top of page

Zeme privātmājas vai rindu māju būvniecībai ar gatavu projektu

Mārupe

Braslas iela 36

PĀRDOD

82.400 EUR

Площадь

3051 m²

Описание

Saskaņā ar Mārupes teritorijas plānojumu zemes gabals atrodas  Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS).

Maksimālais apbūves blīvums: 40%,

Minimālais brīvās teritorijas rādītājs: 50%,

Maksimālā apbūves platība: 912.4 m2

Dzīvojamo ēku skaits zemes vienībā-1 (savrupmāja, dvīņu māja, rindu māja), papildus drīkst būt saimniecības vai citas papildus ēkas.

Iespējamais apbūves augstums: līdz 3 stāviem.

Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju (110kv), aizsargjosla - 7m (Aizsargjoslu likums), kur nedrīkst būvēt.


Zemes gabala izmantošanas veidi: savrupmāju (ģimenes dzīvojamo māju) vai dvīņu māju (bloķētu divu ģimenes dzīvojamo māju) apbūve, kur katra no tām izmantojama vienīgi kā vienas vai vairāku ģimeņu mājoklis, rindu mājas, vasarnīcas un papildus būves.

Zemes gabala papildus izmantošanas veidi: vietējās nozīmes tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve, tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, sporta būvju apbūve, pirmsskolas izglītības, veselības aizsardzības iestāžu apbūve, sociālās aprūpes iestāžu apbūve, labiekārtotas publiskas ārtelpas.

Zemes gabals atrodas netālu no asfaltēta ceļa.

Visas pilsētas komunikācijas pienāk pie zemesgabala robežas.


Mājas projekts ir saskaņots un saņemta būvatļauja. Šobrīd būvatļaujas termiņš ir beidzies. Tās atjaunošanai nepieciešams iesniegt dokumentus domē elektroniskā veidā un atjaunot atļauju.

Projekti: ūdenim, kanalizācijai, gāzei un elektrībai ir saskaņoti, atļauja saņemta.

Projektā ir 12 dzīvokļi ar platību 100-110m2. Katrā dzīvoklī ir 3 plašas guļamistabas, 2 vannas istabas, katlu telpa un viesistaba ar virtuvi.

Katram dzīvoklim ir sava teritorija atpūtas zonas ierīkošanai.


Laba infrastruktūra: Mārupes centrs ar lielveikaliem, sabiedriskā autobusa pieturām atrodas 10 min. gājiena attālumā. Netālu atrodas izglītības iestādes (skolas, bērnudārzi u.c.), aptiekas, restorāni. 5 min brauciena attālumā ar automašīnu ir tirdzniecības centrs “Aleja”. Līdz Rīgas centram ir 25 min. un līdz Lidostai “Rīga” ir 16 min. brauciens ar automašīnu.


Zvaniet, ja vēlaties noskaidrot papildus informāciju un apskatīt, kas palīdzētu pieņemt pareizo lēmumu.Согласно территориальному планированию Марупе земельный участок находится в районе частных домов (DzS).

Максимальная плотность застройки: 40%,

Минимальный показатель свободной площади: 50%,

Максимальная площадь здания: 912,4 м2

Количество жилых построек на единицу земельного участка-1 (частный дом, двухквартирный дом, рядный дом), кроме того, могут быть фермы или другие дополнительные постройки.

Возможная высота здания: до 3-х этажей.

Территория эксплуатационной охранной зоны вдоль ВЛ электрических сетей (110кВ), охранная зона - 7м (ЗЗЗ), где не допускается строительство.


Виды использования земельного участка: строительство отдельно стоящих домов (жилых домов) или сблокированных домов (блокированных двухквартирных домов), каждый из которых может использоваться только как жилое помещение для одной или нескольких семей, рядных домов, дач и дополнительные постройки.

Дополнительные виды использования земельного участка: строительство местных объектов торговли или обслуживания, строительство объектов туризма и отдыха, строительство спортивных объектов, строительство объектов дошкольного образования, здравоохранения, строительство объектов социальной сферы, благоустроенная общественная придомовая территория.

Участок находится рядом с асфальтированной дорогой.

Все городские коммуникации выходят на границу участка.


Проект дома согласован, получено разрешение на строительство. В настоящее время разрешение на строительство истекло. Для его продления необходимо подать документы в горсовет в электронном виде и продлить разрешение.

Проекты: вода, канализация, газ и электричество согласованы, получено разрешение.

В проекте 12 квартир площадью 100-110м2. В каждой квартире 3 просторные спальни, 2 санузла, котельная и гостиная с кухней.

Каждая квартира имеет свою территорию для обустройства зоны отдыха.


Хорошая инфраструктура: центр Марупе с супермаркетами, остановками общественного транспорта в 10 минутах ходьбы. Рядом находятся образовательные учреждения (школы, детские сады и т.д.), аптеки, рестораны. Торговый центр Aleja находится в 5 минутах езды на автомобиле. До центра Риги 25 минут, а до Рижского аэропорта 16 минут. поездка на автомобиле.


Позвоните, если вы хотите узнать больше информации и посмотреть, что поможет вам принять правильное решение.According to the territorial planning of Mārupe, the plot of land is located in the area of detached houses (DzS).

Maximum building density: 40%,

Minimum free area indicator: 50%,

Maximum building area: 912.4 m2

The number of residential buildings per land unit-1 (detached house, semi-detached house, terraced house), in addition there may be farms or other additional buildings.

Possible building height: up to 3 floors.

The territory of the operational protective zone along the overhead lines of electric networks (110kv), protective zone - 7m (Protection Zones Law), where no construction is allowed.


Types of land plot use: construction of detached houses (family dwellings) or semi-detached houses (blocked two-family dwellings), where each of them can be used only as a dwelling for one or more families, terraced houses, summer houses and additional buildings.

Additional uses of the plot of land: construction of local trade or service facilities, construction of tourism and recreation facilities, construction of sports facilities, construction of pre-school education, health care facilities, construction of social care facilities, well-arranged public outdoor spaces.

The plot of land is located near an asphalted road.

All city communications arrive at the border of the land plot.


The house project has been coordinated and a building permit has been received. At the moment, the construction permit has expired. To renew it, it is necessary to submit documents to the city council in electronic form and renew the permit.

Projects: water, sewerage, gas and electricity have been coordinated; permission received.

The project has 12 apartments with an area of 100-110m2. Each apartment has 3 spacious bedrooms, 2 bathrooms, a boiler room and a living room with a kitchen.

Each apartment has its own territory for setting up a recreation area.


Good infrastructure: the center of Mārupe with supermarkets, public bus stops is 10 minutes away, within walking distance. Nearby are educational institutions (schools, kindergartens, etc.), pharmacies, restaurants. Aleja shopping center is 5 minutes away by car. It takes 25 minutes to get to the center of Riga, and 16 minutes to the Airport "Riga".


Call if you want to find out more information and see what will help you make the right decision.

Агент

1.jpg

Zanda Berga

+371 26459678

bottom of page