top of page

Zemes gabals Bauskas centrā pie A7 autoceļa

Bauska

Pilskalna iela 56

PĀRDOD

17.000 EUR

Platība

4032 m²

Apraksts

Pārdošanā taisnstūra veida zemes gabals Publiskās apbūves teritorijā (P).


Tuvākas komunikācijas ir uz blakus esošās Upmalas ielas ( 96 m attālumā no zemesgabala).

Bauskas pašvaldība ir paredzējusi izbūvēt ielu gar zemesgabalu.


- Teritorijas galvenie izmantošanas veidi:

• sabiedrisko iestāžu apbūve - izglītības un zinātnes iestāžu, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu, sabiedrisko organizāciju un biedrību ēku, sakaru un masu mediju iestāžu apbūve, reliģisko iestāžu ēku, muzeju un bibliotēku ēku apbūve;

• komerciestāžu apbūve - finanšu un kredītiestāžu, kā arī biroju ēku apbūve, viesnīcu, viesu māju, moteļu ēku apbūve, mazumtirdzniecības un sadzīves pakalpojumu ēku apbūve, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu apbūve, , ar rekreāciju un teritorijas labiekārtojuma būves; sporta būves, slēgtas un atklātas autostāvvietas; vieglās ražošanas uzņēmums, vairumtirdzniecības bāzes, saskaņojot ar Pašvaldību.


- Teritorijas papildizmantošanas veidi:

• piebraucamie ceļi, gājēju ceļi, laukumi;

• saimniecības ēkas un palīgēkas;

• inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti;

• apstādījumi, bērnu rotaļu laukumi.


- Apbūves parametri:

• Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība pēc funkcionālās nepieciešamības.

• Maksimālais apbūves intensitāte - 160%

• Apbūves maksimālais augstums - 20m

• Minimālā brīvā zaļā teritorija – 30%


Ļoti laba atrašanās vieta – 300 m attālumā ir A7 autoceļš (Bauska – Grenctāle). Netālu ir veikals “Top”, mazliet tālāk “Rimi” un “Maxima”, Bauskas autoosta. Attālums līdz Rīgas centram un Lidostai “Rīga”– 70 km.


Zvaniet, ja vēlaties noskaidrot papildus informāciju.A plot of land in the center of Bauska near the A7 highway.


For sale, a rectangular plot of land in the area of ​​public construction (P).

Closer communications are on the adjacent Upmalas street (96 m away from the plot of land).

The municipality of Bauska has planned to build a street along the plot of land.


- Main types of use of the territory:

• construction of public institutions - construction of educational and scientific institutions, medical, health and social care institutions, buildings of public organizations and associations, communication and mass media institutions, construction of buildings of religious institutions, museums and libraries;

• construction of commercial establishments - construction of financial and credit institutions, as well as office buildings, construction of hotels, guest houses, motel buildings, construction of retail and household services buildings, construction of public catering companies, , with recreation and territory improvement constructions; sports buildings, closed and open parking lots; light manufacturing company, wholesale bases, in coordination with the Municipality.


- Types of additional use of the territory:

• access roads, pedestrian paths, squares;

• farm buildings and auxiliary buildings;

• engineering supply networks and their facilities;

• greenery, children's playgrounds.


- Construction parameters:

• The minimum area of ​​the newly created plot of land according to the functional need.

• Maximum building intensity - 160%

• Maximum building height - 20m

• Minimum free green area – 30%


Very good location - 300 m away is the A7 highway (Bauska - Grenctāle). "Top" store is nearby, "Rimi" and "Maxima" a little further, Bauska bus station. Distance to the center of Riga and the Airport "Riga" - 70 km.


Call if you want to find out more information.Земельный участок в центре Бауски рядом с трассой А7.


Продается земельный участок прямоугольной формы в районе общественной застройки (П).

Ближайшие коммуникации проходят по соседней улице Упмалас (96 м от участка).

Самоуправление Бауски запланировало вдоль земельного участка построить улицу.


- Основные виды использования территории:

• строительство общественных учреждений - строительство учебных и научных учреждений, медицинских, медицинских и социальных учреждений, зданий общественных организаций и объединений, средств связи и средств массовой информации, строительство зданий религиозных учреждений, музеев и библиотек;

• строительство коммерческих объектов - строительство финансово-кредитных учреждений, а также административных зданий, строительство гостиниц, гостевых домов, зданий мотелей, строительство зданий торгово-бытового обслуживания, строительство предприятий общественного питания, с сооружениями для отдыха и благоустройства территории ; спортивные сооружения, закрытые и открытые автостоянки; легкая производственная компания, оптовые базы, по согласованию с муниципалитетом.


- Виды дополнительного использования территории:

• подъездные пути, пешеходные дорожки, площади;

• хозяйственные постройки и вспомогательные постройки;

• инженерные сети и их сооружения;

• зелень, детские площадки.


- Строительные параметры:

• Минимальная площадь вновь создаваемого земельного участка согласно функциональной необходимости.

• Максимальная интенсивность застройки - 160%

• Максимальная высота здания - 20 м.

• Минимальная свободная зеленая площадь – 30%


Очень хорошее расположение - в 300 м проходит трасса A7 (Бауска - Гренцтале). Магазин "Топ" рядом, "Рими" и "Максима" чуть дальше, Бауский автовокзал. Расстояние до центра Риги и аэропорта "Рига" - 70 км.


Звоните, если хотите узнать больше информации.

Aģents

1.jpg

Lita Marlēna Fišere

+371 29389671

bottom of page