top of page

Zeme Baltezerā, blakus ezeram

Baltezers

Mazā Kraujas iela 2

PĀRDOD

300.000 EUR

Area

3150 m²

Description

Baltezerā tiek pārdots zemes īpašums, ezera krastā. Pie īpašuma atrodas visas nepieciešamās komunikācijas.


Saskaņā ar Ropažu novada teritorijas plānojumu zemes gabals atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS1).

Maksimālais apbūves blīvums - 30%;

Minimālā brīvā zaļā teritorija - 60%;

Maksimālais stāvu skaits - 2 stāvi un mansards;

Maksimālais apbūves augstums - 10 m;

Uz vienas zemes vienības var izvietot vienu dzīvojamo māju ar palīgēkām;

Zemes vienības minimālā fronte -15 m;

Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība – 1200 m2, dvīņu mājām – 600;

Tauvas josla -10m.


Zemes gabala izmantošanas veidi:

savrupmāju;

dvīņu māju;

nepieciešamās saimniecības ēkas un palīgbūves;

ierīkot labiekārtotu publisko ārtelpu – sporta, rotaļu laukumus, apstādījumus, skvērus u.tml.


Kā papildizmantošanu var paredzēt:

pašvaldības iestādi;

sporta zāli, tenisa kortus;

aptieku, veterinārmedicīniskās prakses iestādi;

veikalu, kafejnīcu ar tirdzniecības platību līdz 150 m2.

Dzīvojamā mājā vai palīgēkās atļauts iekārtot telpas individuālajam darbam.


Pie zemesgabala ir pievadīta elektrība (sava elektrības kaste) un ir pieejama gāze, ūdensvads, kanalizācija.

Zemes gabals atrodas 100m no asfaltēta ceļa. Pastaigas attālumā, medicīnas iestādes, pārtikas veikali, kafejnīcas  sabiedriskais transports. Līdz Rīgai 7 min ar auto.

Blakus šim īpašuma tiek pārdots līdzīgas platības zemes gabals.Продается земельный участок в Балтезере, на берегу озера. Все необходимые коммуникации расположены рядом с участком.


Согласно территориальному планированию Ропажского района, земельный участок находится в зоне частных домов (DzS1).

Максимальная плотность застройки – 30%;

Минимальная свободная зеленая площадь – 60%;

Максимальная этажность – 2 этажа и мансарда;

Максимальная высота здания – 10 м;

На одном земельном участке может быть размещен один жилой дом с подсобными постройками;

Минимальный фронт сухопутного блока – 15 м;

Минимальная площадь вновь построенного земельного участка – 1200 м2, для двухквартирных домов – 600;

Побережье – 10 м.


Виды использования земельного участка:

особняк;

двухквартирный дом;

необходимые хозяйственные постройки и вспомогательные постройки;

для создание благоустроенное общественное пространство на открытом воздухе – спортивные, детские площадки, озеленение, скверы и т. д.


В качестве дополнительного использования можно предусмотреть следующее:

муниципальная власть;

тренажерный зал, теннисные корты;

аптека, учреждение ветеринарной медицинской практики;

магазины, кафе торговой площадью до 150 м2

Допускается устройство помещений для индивидуальной работы в жилом доме или подсобных постройках.


К земельному участку подведено электричество (свой электрощиток), рядом имеются газ, вода, канализация.

Земельный участок расположен в 100 м от асфальтированной дороги. В шаговой доступности медицинские учреждения, продуктовые магазины, кафе, остановкa общественного транспорта, 7 минут на машине до Риги.

Рядом продается земельный участок аналогичной площади.Land property is for sale in Baltezer, on the shore of the lake. All necessary communications are located near the property.


According to the territorial planning of Ropaži district, the plot of land is located in the area of ​​detached houses (DzS1).

Maximum building density - 30%;

Minimum free green area - 60%;

Maximum number of floors - 2 floors and attic;

Maximum building height - 10 m;

One residential house with auxiliary buildings can be placed on one land unit;

The minimum front of the land unit -15 m;

The minimum area of ​​the newly constructed land unit is 1200 m2, for semi-detached houses – 600;

Tow lane -10m.


Types of land plot use:

mansion;

semi-detached house;

necessary farm buildings and auxiliary buildings;

to establish a well-arranged public outdoor space - sports, playgrounds, greenery, squares, etc.


As an additional use, the following can be envisaged:

municipal authority;

gym, tennis courts;

pharmacy, veterinary medical practice institution;

shops, cafes with a sales area of ​​up to 150 m2

It is allowed to arrange rooms for individual work in a residential house or auxiliary buildings.


Electricity is supplied to the land plot (its own electrical box) and gas, water supply, sewerage are available.

The plot of land is located 100m from an asphalted road. Within walking distance, medical facilities, grocery stores, cafes, public transport. 7 minutes by car to Riga.

A plot of land of similar area is for sale next to this property.

Agent

1.jpg

Dainis Skutelis

+371 28334324

bottom of page