top of page

Zeme privātmājas, dvīņu vai rindu mājas būvniecībai ar saskaņotu projektu

Mārupe

Kabiles iela 60

PĀRDOD

153.000 EUR

Area

5671 m²

Description

Pārdošanā līdzens, taisnstūra veida zemes gabals bez kokiem un krūmiem, 5671 m2 platībā Mārupē, Kabiles ielā. Teritorijas reljefs līdzens.


Saskaņā ar Mārupes teritorijas plānojumu zemes gabals atrodas  Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS).

Maksimālais apbūves blīvums: 40%

Minimālā brīvā teritorija: 50%

Maksimālā apbūves platība 1923,8 m2

Zemes vienības minimālā platība 1200 m2, rindu ēku vienai sekcijai 500 m2

Dzīvojamo ēku skaits zemes vienībā-1(savrupmāja, dvīņu māja, rindu māja), papildus drīkst būt saimniecības vai citas papildus ēkas

Iespējamais apbūves augstums: līdz 3 stāviem

Zemes gabalu šķērso divas virszemes augstsprieguma līnijas (110kv un 330kv), aizsargjoslas gar malējiem vadiem - 7m un 12m (Aizsargjoslu likums)


Zemes gabala izmantošanas veidi: savrupmāju (ģimenes dzīvojamo māju) vai dvīņu māju (bloķētu divu ģimenes dzīvojamo māju) apbūve, kur katra no tām izmantojama vienīgi kā vienas vai vairāku ģimeņu mājoklis, rindu mājas, vasarnīcas un papildus būves.

Zemes gabala papildus izmantošanas veidi: vietējās nozīmes tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve, tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, sporta būvju apbūve, pirmsskolas izglītības, veselības aizsardzības iestāžu apbūve, sociālās aprūpes iestāžu apbūve, labiekārtotas publiskas ārtelpas.

Zemes gabals atrodas netālu no asfaltēta ceļa.

Visas pilsētas komunikācijas pienāk pie zemesgabala robežas.


Mājas projekts ir saskaņots un saņemta būvatļauja. Šobrīd būvatļaujas termiņš ir beidzies. Tās atjaunošanai nepieciešams iesniegt dokumentus domē elektroniskā veidā un atjaunot atļauju.

Projekti ūdenim, kanalizācijai, gāzei un elektrībai ir saskaņoti, atļauja saņemta.


Projektā paredzēts uzbūvēt vienstāvīgu rindu māju (bez pagraba), kas sastāv no 6 dzīvokļiem (sekcijām), katrs ar atsevišķu ieeju un ar platību 104 – 109 m2.

Katrs dzīvoklis sastāv no – priekštelpas, katla telpas, halles, dzīvojamās istabas ar virtuves zonu, 3 guļamistabām un 2 sanmezgliem.


Laba infrastruktūra: Mārupes centrs ar lielveikaliem, sabiedriskā autobusa pieturām atrodas 10 min. gājiena attālumā. Netālu atrodas dažādas izglītības iestādes, aptiekas, restorāni. Tirdzniecības centrs “Spice” 6 km attālumā, Vecrīga 9 km, Lidosta “Rīga” 10 km, Jūrmala 20 km attālumā.


Zvaniet, lai noskaidrotu papildus informāciju un iegādes iespējas.Продается ровный прямоугольный участок без деревьев и кустов, 5671 м2 в Марупе, улица Кабилес. Рельеф территории равнинный.


Согласно территориальному планированию Марупе земельный участок находится в районе частных домов (DzS).

Максимальная плотность застройки: 40%

Минимальный показатель свободной площади: 50%

Максимальная площадь застройки 1923,8 м2

Минимальная площадь земельного участка 1200 м2, для одной секции рядовой застройки 500 м2.

Количество жилых построек на единицу земельного участка-1 (частный дом, двухквартирный дом, рядный дом), кроме того, могут быть фермы или другие дополнительные постройки.

Возможная высота здания: до 3-х этажей.

