top of page

Plašs, zaļš, zemes gabals pie autoceļa Tīnūži – Koknese

Tīnūži, Ogres nov.

”Pļavu rūķi”

PĀRDOD

37.000 EUR

Platība

5000 m²

Apraksts

Plašs, zaļš, zemes gabals blakus Valsts reģionālajam autoceļam P80 Tīnūži – Koknese. 2,5km attālumā no Tīnūžiem, 32km attālumā no Rīgas centra.


KOMUNIKĀCIJAS – viss ir sagatavots elektrības pieslēgšanai. Blakus gabalam elektrība ir pieslēgta. Tuvākais gāzes vads – Tīnūžos.

Zemes gabals atrodas LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJĀ (L) – kas ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem. Zonā iekļautas lauksaimniecībā izmantojamās zemes ārpus apdzīvotām vietām. Atļauta plaša izmantošana.


GALVENĀ IZMANTOŠANA:

- Viensētu apbūve: savrupa apbūve lauku teritorijā, ko veido viena vai divas individuālās dzīvojamās ēkas vienā zemes vienībā ar saimniecības ēkām un palīgbūvēm, kas nepieciešamas mājsaimniecības uzturēšanai vai saimnieciskai darbībai.

- Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve - Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kur neveic piesārņojošas darbības vai darbības veikšanai nepieciešams C kategorijas apliecinājums.

- Lauksaimnieciska izmantošana: atļauta lauksaimnieciska izmantošana, kur neveic piesārņojošas darbības vai darbības veikšanai nepieciešams C kategorijas apliecinājums - augkopība, dārzeņkopība, dārzkopība (tai skaitā sakņu dārzi un ģimenes dārziņi), lopkopība, lauksaimniecībai alternatīvie saimniekošanas veidi (piemēram, sēņu audzēšana) un cita lauksaimnieciskā darbība, ietverot specializētos lopkopības kompleksus ar ne vairāk kā 100 dzīvnieku vienībām (ja izpilda noteiktos kritērijus vai veic būvniecības ieceres publisko apspriešanu), dārzniecības un siltumnīcu kompleksus, kā arī nedzīvojamās ēkas un būves lauksaimnieciskās ražošanas nodrošināšanai.


PAPILDIZMANTOŠANA:

- Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve, ja izpilda noteiktos kritērijus vai veic būvniecības ieceres publisko apspriešanu, izņemot azartspēļu organizēšanas vietas

- Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve;

- Kultūras iestāžu apbūve: telpas mākslas, izklaides un atpūtas pasākumiem un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra. Ja ēkā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem, apbūve atļauta, ja izpilda noteiktos kritērijus vai veic būvniecības ieceres publisko apspriešanu.

- Sporta ēku un būvju apbūve, ja izpilda noteiktos kritērijus vai veic būvniecības ieceres publisko apspriešanu, ja ēkā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem.

- Veselības aizsardzības iestāžu apbūve, ja izpilda noteiktos kritērijus vai veic būvniecības ieceres publisko apspriešanu, ja ēkā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem.

- Vasarnīcu apbūve, viena vai divas sezonas rakstura apdzīvošanai paredzētas individuālas dzīvojamās ēkas otro māju statusā vienā zemes vienībā, ārpus pastāvīgās dzīvesvietas, ar nepieciešamajām palīgbūvēm un labiekārtojumu.

- Dārza māju apbūve, ko pārsvarā veido ģimenes dārziņi ar vienu vai divām būvēm.


MINIMĀLĀ JAUNVEIDOJAMĀS ZEMES VIENĪBAS PLATĪBA - vispārīgā gadījumā - 2 ha, izņemot Vispārīgajos apbūves noteikumos noteiktos izņēmumus;


MAKSIMĀLAIS APBŪVES AUGSTUMS - 9 m

Minimālā brīvā (zaļā) teritorija: publiskai apbūvei, Noliktavu apbūvei, Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvei vai Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūvei – 10% - dzīvojamai apbūvei – 50%


MAKSIMĀLAIS STĀVU SKAITS DZĪVOJAMAI APBŪVEI - 2 stāvi.

Vienā zemes vienībā atļauts izvietot vienu vai divas dzīvojamās ēkas, ja zemes vienības platība ir lielāka par 4 ha un būvniecības ieceres dokumentācijā tiek paredzēta zemes vienības sadales iespēja, nodrošinot piekļūšanu un atļautos apbūves rādītājus katrā zemes vienībā.Большой зеленый земельный участок рядом с государственной региональной автомагистралью P80 Тинужи – Кокнесе. 2,5 км от Тинужи, 32 км от центра Риги.


КОММУНИКАЦИИ – все подготовлено к подключению электричества. Электричество подключено рядом с участком. Ближайший газопровод находится в Тинужи.

Земельный участок расположен на СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ (Л) – функциональной зоне, определенной для обеспечения рационального и разнообразного использования сельскохозяйственных земель как ресурса для всех видов сельскохозяйственной деятельности и сопутствующих услуг. В зону входят сельскохозяйственные угодья за пределами застроенных территорий. Разрешено широкое использование.


ОСНОВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- Строительство индивидуальных домов: отдельно стоящая постройка в сельской местности, состоящая из одного или двух индивидуальных жилых домов на одной единице земли с хозяйственными постройками и вспомогательными постройками, необходимыми для ведения домашнего хозяйства или хозяйственной деятельности.

- Строительство предприятий сельскохозяйственного производства - Строительство предприятий сельскохозяйственного производства, на которых не осуществляется загрязняющая деятельность или для осуществления деятельности требуется сертификат категории С.

