gabals atrodas pie asfaltēta ceļa.  Uz zemes gabala var iebraukt no divām ielām, Lidlauka un Vējstūru. Nākotnē Lidlauku iela ir plānota, kā lielākas nozīmes iela kā Vējstūru.

Uz zemes gabala ir 3 fāžu elektrības pieslēgums. Ir elektrības skapis ar skaitītājiem. Rīgas pilsētas centralizētais kanalizācijas vads atrodas tikai viena kvartāla attālumā.

Zemes gabala kopējā platība ir 3,26 ha. Šobrīd ir uzsākts atdalīšanas process, bet arī esošajā situācijā ir koplietošanas līgums, kas pilnībā ļauj rīkoties savā teritorijā pēc savas izvēles.


Perspektīva vieta, kas ļoti strauji attīstās, tiek izbūvētas dažādas industriālas ēkas, noliktavas, auto servisi, netālu ledus halle Kurbads.


Zvaniet, ja vēlaties noskaidrot papildus informāciju, kas palīdzētu pieņemt pareizo lēmumu vai apskatīt īpašumu.Перспективная недвижимость, хороший объект для инвестиций, ровный, прямоугольный участок земли с двумя въездами на участок. Состоит из земельного участка площадью 2,08 га и ангара площадью 256 м2, высота потолков в центральной части 3,9 м, зимой тепло, а летом прохладно, т.к. является одним из редких ангаров, построенных над землей и засыпанных толстым слоем земли и два гаража площадью 15,4 и 19,6 м2 с высотой потолков 2,3 м. Земельный участок частично заасфальтирован или выложен бетонными плитами. На участке есть временные постройки, металлические гаражи.


Согласно территориальному планированию Риги, земельный участок находится в зоне застройки Смешанного центра (JC2). 

Максимальная плотность застройки: 30%,

Интенсивность строительства: до 280%,

Возможная высота здания: до 6 этажей.

Виды использования земельного участка: строительство коммерческих или сервисных объектов, строительство административных зданий, строительство коттеджей, строительство многоквартирных домов и др. в. типы конструкции.

Дополнительные виды использования земельного участка: строительство складов, транспортной инфраструктуры, строительство предприятий легкой промышленности.

Земельный участок находится рядом с асфальтированной дорогой. На участок можно попасть с двух улиц, Лидлаука и Вейстуру. В будущем улица Лидлауку планируется как улица большего значения, чем улица Маскавас.

На участке есть 3-фазное подключение электричества. Есть электрошкаф со счетчиками. Централизованная канализационная линия города Риги находится на расстоянии всего одного квартала.

Общая площадь участка 3,26 га. На данный момент запущен процесс разделения, но и в текущей ситуации есть договор о совместном использовании, который полностью позволяет вам действовать на своей территории так, как вы пожелаете.


Перспективное место, которое очень быстро развивается, строятся различные производственные здания, склады, автосервис.


Звоните, если хотите узнать больше информации или посмотреть недвижимость, что поможет вам принять правильное решение.Prospective property, good investment object, flat, rectangular plot of land with two ways to enter the property. It consists of a plot of land with an area of 2.08 ha and a hangar with an area of 256 m2, the ceiling height in the central part is 3.9 m, which is warm in winter and cool in summer, as it is one of the rare hangars built above ground and covered with a thick layer of earth and for two garages of 15.4 and 19.6 m2 with a ceiling height of 2.3 m. The plot of land is partially asphalted or paved with concrete slabs. There are temporary structures, and metal garages on the plot of land.


According to the Riga territorial planning, the plot of land is located in the construction area of the Mixed Center (JC2). Maximum building density: 30%,

Construction intensity: up to 280%,

Possible building height: up to 6 floors.

Types of land plot use: construction of commercial or service facilities, construction of office buildings, construction of detached houses and terraced houses, construction of apartment buildings, etc. c. construction types.

Additional uses of the plot of land: construction of warehouses, transport service infrastructure, and construction of light industry enterprises.

The plot of land is located next to an asphalted road. You can enter the plot of land from two streets, Lidlauka and Vējstūra. In the future, Lidlauku Street is planned as a street of greater importance than Vējstūru.

There is a 3-phase electricity connection on the plot. There is an electrical cabinet with counters. The centralized sewer line of the city of Riga is only one block away.

The total area of the plot is 3.26 ha. At the moment, the separation process has been started, but also in the current situation, there is a joint use agreement, which fully allows you to act on your own territory as you wish.


A promising place that is developing very rapidly, various industrial buildings, warehouses, and car services are being built, and nearby is the Kurbads ice rink.


Call if you want to find out more information to help you make the right decision or to view the property.

Aģents

Ieva Foto 2.jpeg

Zanda Berga

+371 26459678

bottom of page