top of page

Zemes gabals apbūvei skaistajā Kuldīgas pilsētas centrā

Kuldīga

Mērnieku iela 2

PĀRDOD

477.700 EUR

Platība

9554 m²

Apraksts

Tiek pārdots līdzens zemes gabals apbūvei skaistajā un klusajā Kuldīgas pilsētas centrā blakus Kuldīgas ķieģeļu tiltam, kurš ved pāri Ventas upei!

Kuldīga - Viduslaiku mazpilsētas šarms, kas lieliski piemērots gan romantiskai nedēļas nogalei, gan patstāvīgai dzīvesvietai.

Zemes gabals ir ideāli piemērots privātmājas celtniecībai, skaista īpašuma izveidošanai vai tikpat labi skaistas viesnīcas vai viesu nama izveidošanai.


- Ir ļoti labs piebraucamais ceļš pie īpašuma;

- Visas komunikācijas;

- Zemes gabalam nav apgrūtinājumu;


Zemes gabala kopējā platība 9554 m2

Zemes gabalam ir pievilkta elektrība, pilsētas ūdens un kanalizācija

Labs piebraucamais asfaltēts ceļš ar apgaismojumu


Īpašums atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC2) funkcionālā zona Kuldīgas pilsētā, kur netiek paredzēta ar vieglās rūpniecības uzņēmumiem saistīta apbūve.


1. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

- Savrupmāju apbūve

- Daudzdzīvokļu māju apbūve

- Biroju ēku apbūve

- Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): tajā skaitā produktu ražošana mājas apstākļos

- Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve: viesnīcas, moteļi, dienesta viesnīcas, jauniešu kopmītnes, viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas (viesu nami, pansijas, lauku tūrismam izmantojamas mājas) un citi izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra

- Kultūras iestāžu apbūve

- Sporta būvju apbūve

- Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve

- Veselības aizsardzības iestāžu apbūve

- Sociālās aprūpes iestāžu apbūve

- Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve

- Reliģisko organizāciju ēku apbūve

- Labiekārtota publiskā ārtelpa


2. Teritorijas papildizmantošanas veidi

- Transporta apkalpojošā infrastruktūra


3. Apbūves parametri

- Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība – 1200m2

- Maksimālais apbūves blīvums – 70%

- Apbūves augstums (stāvu skaits) – 3 stāvi

- Dvīņu māju apbūvei - 600m2 katrai vienībai


Izcila atrašanās vieta – pilsētas zaļais centrs.

Pilsēta atrodas svarīgu Kurzemes autoceļu krustpunktā starp Ventspili, Liepāju, Talsiem un Saldu.

150km jeb 2h brauciens līdz Rīgas centram. 60km līdz Pāvilostai, 85km līdz Liepājai.Продается ровный земельный участок под строительство в красивом и тихом центре города Кулдиги, рядом с Кулдигским кирпичным мостом, ведущим через реку Вента!

Кулдига – очарование средневекового городка, идеального как для романтических выходных, так и для самостоятельного проживания.

Земельный участок идеально подходит для строительства частного дома, создания красивой недвижимости или создания не менее красивой гостиницы или гостевого дома.


- К дому очень хороший подъезд;

- Все коммуникации;

- Земельный участок не имеет обременений;


Общая площадь участка 9554 м2.

Участок подключен к электричеству, городской воде и канализации.

Хороший подъезд, асфальтированная дорога с освещением.


Объект расположен в застроенной зоне Смешанного центра (JC2) – функциональной зоны в городе Кулдига, где не планируется строительство, связанное с легкой промышленностью.


1. Основные виды использования территории

- Строительство частных домов

- Строительство многоквартирных домов

- Строительство офисных зданий

- Строительство объектов торговли и/или услуг (12002), включая производство продукции на дому

- Строительство объектов туризма и отдыха: гостиниц, мотелей, сервисных гостиниц, молодежных общежитий, гостевых домов и других видов краткосрочного проживания (гостевых домов, пансионатов, домов, используемых для сельского туризма) и других объектов и инфраструктуры, необходимых для обеспечения проживания. услуги

- Строительство учреждений культуры

- Строительство спортивных объектов

- Строительство образовательных и научных учреждений

- Строительство учреждений здравоохранения

- Строительство учреждений социальной опеки.

- Строительство объектов по уходу за животными

- Строительство зданий религиозных организаций

- Хорошо организованное общественное пространство на открытом воздухе.


2. Виды дополнительного использования территории

- Инфраструктура транспортного обслуживания


3. Параметры конструкции

- Минимальная площадь вновь создаваемого земельного участка составляет 1200м2.

- Максимальная плотность застройки – 70%

- Высота здания (этажность) – 3 этажа.

- Для строительства двухквартирных домов – 600м2 на каждую единицу.


Отличное расположение - зеленый центр города.

Город расположен на пересечении важных курземских магистралей между Вентспилсом, Лиепаей, Талсие и Салдой.

150 км или 2 часа езды до центра Риги. До Павилосты 60 км, до Лиепаи 85 км.A flat plot of land for construction is for sale in the beautiful and quiet center of Kuldīga city, next to the Kuldīga brick bridge, which leads over the Venta river!

Kuldīga - the charm of a medieval small town, perfect for both a romantic weekend and an independent residence.

The plot of land is ideal for building a private house, creating a beautiful property or creating an equally beautiful hotel or guest house.


- There is a very good access road to the property;

- All communications;

- The land plot has no encumbrances;


The total area of the plot is 9554 m2

The plot is connected to electricity, city water and sewer

Good access asphalt road with lighting


The property is located in the built-up area of the Mixed Center (JC2) - a functional zone in the city of Kuldīga, where no construction related to light industry is planned.


1. Main types of use of the territory

- Construction of detached houses

- Construction of apartment buildings

- Construction of office buildings

- Construction of trade and/or service facilities (12002): including production of products at home

- Construction of tourism and recreation facilities: hotels, motels, service hotels, youth dormitories, guest houses and other types of short-term accommodation (guest houses, boarding houses, houses used for rural tourism) and other facilities and infrastructure necessary for providing accommodation services

- Construction of cultural institutions

- Construction of sports facilities

- Construction of educational and scientific institutions

- Construction of health protection institutions

- Construction of social care institutions

- Construction of animal care facilities

- Construction of buildings of religious organizations

- Well-organized public outdoor space


2. Types of additional use of the territory

- Transport service infrastructure


3. Construction parameters

- The minimum area of the plot of land to be newly created is 1200m2

- Maximum building density – 70%

- Building height (number of floors) – 3 floors

- For the construction of semi-detached houses - 600m2 for each unit


Excellent location - the green center of the city.

The city is located at the intersection of important Kurzeme highways between Ventspils, Liepaja, Talsie and Salda.

150km or 2h drive to the center of Riga. 60 km to Pāvilosta, 85 km to Liepāja.

Aģents

1.jpg

Elīna Krūmiņa

+371 29151591

bottom of page