top of page

Pārdod namīpašumu Olaines centrā

Olaine

Strazdu iela 2

PĀRDOD

219.000 EUR

Īpašuma veids

Platība

Māja

2008 m²

Apraksts

Investīciju iespēja Olainē – pārdod namīpašumu Olaines centrā, ļoti attīstītā vietā Strazdu ielā. Nekustamais īpašums sevī ietver divu stāvu ēku 871m2 un zemi 4371m2 platībā. Kopējā ēku platība pēc būvniecības plānota 2008m2


Uz doto brīdi ir izstrādāts būvprojekts divām kārtām – 1. kārta paredz esošās ēkas pilnu pārbūvi par dzīvokļu māju, uzbūvējot papildus ēkai 3. stāvu. Šajā ēkā kopumā tiek plānoti 21 dzīvokļi no 40m2 - 62m2 platībā (no 1 – 3 istabu). Būvniecības procesu var sākt uzreiz, jo pirmajai kārtai ir spēkā esoša būvatļauja. 2. kārtai būvprojekts ir saskaņots minimālā sastāvā un tas paredz jaunu dzīvojamo ēku ar kopējo platību 786m2, kurā plānots izvietot 15 divu istabu dzīvokļus.


Ir visas pilsētas komunikācijas – ūdens, kanalizācija, elektrība.


Ēka atrodas JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJĀ (JC)


Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, kurā vēsturiski izveidojies plašs jauktas izmantošanas spektrs un ko izmanto par pilsētas centru, kā arī apbūves teritorija, ko plānots attīstīt par šādu centru.


TERITORIJAS GALVENIE IZMANTOŠANAS VEIDI:

Savrupmāju apbūve;

Rindu māju apbūve;

Daudzdzīvokļu māju apbūve;

Biroju ēku apbūve;

Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve;

Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve;

Kultūras iestāžu apbūve;

Sporta būvju apbūve;

Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve;

Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve;

Veselības aizsardzības iestāžu apbūve;

Sociālās aprūpes iestāžu apbūve;

Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve;

Reliģisko organizāciju ēku apbūve;


Labiekārtota ārtelpa: labiekārtots parks, skvērs, dārzs, mežaparks vai publiski pieejams pagalms, ietverot apstādījumus un labiekārtojumu, tai skaitā nedzīvojamās ēkas un inženierbūves atpūtas un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.


Ļoti laba infrastruktūra, sabiedriskais transports. Tuvumā skolas, bērnudārzi, veikali, vilciena stacija jeb viss nepieciešamais ērtai dzīvei. Rīgas centrs 30min brauciena attālumā.


Izskatīsim adekvātus cenu piedāvājumus!Инвестиционная возможность в Олайне - продажа жилой недвижимости в центре Олайне, в очень развитом районе на улице Стразду. Недвижимость включает в себя двухэтажное здание площадью 871 м2и земельный участок площадью 4371 м2. Общая площадь зданий после строительства планируется 2008 м2.


Разработан проект строительства на два этапа:1-ый этаппредусматривает полное переоборудование существующего здания в многоквартирный дом, с возведением к зданию дополнительного 3-го этажа. Всего в этом здании запланирована 21 квартира площадью 40м2 - 62м2 (от 1 до 3 комнат). Процесс строительства может быть начат немедленно, так как первый этап имеет действующее разрешение на строительство. Второй этап: проект строительства согласован по минимальному составу и предусматривает новый жилой дом общей площадью 786м2, в котором запланировано 15 двухкомнатных квартир.


Есть все городские коммуникации.


Здание расположено в СМЕШАННОМ ЦЕНТРЕ ЗДАНИЯ (JC)


Смешанная центральная застроенная территория (ЦЗ) – функциональная территория, в которой исторически сложился широкий спектр смешанного назначения и используется как центр города, а также застроенная территория, которую планируется превратить в такую центр.


ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ:

Строительство частных домов;

Строительство рядных домов;

Строительство многоквартирных домов;

Строительство офисных зданий;

Строительство коммерческих или сервисных объектов;

Строительство объектов туризма и отдыха;

Строительство учреждений культуры;

Строительство спортивных сооружений;

Строительство объектов обороны и безопасности;

Строительство образовательных и научных учреждений;

Строительство учреждений здравоохранения;

Строительство учреждений социальной защиты;

Строительство объектов по уходу за животными;

Строительство зданий для религиозных организаций;


Благоустроенная открытая территория: благоустроенный парк, сквер, сад, лесопарк или общедоступный двор, в том числе озеленение и благоустройство, в том числе нежилые здания и инженерные сооружения, предназначенные для отдыха и физической активности, а также обеспечивающие иные функции открытых пространств общего пользования.


Очень хорошая инфраструктура, общественный транспорт. Рядом школы, детские сады, магазины, вокзал и все необходимое для комфортной жизни. Центр Риги находится в 30 минутах езды.


Рассмотрим адекватные ценовые предложения!Investment opportunity in Olaine - residential property for sale in the center of Olaine, in a very developed area on Strazdu street. The real estate includes a two-floor building of 871m2 and land of 4371m2. The total area of the buildings after construction is planned to be 2008m2


A construction project has been developed for two phases - the 1st phase envisages the complete conversion of the existing building into an apartment house, with the construction of an additional 3rd floor to the building. A total of 21 apartments with an area of 40m2 - 62m2 (from 1 to 3 rooms) are planned in this building. The construction process can be started immediately, as the first round has a valid building permit. For the 2nd round, the construction project has been agreed on a minimum composition and it foresees a new residential building with a total area of 786m2, in which 15 two-room apartments are planned.


There are all city communications.


The building is located in the MIXED CENTER BUILDING AREA (JC)


A mixed center built-up area (JC) is a functional area in which a wide spectrum of mixed use has historically developed and is used as a city center, as well as a built-up area that is planned to be developed into such a center.


MAIN USES OF THE TERRITORY:

Construction of detached houses;

Construction of terraced houses;

Construction of apartment buildings;

Construction of office buildings;

Construction of commercial or service facilities;

Construction of tourism and recreation facilities;

Construction of cultural institutions;

Construction of sports facilities;

Construction of defense and security institutions;

Construction of educational and scientific institutions;

Construction of health protection institutions;

Construction of social care institutions;

Construction of animal care facilities;

Construction of buildings for religious organizations;


Well-maintained outdoor space: well-maintained park, square, garden, forest park or publicly accessible yard, including greenery and landscaping, including non-residential buildings and engineering structures for the purpose of recreation and physical activities and providing other public outdoor space functions.


Very good infrastructure, public transport. Schools, kindergartens, shops, train station or everything necessary for a comfortable life are nearby. The center of Riga is a 30-minute drive away.


We will consider adequate price offers!

Aģents

Ieva Foto 2.jpeg

Elīna Krūmiņa

+371 29151591

bottom of page