top of page

Zemes gabals Gaujas Nacionālā parka teritorijā

Cēsu nov.

"Jaunkalna Ceipi"

PĀRDOD

35.000 EUR

Platība

7 ha

Apraksts

Taisnstūra formas, līdzens zemes gabals ainaviskā, klusā vietā Gaujas Nacionālā parka teritorijā, Cēsu novadā. Zemes gabals ir ar nelielu reljefu, to var izmantot lauksaimniecībā, bet var arī būvēt privātmāju, atpūtas kompleksu vai viesu namu, iespēja izveidot un iekopt pasakainu lauku īpašumu.


ĒRTA ATRAŠANĀS VIETA – Tuvākais pagasta centrs ir 4 km attālumā Priekuļos, kur ir gan bērnudārzs, gan pamatskola, arodskola; Ir vairāki veikali un laba medicīniskā palīdzība (ģimenes ārstu prakse); Izcila vieta sporta aktivitāšu cienītājiem;

5 min brauciens līdz Valsts reģionālajam autoceļam P20 Valmiera—Cēsis—Drabeši;

10 min brauciens ir Cēsu pilsētas centram, bet 1,20 h brauciena attālumā ir Rīgas centrs.


ZEMES GABALA PIELIETOJUMS –  Lauksaimniecības teritorija (L), kas ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes, kā resursa, racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visa veida lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.


TERITORIJAS GALVENIE IZMANTOŠANAS VEIDI:

- Viensētu apbūve

- Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve

- Lauksaimnieciska izmantošana

- Labiekārtota ārtelpa

- Ārtelpa bez labiekārtojuma

- Ūdens telpas publiskā izmantošana


TERITORIJAS PAPILDIZMANTOŠANAS VEIDI:

- Vasarnīcu apbūve

- Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve

- Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve

- Kultūras iestāžu apbūve

- Sporta būvju apbūve

- Veselības aizsardzības iestāžu apbūve

- Sociālās aprūpes iestāžu apbūve

- Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve

- Reliģisko organizāciju ēku apbūve

- Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve

- Derīgo izrakteņu ieguve

- Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve

- Inženiertehniskā infrastruktūra

- Transporta lineārā infrastruktūra

- Transporta apkalpojošā infrastruktūra

- Noliktavu apbūve

- Energoapgādes uzņēmumu apbūve

- Mežsaimnieciska izmantošana


APBŪVES PARAMETRI:

- Uz viena zemes gabala ir pieļaujama ne vairāk kā trīs individuālo dzīvojamo māju būvniecība, ar nosacījumu, ka katras individuālās dzīvojamās mājas uzturēšanai un apsaimniekošanai ir piesaistīta vismaz 2 ha liela teritorija. Iepriekš izveidotā zemes gabalā,

kura platība ir mazāka par 2 ha, ir atļauta vienas individuālās dzīvojamās mājas un ar to

saistīto palīgēku būvniecība;

- Apbūves augstuma ierobežojumi neattiecas uz skatu torņiem, ugunsdzēsības torņiem, mobilo sakaru bāzes staciju torņiem utml. objektiem.

- Ja derīgo izrakteņu ieguves karjera platība pārsniedz 2 ha, izstrādā lokālplānojumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nosakot citu, atbilstošu zonējumu, ja vien tas nav

pretrunā ar citu normatīvo aktu noteiktajiem ierobežojumiem.

Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība – atkarībā no plānotā objekta specifikas, bet ne mazāk par 2ha. Maksimālais stāvu skaits – 2 stāvi.Прямоугольный, ровный земельный участок в живописном, тихом месте на территории национального парка Гауя, Цесский уезд. Земельный участок имеет небольшой рельеф, его можно использовать в сельском хозяйстве, а также можно использовать для строительства частного дома, комплекса отдыха или гостевого дома, возможность создания и содержания сказочной загородной усадьбы.


УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ – Ближайший приходской центр находится в 4 км в Приекули, где есть детский сад, начальная школа и профессионально-техническое училище; Есть несколько магазинов и хорошая медицинская помощь (практика семейного врача); Отличное место для любителей спортивных развлечений;

5 минут езды до государственной региональной автодороги P20 Валмиера-Цесис-Драбеши;

Центр города Цесис находится в 10 минутах езды, а центр Риги — в 1,20 часах езды.


ПРИМЕНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА – Сельскохозяйственная территория (Л), представляющая собой функциональную территорию, определенную для обеспечения рационального и разнообразного использования земель сельскохозяйственного назначения как ресурса для всех видов сельскохозяйственной деятельности и связанных с ней услуг.


ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ:

- Строительство частных домов

- Строительство предприятий сельскохозяйственного производства

- Сельскохозяйственное использование

- Благоустроенная открытая площадка

- Открытое пространство без удобств.

- Общественное пользование водным пространством


ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ:

- Строительство дачных домиков

- Строительство коммерческих или сервисных объектов

- Строительство объектов туризма и отдыха

- Строительство учреждений культуры

- Строительство спортивных объектов

- Строительство учреждений здравоохранения

- Строительство учреждений социальной опеки.

- Строительство объектов по уходу за животными

- Строительство зданий религиозных организаций

- Строительство предприятий легкой промышленности

- Добыча полезных ископаемых

- Строительство предприятий по переработке и переработке отходов.

- Инженерная инфраструктура

- Линейная транспортная инфраструктура

- Инфраструктура транспортного обслуживания

- Строительство складов

- Строительство энергоснабжающих предприятий

- Использование лесного хозяйства


КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

- На одном земельном участке допускается строительство не более трех индивидуальных жилых домов при условии, что для содержания и управления каждым индивидуальным жилым домом будет выделена площадь не менее 2 га. На ранее созданном земельном участке, площадь которых менее 2 га, допускается наличие одного индивидуального жилого дома и при нем строительство сопутствующих вспомогательных построек;

- Ограничения по высоте зданий не распространяются на смотровые вышки, пожарные вышки, вышки базовых станций мобильной связи и т. д. объекты.

- Если площадь карьера по добыче полезных ископаемых превышает 2 га, составляется локальный план, определяющий иное, соответствующее зонирование, в порядке, установленном нормативными актами, если это не предусмотрено противоречит ограничениям, установленным другими нормативными актами.

Минимальная площадь вновь построенного земельного участка – в зависимости от особенностей планируемого объекта, но не менее 2 га. Максимальная этажность – 2 этажа.A rectangular, flat plot of land in a scenic, quiet location in the territory of the Gauja National Park, Cēsi county. The plot of land has a small relief, it can be used for agriculture, but it can also be used to build a private house, a recreation complex or a guest house, the opportunity to create and maintain a fabulous country estate.


CONVENIENT LOCATION – The nearest parish center is 4 km away in Priekuļi, where there is a kindergarten, an elementary school, and a vocational school; There are several shops and good medical assistance (family doctor's practice); An excellent place for lovers of sports activities;

5 min drive to the State regional highway P20 Valmiera—Cēsis—Drabeši;

Cēsis city center is a 10-minute drive away, while Riga center is a 1.20-hour drive away.


APPLICATION OF A PLOT OF LAND – Agricultural territory (L), which is a functional area determined to ensure the rational and diverse use of agricultural land as a resource for all types of agricultural activity and related services.


MAIN USES OF THE TERRITORY:

- Construction of detached houses

- Construction of agricultural production enterprises

- Agricultural use

- Well-equipped outdoor space

- Outdoor space without amenities

- Public use of water space


TYPES OF ADDITIONAL USE OF THE TERRITORY:

- Construction of summer houses

- Construction of commercial or service facilities

- Construction of tourism and recreation facilities

- Construction of cultural institutions

- Construction of sports facilities

- Construction of health protection institutions

- Construction of social care institutions

- Construction of animal care facilities

- Construction of buildings of religious organizations

- Construction of light industry enterprises

- Extraction of minerals

- Construction of waste management and recycling companies

- Engineering infrastructure

- Linear transport infrastructure

- Transport service infrastructure

- Construction of warehouses

- Construction of energy supply companies

- Forestry use


CONSTRUCTION PARAMETERS:

- The construction of no more than three individual residential houses is allowed on one plot of land, provided that an area of ​​at least 2 ha is allocated for the maintenance and management of each individual residential house. In a previously created plot of land, whose area is less than 2 ha, one individual residential house is allowed and with it construction of related auxiliary buildings;

- Building height restrictions do not apply to observation towers, firefighting towers, mobile communication base station towers, etc. objects.

- If the area of ​​the mineral extraction quarry exceeds 2 ha, a local plan is drawn up, determining another, appropriate zoning in accordance with the procedures specified in the regulatory acts, unless it is contradicts the restrictions set by other regulatory acts.

The minimum area of ​​the newly constructed land unit –depending on the specifics of the planned object, but not less than 2ha. Maximum number of floors – 2 floors.

Aģents

1.jpg

Elīna Krūmiņa

+371 29151591

bottom of page