top of page

Pārdod noliktavas telpas Vaidavā

Vaidava, Valmieras nov.

Kalnavītoli

PĀRDOD

499.000 EUR

Type of property

Noliktava

Area

3097 m² + 1,2055 ha

Floor

1

Description

INVESTĪCIJU IESPĒJA VALMIERAS NOVADĀ, VAIDAVĀ – pārdod noliktavas telpas Vaidavā.


Nekustamais īpašums sevī ietver ēku 3097m2 un zemi 1,2055ha platībā.


Šobrīd telpās saimnieko ilgtermiņa īrnieks (loģistika, noliktava) ar atdevi 8% gadā, līguma termiņš 2026. gada beigas.


Telpas sadalītas:

- 10 noliktavu boksi –  ~123 m2 katrs;

- Preču pieņemšanas un apstrādes zona – 1136.7m2;

- Uzglabāšanas zona – 323m2;

- Atsevišķa telpa – 405m2;

- Vārtu skaits: 2


Telpu grupas nosaukums – NOLIKTAVA;

Telpu grupas lietošanas veids – RŪPNIECISKĀS RAŽOŠANAS TELPU GRUPA;


Būves pamati – dzelzsbetons/betons

Būves ārsienas – ķieģeļu mūris

Būves pārsegumi – dzelzsbetons/betons

Būves jumts – gumijotie lokšņu materiāli/ruberoīds


Komunikācijas – elektrība, lokāla kanalizācija un ūdens. Apkure – malkas katls.

Ēkai IR video novērošana, ir pieslēgta apsardzei.


Ēka atrodas RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJĀ (R1)


PAMATINFORMĀCIJA:

Rūpnieciskās apbūves teritorijas ir noteiktas novada ciemu un lauku teritorijas daļās, kur jau pārsvarā izvietoti ražošanas uzņēmumi un ir piemērota infrastruktūra.

Rūpnieciskās apbūves teritorijās galvenais zemes, ēku un būvju izmantošanas veids ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve.


RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJĀS ATĻAUTS IZVIETOT:

- vispārīgās ražošanas uzņēmumu;

- vieglās ražošanas uzņēmumu;

- lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumu;

- pārtikas ražošanas uzņēmumu;

- kokapstrādes uzņēmumu;

- transporta uzņēmumu;

- energoapgādes uzņēmumu;

- komunālas saimniecības uzņēmumu;

- vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības objektu;

- atkritumu šķirošanas un pārkraušanas punktu, kompostēšanas laukumu.


- Rūpnieciskās apbūves teritorijās var izvietot objektus, kas saistīti ar uzņēmējdarbībai nepieciešamās vides nodrošināšanu, tai skaitā industriālo un tehnoloģisko parku, biroju, transporta līdzekļu stāvlaukumu, pārvaldes iestādi, degvielas uzpildes staciju, tehniskās apkopes punktu, remontdarbnīcu, tehnikas novietni, garāžu, noliktavu u.tml. Atļauta arī ārpustelpu uzglabāšana.

- Rūpnieciskās apbūves teritorijās dzīvojamā apbūve nav atļauta.

- Zemes vienības minimālo platību nosaka atkarībā no plānotā objekta specifikas.

- Zemes vienības maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 80%.

- Zemes vienības minimālā brīvā (zaļā) teritorija jānosaka detālplānojumā vai attiecīgā objekta ģenerālplānā, vadoties pēc paredzētās saimnieciskās darbības un atbilstošiem būvnormatīviem.

- Lai mazinātu ražošanas objektu iespējamo negatīvo ietekmi uz dzīvojamām teritorijām un publiskās apbūves teritorijām, jāparedz koku stādījumu josla un atbilstoši jāieplāno transporta shēma.

- Rūpnieciskās apbūves teritorijas atļauts iežogot ar necaurredzamu žogu. Žogam jābūt kvalitatīvam un iederīgam vidē.

- Atkarībā no katra objekta specifikas, pašvaldība var izvirzīt citas prasības un nosacījumus.


INFRASTRUKTŪRA – ēka atrodas pie Valsts vietējā autoceļa V190 Brieži – Vaidava – Druļi – Blaužu ezers. Līdz augstākās kategorijas Latvijas autoceļam A3 Inčukalns—Valmiera—Igaunijas robeža (Valka) 5.2km asfaltēts ceļš jeb 6min brauciens. Līdz Valmierai 18km, līdz Rīgas centram 100km.ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ В ВАЛМИЕРСКОМ МАРАТЕ, ВАЙДАВА - продаются складские помещения в Вайдаве.


Недвижимость включает в себя здание площадью 3097 м2 и землю площадью 1,2055 га


В настоящее время помещение находится в собственности долгосрочного арендатора (логистика, склад) с доходностью 8% в год, срок действия договора истекает в конце 2026 года.


Помещения разделены на:

- 10 ящиков для хранения - ~123 м² каждый;

- участок приемки и обработки товаров – 1136,7м2;

- Складская площадь – 323м2;

- Отдельная комната – 405м2;

- Количество ворот: 2


Название группы помещений - СКЛАД;

Вид использования группы помещений – ГРУППА ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;


Фундаменты зданий – железобетон/бетон

Внешние стены здания – кирпичная кладка.

Покрытия зданий - железобетон/бетон

Конструкция крыши – листовые прорезиненные материалы/рубероид.


Коммуникации – электричество, локальная канализация и вода. Отопление – дровяной котел.

