top of page

Zeme savrupmājas būvniecībai

Mārupes nov.

Trenči

PĀRDOD

75.000 EUR

Platība

5780 m²

Apraksts

Līdzens, taisnstūra veida zemes gabals, 5780 m2 platībā Babītes pagasta Trenčos. Teritorijas reljefs līdzens.

Labs piebraucamais ceļš no Liepājas šosejas (braucot no Rīgas, labais pagrieziens, kas ir svarīgi no satiksmes drošības), ko apsaimnieko pašvaldība un tiek regulāri uzturēts labā stāvoklī, kā arī zemes gabalam ir izbūvēts elektrības pieslēgums.

Pateicoties lielajai platībai ir iespēja ierīkot plašu pagalmu, dārzu, dīķi.


Saskaņā ar Mārupes teritorijas plānojumu zemes gabals atrodas  Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS3).

Minimālā jaunizveidota zemes gabala platība 2000 m2

Maksimālais apbūves blīvums 20 %

Maksimālais stāvu skaits 2

Brīvās zaļās teritorijas rādītājs 70 %


Zemes gabala izmantošanas veids: dzīvojamā apbūve, ko veido savrupmājas (brīvi stāvošas individuālās dzīvojamās mājas), ietverot nepieciešamās palīgbūves un labiekārtojumu.


Zemes gabala papildus izmantošanas veidi: Dārza māju apbūve, Veselības aizsardzības iestāžu apbūve, Ārstu prakses un veselības centri un tiem nepieciešamā infrastruktūra, Sociālās aprūpes iestāžu apbūve, Sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes bez izmitināšanas, Labiekārtota publiskā ārtelpa, izņemot kapsētas un dzīvnieku kapsētas, Publiskā telpa bez labiekārtojuma, Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, Pirmsskolas aprūpes un izglītības, pamata un vidējās izglītības iestādes,  Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, Viesu mājas, pansijas, Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve, izņemot ražošanas objektus, degvielas uzpildes stacijas, automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus.


Zemes gabals atrodas autoceļa A9 Rīga-Liepāja tuvumā (150 m), 700 m no Babītes ezera, 12 km no pagasta centra Piņķiem, 22 km no novada centra Mārupes. Līdz Vecrīgai 30 km, līdz lidostai “Rīga” 23 km, līdz Jūrmalai 20 km. Pie Trenčiem atrodas «Lāču» maizes ceptuve, kafejnīca un veikals.


Zvaniet, lai noskaidrotu papildus informāciju un iegādes iespējas.Ровный, прямоугольный участок земли, 5780 м2 в Тренчи, Бабитская волость. Рельеф территории равнинный.

Хороший подъезд с Лиепайского шоссе (при выезде из Риги поворот направо, что важно для безопасности движения), который находится в ведении самоуправления и регулярно поддерживается в хорошем состоянии, на участке есть электричество.

Благодаря большой площади можно построить большой двор, сад, пруд.


Согласно территориальному планированию Марупе земельный участок находится на территории застройки частных домов (DzS3).

Минимальная площадь вновь создаваемого земельного участка составляет 2000 м2.

Максимальная плотность застройки 20%

Максимальное количество этажей 2

Ставка бесплатной зеленой зоны 70%


Вид использования земельного участка: жилая застройка, состоящая из отдельно стоящих домов (отдельно стоящих индивидуальных жилых домов), в том числе с необходимыми вспомогательными строениями и удобствами.


Дополнительные виды использования земельного участка: Строительство садовых домов, Строительство учреждений здравоохранения, Врачебных практик и центров здоровья и их необходимой инфраструктуры, Строительство учреждений социального обслуживания, Социально-реабилитационных учреждений без проживания, Благоустроенная общественная открытая территория, кроме кладбищ и скотомогильников, общественных мест без благоустройства, строительства образовательных и научных учреждений, дошкольного воспитания и образования, учреждений основного и среднего образования, строительства учреждений туризма и отдыха, строительства гостевых домов, пансионатов, торговли и/или объекты обслуживания, за исключением производственных объектов, автозаправочных станций, предприятий по техническому обслуживанию автомобилей и мотоциклов.


Земельный участок находится недалеко от шоссе A9 Рига-Лиепая (150 м), в 700 м от озера Бабите, в 12 км от волостного центра Пинки, в 22 км от уездного центра Марупе. 30 км до Старой Риги, 23 км до аэропорта «Рига», 20 км до Юрмалы. 2 км с Тренчи есть пекарня «Лачу», кафе и магазин.


Звоните, чтобы узнать дополнительную информацию и возможности приобретения.Flat, rectangular plot of land, 5780 m2 in Trenči, Babīte parish. The relief of the territory is flat.

A good access road from the Liepāja highway (when coming from Riga, the right turn, which is important for traffic safety), which is managed by the municipality and is regularly maintained in good condition, and the plot has an electricity connection.

Thanks to the large area, it is possible to build a large yard, garden, pond.


According to the territorial planning of Mārupe, the plot of land is located in the territory of the construction of detached houses (DzS3).

The minimum area of ​​a newly created plot of land is 2000 m2

Maximum building density 20%

Maximum number of floors 2

Free green area rate 70%


Type of land plot use: residential construction consisting of detached houses (free-standing individual residential houses), including the necessary auxiliary buildings and amenities.


Additional uses of the land plot: Construction of garden houses, Construction of health protection institutions, Doctors' practices and health centers and their necessary infrastructure, Construction of social care institutions, Social care and rehabilitation institutions without accommodation, Well-maintained public outdoor space, except for cemeteries and animal cemeteries, Public space without landscaping, Construction of educational and scientific institutions, Pre-school care and education, basic and secondary education institutions, Construction of tourism and recreation institutions, Construction of guest houses, boarding houses, Trade and/or service facilities, excluding production facilities, gas stations, automobiles and motorcycles maintenance companies.


The plot of land is located near the highway A9 Riga-Liepāja (150 m), 700 m from Lake Babīte, 12 km from the parish center Pinķi, 22 km from the county center Mārupe. 30 km to Old Riga, 23 km to "Riga" airport, 20 km to Jurmala. There is a "Lāču" bakery, a cafe and a shop near Trenči.


Call for additional information and purchase options.

Aģents

1.jpg

Agnese Svikle

+371 26599800

bottom of page