top of page

Zemes gabals skaistajā un klusajā Jūrmalas daļā

Jūrmala, Priedaine

Dreiliņu iela 7

PĀRDOD

120.000 EUR

Platība

1602 m²

Apraksts

Tiek pārdots līdzens zemes gabals privātmājas apbūvei skaistajā un klusajā Jūrmalas daļā – Priedainē, privātmāju rajonā.

Zemes kopējā platība 1602 m2, apbūves blīvums 15%.

Zemes gabalam ir pievilkta elektrība, pilsētas ūdens un kanalizācija.

Labs piebraucamais asfaltēts ceļš ar apgaismojumu.

Zemēs gabalā, kā arī kaimiņu zemē, ir priežu mežs.

Zemes gabals  ir sagatavots būvniecībai – ir veikta atmežošana, zemes gabals attīrīts no kokiem.

Ir 1 – stāvu privātmājas projekts un būvatļauja, kura derīga līdz 24.01.2028.

Plānotā mājas apbūves platība 165 m2, atsevišķas ēkas (pirts) – 74 m2


Īpašums atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS6)


- Pamatinformācija:

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.

- Teritorijas galvenie izmantošanas veidi:

Vasarnīcu apbūve;

Savrupmāju apbūve: Dzīvojamā apbūve, ko veido viena dzīvokļa māja, divu dzīvokļu māja, vasarnīca, dvīņu māja;

- Teritorijas papildizmantošanas veidi:

Labiekārtota publiskā ārtelpa;

Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma;

- Apbūves parametri:

Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība 1200m2

Maksimālais apbūves blīvums 15%

Apbūves augstums 12m

- Citi noteikumi:

Maksimālais autostāvvietu skaits zemes vienībā: 3;

Zemes vienībās, kur ir meža zeme aizliegts ierīkot jaunas un paplašināt esošās siltumnīcas, sakņu un augļu dārzus. Zemes vienības neapbūvētajā daļā saglabā priežu meža biotopu.


Ļoti laba atrašanās vieta – līdz Lielupes pludmalei 8min gājiens, netālu ir veikals, autobusa pietura, tuvumā dzelzceļa stacija Priedaine. Attālums līdz Rīgas centram – 20 km, līdz Rīgas Lidostas 15 km.Продается ровный земельный участок под строительство частного дома в красивой и тихой части Юрмалы - Приедайнe, в районе частных домов.

Общая площадь участка 1602 м2, плотность застройки 15%.

Участок подключен к электричеству, городской воде и канализации.

Хороший подъезд асфальтированный подъезд с освещением.

На участке, как и на соседнем участке, есть сосновый лес.

Земельный участок подготовлен к строительству - проведена вырубка леса, участок земли расчищен от деревьев.

Есть проект 1-этажного частного дома и разрешение на строительство, которое действительно до 24.01.2028.

Планируемая площадь застройки дома 165м2, отдельных построек (баня) - 74м2


Недвижимость находится на территории застройки особняков (ДзС6)


- Основная информация:

Территория индивидуальной застройки (ДЗС) – функциональная территория, определяемая для обеспечения функции жилья для индивидуального образа жизни с обеспечением соответствующей инфраструктуры, и основным видом использования которой является строительство индивидуальных домов и дач.

- Основные виды использования территории:

строительство дачных домиков;

Строительство частных домов: Жилая застройка, состоящая из одноквартирного дома, двухквартирного дома, дачи, двухквартирного дома;

- Виды дополнительного использования территории:

Благоустроенное общественное открытое пространство;

Общественная открытая территория без озеленения;

- Строительные параметры:

Минимальная площадь вновь создаваемого земельного участка составляет 1200 м2.

Максимальная плотность застройки 15%

Высота здания 12м

- Различные правила:

Максимальное количество парковочных мест на земельный участок: 3;

Запрещается строительство новых и расширение существующих теплиц, корнеплодов и плодовых садов на земельных участках, где есть лесные угодья. На неосвоенной части земельных участков сохраняется местообитание соснового леса.


Очень хорошее расположение - 8 минут пешком до пляжа Лиелупе, рядом магазин, автобусная остановка, рядом ж/д станция Приедайне. Расстояние до центра Риги – 20 км, до Рижского аэропорта 15 км.A flat plot of land for the construction of a private house is for sale in the beautiful and quiet part of Jūrmala - Priedaine, in the district of private houses.

Total land area 1602 m2, building density 15%.

The plot is connected to electricity, city water and sewer.

Good access asphalt road with lighting.

The land in the plot, as well as the neighboring land, has a pine forest.

The plot of land is prepared for construction - deforestation has been carried out, the plot of land has been cleared of trees.

There is a project of a 1-storey private house and a building permit, which is valid until 24.01.2028.

The planned construction area of ​​the house is 165 m2, separate buildings (bathhouse) - 74 m2


The property is located in the territory of the construction of detached houses (DzS6)


- Basic information:

The area for the construction of detached houses (DzS) is a functional area that is determined to ensure the function of housing for a detached lifestyle, providing appropriate infrastructure, and the main type of use of which is the construction of detached houses and summer cottages.

- Main types of use of the territory:

construction of summer houses;

Construction of detached houses: Residential construction consisting of one-apartment house, two-apartment house, summer house, semi-detached house;

- Types of additional use of the territory:

Well-organized public outdoor space;

Public outdoor space without landscaping;

- Construction parameters:

The minimum area of ​​the newly created plot of land is 1200m2

Maximum building density 15%

Building height 12m

- Different rules:

Maximum number of parking spaces per land unit: 3;

It is forbidden to build new and expand existing greenhouses, root and fruit gardens in land units where there is forest land. The undeveloped part of the land units preserves the pine forest habitat.


Very good location - an 8-minute walk to Lielupe beach, a shop, a bus stop nearby, and the Priedaine railway station nearby. Distance to the center of Riga – 20 km, to Riga Airport 15 km.

Aģents

1.jpg

Elīna Krūmiņa

+371 29151591

bottom of page