top of page

Zeme upes krastā

Upespils, Ogres nov.

"Upespils"

PĀRDOD

160.000 EUR

Platība

15 ha

Apraksts

Zeme upes krastā.

Ainavisks īpašums Ogres novadā, Suntažu pagastā, Mazās Juglas upes krastā. Īpašumā upes krasta līnija 1,5 km garumā.

Platība 15 ha.

Zemi daļēji klāj koki, daļēji pļavas.

Īpašuma sastāvā Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 2,44 ha, Pļavas: 2,49 ha, Meži: 10,12 ha, Krūmāji: 0,37 ha, Zem ūdeņiem: 2 ha.

Uz zemes atrodas senu Dzirnavu drupas. Pie bijušajām dzirnavām upē ir plats ūdenskritums (upes rumba).

Elektrība ir pievilkta pie zemes robeža.

Iespēja piekļūt īpašumam no dažādām vietām - vairāki piebraucamie ceļi  Valsts, Pašvaldības, kā arī meža ceļš

Lielākā daļa īpašuma, saskaņā ar teritoriālo plānojumu, atrodas zonējumā Zaļā teritorija. Iespējams izveidot skaistu viensētu, viesu namu vai sadalīt īpašumu vairākos mazākos un izveidot viensētu ciematu.

Īpašuma daļā pie upes rumbas var būvēt ražotni, jo daļa zemes teritoriālajā plānā atrodas Ražošanas objektu izbūves zonējumā.

Attālums no Rīgas 65km, no īpašuma līdz Ogrei ir 32 km, līdz Suntažiem 7 km, līdz Mālpilij 11 km. Suntažos ir bērnu dārzs un vidusskola. Netālu Sidgundas zemeņu audzētava, alus darītava Indi Jānis, Mālpils muiža, u.c. infrastruktūras objekti.

Pieejams video: https://www.youtube.com/watch?v=UKOIK80H0_I


Land on the river bank.

Scenic property in Ogre county, Suntažu parish, on the bank of the Mazas Jugla river. The property has a 1.5 km river shoreline.

Area 15 ha.

The land is partly covered by trees, partly by meadows.

The property includes Agricultural land: 2.44 ha, Meadows: 2.49 ha, Forests: 10.12 ha, Shrublands: 0.37 ha, Under water: 2 ha.

There are ruins of an old Mill on the land. There is a wide waterfall in the river near the former mill (river hub).

Electricity is drawn to the border of the earth.

Possibility to access the property from different places - several access roads State, Municipal, as well as a forest road

Most of the property, according to the territorial planning, is located in the Green area zone. It is possible to create a beautiful homestead, guest house or divide the property into several smaller ones and create a homestead village.

A production plant can be built in the part of the property near the river hub, as part of the land is located in the zone for the construction of production facilities in the territorial plan.

The distance from Riga is 65 km, from the property to Ogra is 32 km, to Suntazi 7 km, to Mālpilij 11 km. There is a kindergarten and a secondary school in Suntaži. Nearby Sidgunda strawberry farm, Indi Jānis brewery, Mālpils manor, etc. infrastructure objects.

Video available: https://www.youtube.com/watch?v=UKOIK80H0_I


Земельный участок на берегу реки.

Живописный участок в Огрском крае, Сунтажская волость, на берегу реки Мазас Югла. На территории отеля имеется береговая линия реки протяженностью 1,5 км.

Площадь 15 га.

Земля частично покрыта деревьями, частично лугами.

В состав собственности входят земли сельскохозяйственного назначения: 2,44 га, Луга: 2,49 га, Леса: 10,12 га, Кусты: 0,37 га, Под водой: 2 га.

На участке находятся руины старой мельницы. Рядом с бывшей мельницей на реке есть широкий водопад (пересадочный узел).

Электричество подведено к границе земли.

Возможность подъезда к собственности из разных мест - несколько подъездных дорог: государственная, муниципальная, а также лесная дорога.

Большая часть объекта недвижимости, согласно территориальному планированию, расположена в зоне «Зеленая зона». Можно построить красивую усадьбу, гостевой дом или разделить участок на несколько меньших и создать усадебный поселок.

На части объекта недвижимости вблизи узла реки можно построить производственное предприятие, поскольку часть земель в территориальном плане находится в зоне строительства производственных объектов.

Расстояние от Риги 65 км, от объекта до Огры 32 км, до Сунтази 7 км, до Малпилия 11 км. В Сунтажи есть детский сад и средняя школа. Рядом клубничная ферма Сидгунда, пивоварня Инди Янис, поместье Малпилс и т. д. объекты инфраструктуры.

Доступно видео: https://www.youtube.com/watch?v=UKOIK80H0_I

Aģents

1.jpg

Ieva Āboliņa

+371 29403236

bottom of page