top of page

Zemes gabals, kas robežojas ar upi Mārupīte

Mārupe

Kantora iela

PĀRDOD

102.000 EUR

Platība

2418 m²

Apraksts

Zemes gabals, kurš robežojas ar upi Mārupīti, skaistā, zaļā vietā Rīgā, Kantora ielā. Blakus parkam, Bieriņu muižai un skaistajam Akmensdārzam.

Brīnišķīga iespēja būvēt privātmāju un  iekopt ģimenes īpašumu. Ir 2010. gadā taisīts mājas projekts.

Zemesgabals atrodas Apstādījumu un dabas teritorijā (A) un daļēji (apm. 425 m2) Savrupmāju apbūves teritorijā (SDz). Apbūvi (savrupmāju vai dvīņu māju) iespējams izvietot tikai apbūvei paredzētajā zonā, t.i., savrupmāju apbūves teritorijā (SDz). Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve (11001). Savrupmāja ir brīvi stāvoša māja ar vienu vai diviem dzīvokļiem, savukārt dvīņu māja ir ēka, kas sastāv no divām līdzīga apjoma viena dzīvokļa mājām, kas bloķētas ar kopēju ugunsdrošu sienu. Tā kā Zemesgabals nepieguļ ielu sarkanajām līnijām, tad apbūves izvietojumu neietekmē būvlaide.

Ūdens un kanalizācija ir uz zemes gabala, elektrība un gāze iet gar īpašumu. Ir uzstādīta elektrības kaste. NĪN 80 eur/gadā

Zemes gabala maksimālā apbūves intensitāte ir 30%; brīvā, zaļā teritorija sastāda 2033m2. Maksimālais ēkas stāvu skaits – 3 stāvi.

Ļoti laba atrašanās vieta ar ērtu infrastruktūru – 7 km gan līdz Rīgas centram, gan līdz Lidostai “Rīga.” 4km attālumā Mārupes centrs. Viss ļoti tuvu ērtai dzīvei – skolas, bērnudārzi, veikali, tirdzniecības centri.Земельный участок на берегу реки Марупити, в красивом, зеленом месте в Риге, на улице Кантора. Рядом парк, красивый Акменсдарз и усадьба Биерину.

Прекрасная возможность построить частный дом и возделывать семейную собственность. Есть проект дома 2010 года.

Земельный участок находится на территории зелени и природы (А) и частично (около 425 м2) на территории застройки частных домов (СДЗ). Здания (особняки или сдвоенные дома) можно размещать только на территории, предназначенной для строительства, т.е. в зоне строительства отдельно стоящих домов (СДз). Площадь под застройку индивидуальных жилых домов (ДзС1) – функциональная территория, определяемая для обеспечения функции жилья для индивидуального образа жизни с обеспечением соответствующей инфраструктуры, и основным видом использования которой является строительство индивидуальных жилых домов (11001 ). Частный дом — это отдельно стоящий дом с одной или двумя квартирами, а двухквартирный дом — это здание, состоящее из двух одноквартирных домов одинаковой площади, перекрытых общей противопожарной стеной. Поскольку земельный участок не вписывается в красную линию улиц, разрешение на строительство не влияет на расположение здания.

Вода и канализация на участке, электричество и газ проходят по участку. Установлен электрощит.

Максимальная застройка земельного участка 30%; свободная, зеленая территория 2033м2. Максимальное количество этажей в здании – 3 этажа.

Очень хорошее место с удобной инфраструктурой - 7 км как до центра Риги, так и до аэропорта "Рига". Центр Марупе находится в 4 км. Все очень близко для комфортной жизни - школы, детские сады, магазины, торговые центры.A plot of land bordering the river Mārupīte, in a beautiful, green place in Riga, on Kantora street. Next to the park, the beautiful Akmensdarzs and the Bierinu manor.

A wonderful opportunity to build a private house and cultivate a family property. There is a house project made in 2010.

The plot of land is located in the territory of greenery and nature (A) and partially (approx. 425 m2) in the territory of the construction of detached houses (SDz). Buildings (detached houses or semi-detached houses) can only be placed in the area intended for construction, i.e. in the area of ​​construction of detached houses (SDz). The area for the construction of detached houses (DzS1) is a functional area that is determined to provide the function of housing for a detached lifestyle, providing for appropriate infrastructure, and the main type of use of which is the construction of detached houses (11001). A detached house is a detached house with one or two apartments, while a semi-detached house is a building consisting of two single-apartment houses of similar size, blocked by a common fire wall. Since the plot of land does not fit the red lines of the streets, the location of the building is not affected by the building permit.

Water and sewage are on the plot, electricity and gas run along the property. An electrical box is installed.

The maximum building intensity of the land plot is 30%; free, green territory is 2033m2. The maximum number of floors in the building is 3 floors.

Very good location with convenient infrastructure - 7 km both to the center of Riga and to "Riga" Airport. The center of Mārupe is 4 km away. Everything is very close to a comfortable life - schools, kindergartens, shops, shopping centers.

Aģents

1.jpg

Elīna Krūmiņa

+371 29151591

bottom of page