top of page

Zeme savrupmāju būvniecībai vai plašai viensētas saimniecībai

Mārupes nov.

Kaģi

PĀRDOD

100.000 EUR

Area

5,4 ha

Description

Zeme savrupmāju būvniecībai vai plašai viensētas saimniecībai


Perspektīvs savrupmāju apbūves gabals 5,39 ha platībā Mārupes novada Salas pagastā.

Pateicoties lielajai platībai, izbūvējot ceļus, ir iespēja to sadalīt vairākos gabalos vai arī ierīkot plašu viensētas saimniecību. Teritorijas kopplatība sastāv no lauksaimniecības zemes/ganībām 3,3 ha, meža 1,6 ha un krūmājiem 0,5 ha.


Saskaņā ar Mārupes teritorijas plānojumu zemes gabals atrodas  Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS3).

Minimālā jaunizveidota zemes gabala platība 5000 m2

Maksimālais apbūves blīvums 20 %

Maksimālais stāvu skaits 2 (augstums līdz 12 m)


Zemes gabala izmantošanas veids: dzīvojamā apbūve, ko veido savrupmājas (brīvi stāvošas individuālās dzīvojamās mājas), ietverot nepieciešamās palīgbūves un labiekārtojumu.


Zemes gabala papildus izmantošanas veidi: Veselības aizsardzības iestāžu apbūve, Sociālās aprūpes iestāžu apbūve, Labiekārtota publiskā ārtelpa, Publiskā telpa bez labiekārtojuma, Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve.


Zemes gabals atrodas autoceļa A9 Rīga-Liepāja tuvumā (~500 m), 1,2 km no Babītes ezera, 17 km līdz Piņķiem. Līdz Jelgavai 30 km, līdz Vecrīgai 35 km, līdz lidostai “Rīga” 29 km, līdz Jūrmalai (Sloka) 28 km. 4,5 km attālumā atrodas «Lāču» maizes ceptuve, kafejnīca un veikals.


Zvaniet, lai noskaidrotu papildus informāciju un iegādes iespējas.Перспективный участок под застройку частных домов в Салaс волости Марупского районa.


Благодаря большой территории, при прокладке дорог ее можно разделить на несколько частей или устроить большое приусадебное хозяйство. Общая площадь территории состоит из сельскохозяйственных угодий/пастбищ 3,3 га, леса 1,6 га и кустарников 0,5 га.


Согласно территориальному планированию Марупе, земельный участок находится на территории строительства индивидуальных домов (DzS3).

Минимальная площадь вновь создаваемого земельного участка – 5 000 м2.

Максимальная плотность застройки 20%

Максимальное количество этажей 2 (высота до 12 м)


Вид использования земельного участка: жилищное строительство, состоящее из отдельно стоящих домов (отдельно стоящих индивидуальных жилых домов), включая необходимые вспомогательные постройки и благоустройство.


Дополнительные виды использования земельного участка: Строительство учреждений здравоохранения, Строительство учреждений социального обеспечения, Благоустроенное общественное пространство, Общественное пространство без благоустройства, Строительство образовательных и научных учреждений, Строительство учреждений туризма и отдыха, Строительство коммерческих и// или объектов обслуживания.


Земельный участок расположен недалеко от трассы А9 Рига-Лиепая (~500 м), в 1,2 км от озера Бабите, в 17 км до Пинки. 30 км до Елгавы, 35 км до Старой Риги, 29 км до аэропорта «Рига», 28 км до Юрмалы (Слока). На расстоянии 4,5 км находится пекарня «Лачу», кафе и магазин.


Звоните, чтобы узнать дополнительную информацию и возможности приобретения.A promising construction plot of detached houses with an area of 5.39 ha in the Sala parish of Mārupe county.


Thanks to the large area, when roads are built, it is possible to divide it into several pieces or to set up a large homestead farm. The total area of the territory consists of agricultural land/pasture 3.3 ha, forest 1.6 ha and scrubland 0.5 ha.


According to the territorial planning of Mārupe, the plot of land is located in the territory of the construction of detached houses (DzS3).

The minimum area of a newly created plot of land is 5,000 m2

Maximum building density 20%

Maximum number of floors 2 (height up to 12 m)


Type of land plot use: residential construction consisting of detached houses (free-standing individual residential houses), including the necessary auxiliary buildings and amenities.


Additional uses of the land plot: Construction of health protection institutions, Construction of social care institutions, Well-organized public outdoor space, Public space without improvement, Construction of educational and scientific institutions, Construction of tourism and recreation institutions, Construction of commercial and/or service facilities.


The plot of land is located near the highway A9 Rīga-Liepāja (~500 m), 1.2 km from Lake Babīte, 17 km to Pinki. 30 km to Jelgava, 35 km to Old Riga, 29 km to "Rīga" airport, 28 km to Jūrmala (Sloka). At a distance of 4.5 km, there is a "Lāču" bakery, a cafe and a shop.


Call for additional information and purchase options.

Agent

1.jpg

Agnese Svikle

+371 26599800

bottom of page