top of page

Zeme ainaviskajā Sabiles vīna kalnā

Sabile, Talsu nov.

Ventspils iela 72

PĀRDOD

51.000 EUR

Area

3,2591 ha

Description

Zeme ainaviskajā Abavas senlejā


Pārdošanā tiek piedāvāta zeme 3,2591 ha platībā ar savrūpmājas apbūves teritoriju (DzS) un meža teritoriju neitrālajā zonā.  Ir atļauja koku izciršanai, lai pavērtos plašāks skats uz Abavas senleju.


Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS):

Maksimālais apbūves blīvums: 30 - 40%,

Apbūves augstums: 6 - 10m;

Minimālais brīvās teritorijas rādītājs: 60%,

Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība: 1200 m2;

Dzīvojamo ēku skaits zemes vienībā: 1 (dzīvojamā māja un viena publiskās apbūves ēka), papildus drīkst būt saimniecības vai citas papildus ēkas.

Iespējamais apbūves augstums: līdz 3 stāviem.


Zemes gabala izmantošanas veidi: savrupmāju vai vasarnīcu.

Zemes gabala papildus izmantošanas veidi: Dārza māju, tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve, tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, izglītības un zinātnes iestāžu, veselības aizsardzības iestāžu, sociālās aprūpes iestāžu, dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve, lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos, labiekārtota ārtelpa vai bez labiekārtojuma.


Mežu teritorija (M1):

Maksimālais apbūves blīvums: 5%,

Apbūves augstums: 10m;

Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība: 2 ha (5000 m2 - pilsētas, ciema teritorijā);

Dzīvojamo ēku skaits zemes vienībā: 1 dzīvojamā māja. Publiskās apbūves ēku un palīgēku skaits nav ierobežots.

Iespējamais apbūves augstums: līdz 2 stāviem (t.sk. izbūvēti bēniņi, mansards, mezonīns, cokols).


Zemes gabala izmantošanas veidi: Mežsaimnieciska izmantošana, mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, labiekārtota ārtelpa vai bez labiekārtojuma.

Zemes gabala papildus izmantošanas veidi: Viensētu, tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve, tūrisma un atpūtas iestāžu, sporta būvju apbūve, aizsardzības un drošības iestāžu apbūve, derīgo izrakteņu ieguve, lauksaimnieciska izmantošana.

Tuvējā apkārtnē laba infrastruktūra, pieejamas visas komunikācijas.

Pie zemes pieved pašvaldības asfaltēta Ventspils iela. Līdz Sabiles centram 21 min gājiena attālumā, Rīga – Ventspils šoseja atrodas 20 min brauciena attālumā.


Papildu jautājumu gadījumā lūdzu zvanīt.Land in the scenic ancient valley of Abava


The land with an area of ​​3.2591 ha is offered for sale with the construction area of ​​a self-catering house (DzS) and forest area in the neutral zone. There is a permit to cut down trees to open up a wider view of the ancient valley of Abava.


In the area of ​​construction of self-catering houses (DzS):

Maximum building density: 30 - 40%,

Building height: 6 - 10m;

Minimum free area indicator: 60%,

The minimum area of ​​the plot of land to be newly created: 1200 m2;

Number of residential buildings per land unit: 1 (a residential building and one public building), in addition there may be farms or other additional buildings.

Possible building height: up to 3 floors.


Types of land plot use: self-catering or summer house.

Additional uses of the land plot: Construction of garden houses, commercial or service facilities, construction of tourism and recreation facilities, construction of educational and scientific institutions, health protection institutions, social care institutions, animal care institutions, agricultural use in cities and villages, landscaped outdoor space or without landscaping .


Forest area (M1):

Maximum building density: 5%,

Building height: 10m;

The minimum area of ​​the newly created plot of land: 2 ha (5000 m2 - in the territory of the city, village);

Number of residential buildings per land unit: 1 residential house. The number of public buildings and auxiliary buildings is not limited.

Possible building height: up to 2 floors (including built-up attic, mansard, mezzanine, plinth).


Types of land plot use: Forestry use, forest in specially protected natural areas, landscaped outdoor space or without landscaping.

Additional uses of the plot of land: construction of single-family homes, commercial or service facilities, construction of tourism and recreation facilities, sports facilities, construction of defense and security facilities, extraction of minerals, agricultural use.

Good infrastructure in the nearby area, all communications are available.

The municipal asphalted Ventspils street leads to the land. Sabile center is a 21-minute walk away, the Riga - Ventspils highway is a 20-minute drive away.


In case of additional questions, please call.Земельный участок в живописной древней долине Абавы


Предлагается к продаже земельный участок площадью 3,2591 га с участком под строительство дома с кухней (ДЗС) и лесным участком в нейтральной зоне. Есть разрешение на вырубку деревьев, чтобы открыть более широкий вид на древнюю долину Абавы.


В сфере строительства частных домов (ДзС):

Максимальная плотность застройки: 30 - 40 %,

Высота здания: 6 - 10м;

Минимальный показатель свободной площади: 60%,

Минимальная площадь вновь создаваемого земельного участка: 1200 м2;

Количество жилых домов на единицу земли: 1 (жилой дом и одно общественное здание), дополнительно могут быть фермы или другие дополнительные постройки.

Возможная высота здания: до 3 этажей.


Виды использования земельного участка: частный дом или дача.

Дополнительное использование земельного участка: Строительство садовых домиков, объектов торговли или обслуживания, строительство объектов туризма и отдыха, строительство образовательных и научных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений социальной опеки, учреждений по уходу за животными, сельскохозяйственное использование в городах и селах, благоустроенная открытая территория или без озеленения.


Лесной массив (М1):

Максимальная плотность застройки: 5%,

Высота здания: 10м;

Минимальная площадь вновь создаваемого земельного участка: 2 га (5000 м2 – на территории города, села);

Количество жилых домов на единицу земельного участка: 1 жилой дом. Количество общественных зданий и вспомогательных построек не ограничено.

Возможная высота здания: до 2-х этажей (включая надстроенный чердак, мансарду, мезонин, цоколь).


Виды использования земельных участков: Лесохозяйственное использование, леса на особо охраняемых природных территориях, благоустроенные открытые территории или без озеленения.

Дополнительное использование земельного участка: строительство частных домов, коммерческих или обслуживающих объектов, строительство объектов туризма и отдыха, спортивных сооружений, строительство объектов обороны и безопасности, добыча полезных ископаемых, сельскохозяйственное использование.

Хорошая инфраструктура в близлежащем районе, все коммуникации имеются.

К участку ведет муниципальная асфальтированная улица Вентспилс. Центр Сабиле находится в 21 минуте ходьбы, шоссе Рига - Вентспилс - в 20 минутах езды.


В случае возникновения дополнительных вопросов звоните.

Agent

1.jpg

Lita Marlēna Fišere

+371 29389671

bottom of page