- Сельскохозяйственное использование: разрешенное сельскохозяйственное использование, при котором не осуществляется загрязняющая деятельность или где для осуществления деятельности требуется сертификация категории C - выращивание сельскохозяйственных культур, овощеводство, садоводство (включая огороды и приусадебные участки), животноводство, альтернативное сельское хозяйство. методы ведения сельского хозяйства (например, выращивание грибов) и другой сельскохозяйственной деятельности, включая специализированные животноводческие комплексы с поголовьем не более 100 голов (при соблюдении установленных критериев или проведении общественного обсуждения плана строительства), садоводческие и тепличные комплексы , а также нежилые здания и сооружения для обеспечения сельскохозяйственного производства.


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- Строительство объектов торговли и (или) обслуживания, если соблюдены установленные критерии или проведено общественное обсуждение плана строительства, за исключением мест организации азартных игр.

- Строительство объектов туризма и отдыха;

- Строительство учреждений культуры: помещений для проведения художественных, развлекательных и развлекательных мероприятий, а также объектов и инфраструктуры, необходимых для обеспечения их функционирования. Если в здании предполагается одновременное пребывание более 100 человек, строительство разрешается при соблюдении установленных критериев или проведении общественного обсуждения плана строительства.

- Строительство спортивных зданий и сооружений при соблюдении установленных критериев или проведении общественного обсуждения плана строительства, если предполагается одновременное пребывание в здании более 100 человек.

- Строительство учреждений здравоохранения, если соблюдены установленные критерии или проведено общественное обсуждение плана строительства, если предполагается одновременное пребывание в здании более 100 человек.

- Строительство дач, индивидуальных жилых домов, предназначенных для одного или двух сезонов в качестве вторых домов на одной единице земли, за пределами постоянного проживания, с необходимыми вспомогательными постройками и удобствами.

- Строительство садовых домиков, которые в основном состоят из семейных садов с одной или двумя постройками.


МИНИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ НОВОГО ЗЕМЛЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ЗАСТРОЕНИЮ - в целом - 2 га, за исключением исключений, указанных в Общих строительных правилах;


МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ЗДАНИЯ - 9 м.

Минимальная свободная (зеленая) территория: для общественного строительства, строительства складов, строительства сельскохозяйственного производственного предприятия или строительства предприятия легкой промышленности - 10% - для жилищного строительства - 50%


МАКСИМАЛЬНАЯ ЭТАЖНОСТЬ ЖИЛОГО ДОМА – 2 этажа.

На одном земельном участке допускается размещение одного или двух жилых домов, если площадь земельного участка превышает 4 га и в строительной документации предусмотрена возможность разделения земельного участка, обеспечение доступа и разрешенного строительства. показатели в каждой земельной единице.A large, green plot of land next to the State regional highway P80 Tīnūži – Koknese. 2.5 km from Tīnūži, 32 km from the center of Riga.


COMMUNICATIONS - everything is prepared for electricity connection. Electricity is connected next to the piece. The nearest gas pipeline is in Tīnūži.

The plot of land is located in the AGRICULTURAL TERRITORY (L) - which is a functional zone determined to ensure the rational and diverse use of agricultural land as a resource for all types of agricultural activity and related services. The zone includes agricultural lands outside of built-up areas. Widespread use is permitted.


MAIN USES:

- Construction of single-family houses: a detached construction in a rural area consisting of one or two individual residential buildings in one unit of land with outbuildings and auxiliary buildings necessary for household maintenance or economic activity.

- Construction of agricultural production enterprises - Construction of agricultural production enterprises, where polluting activities are not carried out or a certificate of category C is required for the performance of activities.

- Agricultural use: permitted agricultural use where no polluting activity is carried out or where a C-category certificate is required for the performance of the activity - crop cultivation, vegetable cultivation, horticulture (including vegetable gardens and family gardens), animal husbandry, alternative farming methods to agriculture (for example, mushroom cultivation) and other agricultural activity, including specialized animal husbandry complexes with no more than 100 animal units (if the established criteria are met or a public discussion of the construction plan is carried out), horticultural and greenhouse complexes, as well as non-residential buildings and structures for ensuring agricultural production.


ADDITIONAL USE:

- Construction of trade and/or service facilities, if the established criteria are met or public consultation of the construction plan is carried out, with the exception of places where gambling is organized

- Construction of tourism and recreation facilities;

- Construction of cultural institutions: premises for art, entertainment and leisure events and the objects and infrastructure necessary to ensure their operation. If more than 100 people are expected to stay in the building at the same time, the construction is allowed if the established criteria are met or the public discussion of the construction plan is carried out.

- Construction of sports buildings and structures, if the established criteria are met or a public discussion of the construction plan is carried out, if more than 100 people are expected to stay in the building at the same time.

- Construction of health protection institutions, if the established criteria are met or a public discussion of the construction plan is carried out, if more than 100 people are expected to stay in the building at the same time.

- Construction of summer houses, individual residential buildings intended for one or two seasons as second homes in one unit of land, outside the permanent residence, with the necessary auxiliary buildings and amenities.

- Construction of garden houses, which mostly consist of family gardens with one or two structures.


MINIMUM UNIT AREA OF THE NEW LAND TO BE CONSTRUCTED - in general - 2 ha, except for the exceptions specified in the General Building Regulations;


MAXIMUM BUILDING HEIGHT - 9 m

Minimum free (green) territory: for public construction, Warehouse construction, Agricultural production enterprise construction or Light industry enterprise construction - 10% - for residential construction - 50%


MAXIMUM NUMBER OF FLOORS FOR RESIDENTIAL BUILDING - 2 floors.

It is allowed to place one or two residential buildings on one land unit, if the area of ​​the land unit is larger than 4 ha and the construction plan documentation provides for the possibility of dividing the land unit, ensuring access and the permitted construction indicators in each land unit.

Aģents

1.jpg

Elīna Krūmiņa

+371 29151591

bottom of page