top of page

Zeme izcilā atrašanās vietā, ģimenes privātmājas būvēšanai

Mārupe

Jaunzemu iela 10

PĀRDOD

150.960 EUR

Area

1887 m²

Description

Izcila atrašanās vieta ģimenes privātmājas būvēšanai mierīgā, attīstītā, zaļā vidē Mārupē!

Pāris minūšu attālumā Mārupes Valsts ģimnāzija, restorāns Hercogs un citas ērtai dzīvei nepieciešamas vietas.

Bruģēta piebraucamā iela un ietve gar zemes gabalu.


Zemes gabalam ir veikta topogrāfija un ģeodēzija. Ir saskaņots projekts.


Zeme atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā, kas nozīmē teritorijas izmantošanu, kurā primārais zemes izmantošanas veids ir savrupmāju (ģimenes dzīvojamo māju) vai dvīņu māju (bloķētu divu ģimenes dzīvojamo māju) apbūve, kur katra no tām izmantojama vienīgi kā vienas vai vairāku ģimeņu mājoklis.


- Savrupmāju apbūves teritorijas primārā izmantošana:

Savrupmājas (vienas vai divu ģimeņu)

Dvīņu mājas

Rindu mājas

Vasarnīcas


- Papildizmantošana:

Vietējas nozīmes tirdzniecības vai pakalpojumu objekti

Tūrisma un atpūtas iestādes

Pirmsskolas izglītības iestādes

Veselības aizsardzības iestādes

Sociālās aprūpes iestādes

Sporta būves

Labiekārtotas publiskas ārtelpas

Pirms papildizmantošanas objektu būvniecības savrupmāju apbūves teritorijās ir jāveic paredzētās būves publiskās apspriešanas process.


- Detalizēti noteikumi:

Zemes vienības minimālā platība – 1200m²
Rindu ēku vienai sekcijai 500m

Zemes vienības maksimālais apbūves blīvums – 40%

Minimālā brīvā teritorija – 50%

Dzīvojamo ēku skaits zemes vienībā – 1

Maksimālais apbūves stāvu skaits 3 stāvi

Zemes vienības minimālā fronte 20mRUS

Отличное место для строительства частного семейного дома в спокойном, развитом, зеленом районе Марупе!

Марупская государственная гимназия, ресторан Hercogs и другие места, необходимые для комфортной жизни, находятся в нескольких минутах ходьбы.

Асфальтированный подъезд и тротуар вдоль участка.


На земельном участке выполнены топография и геодезия. Проект согласован.


Земля расположена в зоне индивидуальных домов, что означает использование территории, где основным видом использования земли является строительство отдельных домов (семейных жилых домов) или двухквартирных домов (блочных двухквартирных жилых домов). дома), где каждый из них может использоваться исключительно как жилище для одной или нескольких семей.


- Преимущественное использование территории под строительство индивидуальных домов:

Частные дома (одна или две семьи)

Дома-близнецы

Рядные дома

Коттеджи


- Дополнительное использование:

Коммерческие или сервисные объекты местного значения

Объекты туризма и отдыха

Дошкольные образовательные учреждения

Учреждения здравоохранения

Учреждения социальной опеки

Спортивные сооружения

Благоустроенные общественные открытые пространства

До начала строительства объектов дополнительного использования на участках строительства индивидуальных жилых домов должен быть проведен процесс общественного обсуждения предлагаемой конструкции.


- Подробные правила:

Минимальная площадь земельного участка 1200м².

Рядные здания на одну секцию 500м.

Максимальная плотность застройки земельного участка – 40%

Минимальная свободная площадь – 50%

Количество жилых домов на единицу земельного участка – 1

Максимальное количество этажей здания – 3 этажа.

Минимальный фасад земельного участка – 20 м.ENG

Excellent location for building a private family house in a calm, developed, green environment in Marupe!

Marupe State Gymnasium, restaurant Hercogs and other places necessary for a comfortable life are a few minutes away.

Paved driveway and sidewalk along the lot.


Topography and geodesy have been carried out for the plot of land. A project has been agreed upon.


The land is located in the area of ​​construction of detached houses, which means the use of the territory, where the primary type of land use is the construction detached houses (family residential houses) or semi-detached houses (blocked two-family residential houses), where each of them can be used exclusively as a dwelling for one or more families.


- Primary use of the territory for the construction of detached houses:

Detached houses (one or two family)

Twin houses

Row houses

Cottages


- Additional uses:

Commercial or service facilities of local importance

Tourism and recreation facilities

Preschool educational institutions

Health protection institutions

Social care institutions

Sports facilities

Well-maintained public outdoor spaces

Before the construction of additional use objects in the areas of construction of detached houses, the process of public discussion of the proposed structure must be carried out.


- Detailed rules:

The minimum area of ​​the land unit is 1200m²

Row buildings for one section 500m

Maximum building density of a land unit – 40%

Minimum free area – 50%

Number of residential buildings per land unit – 1

The maximum number of building floors is 3 floors

The minimum frontage of the land unit is 20m

Agent

1.jpg

Elīna Krūmiņa

+371 29151591

bottom of page