В здании установлено видеонаблюдение, подключена охрана.


Здание расположено на ТЕРРИТОРИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА (R1).


ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Площадки для промышленного строительства определяются в тех частях сельской и сельской местности уезда, где уже расположено большинство производственных предприятий и имеется подходящая инфраструктура.

В сферах промышленного строительства основным видом использования земли, зданий и сооружений является строительство промышленных производственных предприятий.


НА ЗОНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ:

- генеральная производственная компания;

- предприятия легкой промышленности;

- предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции;

- пищевая производственная компания;

- деревообрабатывающее предприятие;

- транспортная компания;

- энергоснабжающая компания;

- коммунальное предприятие;

- оптовые или розничные объекты;

- пункт сортировки и перевалки мусора, участок компостирования.


- Объекты, связанные с обеспечением необходимой для ведения бизнеса среды, могут размещаться на территориях промышленного строительства, в том числе индустриально-технологических парках, офисах, автостоянках, административных учреждениях, АЗС, пунктах технического обслуживания, ремонтных мастерских, навесах для оборудования. , гаражи, склады и т.д. и т.п. Допускается также хранение на открытом воздухе.

- Жилое строительство не допускается в районах промышленного строительства.

- Минимальная площадь земельного участка определяется в зависимости от специфики планируемого объекта.

- Максимальная плотность застройки земельного участка не может превышать 80%.

- Минимальная свободная (зеленая) площадь земельного участка должна определяться в детальном плане или генеральном плане соответствующего объекта, руководствуясь предполагаемой хозяйственной деятельностью и соответствующими строительными нормами.

- В целях снижения возможного негативного воздействия производственных объектов на жилые массивы и территории общественной застройки следует предусмотреть полосу древесных насаждений и соответствующим образом спланировать транспортную схему.

- Допускается ограждение территорий промышленной застройки непроницаемым забором. Забор должен быть качественным и соответствовать окружающей среде.

- В зависимости от специфики каждого объекта муниципалитет может предъявлять иные требования и условия.


ИНФРАСТРУКТУРА – здание расположено на государственной дороге местного значения V190 Бриежи – Вайдава – Друли – Блаужу эзерс. До латвийской автодороги А3 высшей категории Инчукалнс-Валмиера-граница Эстонии (Валка) 5,2 км асфальтированной дороги или 6 минут езды. 18 км до Валмиеры, 100 км до центра Риги.INVESTMENT OPPORTUNITY IN VALMIERA COUNTY, VAIDAVA - warehouse premises for sale in Vaidava.


The real estate includes a building of 3097m2 and land of 1.2055ha


Currently, the premises are owned by a long-term tenant (logistics, warehouse) with a return of 8% per year, the contract expires at the end of 2026.


The premises are divided into:

- 10 storage boxes - ~123 m2 each;

- Goods acceptance and processing area – 1136.7m2;

- Storage area – 323m2;

- Separate room – 405m2;

- Number of gates: 2


The name of the group of rooms - WAREHOUSE;

Type of use of the group of premises – GROUP OF INDUSTRIAL PRODUCTION ROOMS;


Building foundations – reinforced concrete/concrete

External walls of the building - brickwork

Building coverings - reinforced concrete/concrete

Construction roof – rubberized sheet materials/ruberoid


Communications – electricity, local sewage and water. Heating - wood boiler.

The building has video surveillance, is connected to security.


The building is located in the INDUSTRIAL BUILDING TERRITORY (R1)


BASIC INFORMATION:

The areas for industrial construction are determined in parts of the rural and rural areas of the county, where the majority of production companies are already located and there is suitable infrastructure.

In the areas of industrial construction, the main type of use of land, buildings and structures is the construction of industrial production enterprises.


IT IS ALLOWED TO PLACE IN INDUSTRIAL BUILDING AREAS:

- general production company;

- light manufacturing companies;

- agricultural production processing company;

- food production company;

- wood processing company;

- transport company;

- energy supply company;

- a utility company;

- wholesale or retail facilities;

- waste sorting and transshipment point, composting area.


- Objects related to the provision of the environment necessary for business can be placed in the areas of industrial construction, including industrial and technological parks, offices, vehicle parking lots, administrative institutions, gas filling stations, technical maintenance points, repair shops, equipment sheds, garages, warehouses, etc. etc. Outdoor storage is also allowed.

- Residential construction is not allowed in the areas of industrial construction.

- The minimum area of the land unit is determined depending on the specifics of the planned object.

- The maximum building density of a land unit may not exceed 80%.

- The minimum free (green) area of the land unit should be determined in the detailed plan or the general plan of the relevant facility, guided by the intended economic activity and relevant building regulations.

- In order to reduce the possible negative impact of production facilities on residential areas and public construction areas, a strip of tree plantations should be provided and a transport scheme should be planned accordingly.

- It is allowed to fence the industrial construction areas with an impenetrable fence. The fence must be of high quality and suitable for the environment.

- Depending on the specifics of each object, the municipality may impose other requirements and conditions.


INFRASTRUCTURE – the building is located on the State local road V190 Brieži – Vaidava – Druļi – Blaužu ezers. To the highest category Latvian highway A3 Inčukalns—Valmiera—Estonian border (Valka) 5.2 km asphalted road or 6 min drive. 18 km to Valmiera, 100 km to the center of Riga.

Agent

1.jpg

Elīna Krūmiņa

+371 29151591

bottom of page