Земельный участок пересекают две наземные линии высокого напряжения (110 кв и 330 кв), защитные полосы вдоль крайних проводов 7 м и 12 м (Закон о защитных полосах).


Виды использования земельного участка: строительство отдельно стоящих домов (жилых домов) или сблокированных домов (блокированных двухквартирных домов), каждый из которых может использоваться только как жилое помещение для одной или нескольких семей, рядных домов, дач и дополнительные постройки.


Дополнительные виды использования земельного участка: строительство местных объектов торговли или обслуживания, строительство объектов туризма и отдыха, строительство спортивных объектов, строительство объектов дошкольного образования, здравоохранения, строительство объектов социальной сферы, благоустроенная общественная придомовая территория.

Участок находится рядом с асфальтированной дорогой.

Все городские коммуникации выходят на границу участка.


Проект дома согласован, получено разрешение на строительство. В настоящее время разрешение на строительство истекло. Для его продления необходимо подать документы в горсовет в электронном виде и продлить разрешение.

Проекты вода, канализация, газ и электричество согласованы, получено разрешение.

В проекте предусмотрено построить одноэтажный рядный дом (без подвала), состоящий из 6 квартир (секций) площадью 104-109 м 2, с отдельным входом на каждого. Каждая квартира состоит из – прихожей, котельной, холла, гостиной с кухонной зоной, 3 спальни и 2 санузла.

Каждая квартира имеет свою территорию для обустройства зоны отдыха.


Хорошая инфраструктура: центр Марупе с супермаркетами, остановками общественного транспорта в 10 минутах ходьбы. Рядом находятся образовательные учреждения (школы, детские сады и т.д.), аптеки, рестораны. Торговый центр Aleja находится в 5 минутах езды на автомобиле. До центра Риги 25 минут, а до Рижского аэропорта 16 минут. поездка на автомобиле.


Звоните, чтобы узнать дополнительную информацию и возможности приобретения.A flat, rectangular plot of land without trees and bushes, 5671 m2 in Mārupe, Kabiles Street, is for sale. The relief of the territory is flat.


According to the territorial planning of Mārupe, the plot of land is located in the area of detached houses (DzS).

Maximum building density: 40%

Minimum free area indicator: 50%

The maximum building area is 1923.8 m2

The minimum area of ​​the land unit is 1200 m2, for one section of terraced buildings 500 m2.

The number of residential buildings per land unit-1 (detached house, semi-detached house, terraced house), in addition there may be farms or other additional buildings.

Possible building height: up to 3 floors.

The plot of land is crossed by two overhead high voltage lines (110kv and 330kv), protective strips along the edge wires - 7m and 12m (Protective Strips Law).


Types of land plot use: construction of detached houses (family dwellings) or semi-detached houses (blocked two-family dwellings), where each of them can be used only as a dwelling for one or more families, terraced houses, summer houses and additional buildings.


Additional uses of the plot of land: construction of local trade or service facilities, construction of tourism and recreation facilities, construction of sports facilities, construction of pre-school education, health care facilities, construction of social care facilities, well-arranged public outdoor spaces.

The plot of land is located near an asphalted road.

All city communications arrive at the border of the land plot.


The house project has been coordinated and a building permit has been received. At the moment, the construction permit has expired. To renew it, it is necessary to submit documents to the city council in electronic form and renew the permit.

Projects: water, sewerage, gas and electricity have been coordinated; permission received.


The project envisages the construction of a one-story terraced house, consisting of 6 apartments with an area of ​​104 - 109 m2, each with a separate entrance.

Each apartment consists of an entrance hall, a boiler room, a hall, a living room with a kitchen area, 3 bedrooms and 2 bathrooms.

Each apartment has its own territory for setting up a recreation area.


Good infrastructure: the center of Mārupe with supermarkets, public bus stops is 10 minutes away. within walking distance. Nearby are educational institutions, pharmacies, restaurants. Shopping center “Spice” 6 km away, Old Riga 9 km, Riga Airport 10 km, Jūrmala 20 km away.


Call for additional information and purchase options.

Agent

1.jpg

Agnese Svikle

+371 26599800

bottom of page