top of page

Plašs, zaļš, saulains zemes gabals jaunizveidotā ainaviskā ciematā

Ropaži

''Podkājas''

PĀRDOD

25.000 EUR

Площадь

2002 m²

Описание

Plašs, zaļš, saulains zemes gabals jaunizveidotā ainaviskā ciematā “Podkājas”, Garkalnē, Ropažu novadā. Zemes gabalam ir izveidots elektrības pieslēgums. Ciematā ir izveidoti piebraucamie ceļi, šobrīd notiek to nodošana ekspluatācijā.


Pieejami dažādu platību zemes gabali gan ar jau izbūvētu elektrības pieslēgumu, gan bez elektrības pieslēguma.


Mierīga vieta ar izcilu atrašanās vietu, līdz Rīgai ( TC Akropole Alfa ) 20min brauciens. 10km līdz Garkalnei un 7km līdz Ropažiem.


Īpašums atrodas savrupmāju apbūves teritorijā.

Savrupmāju apbūves teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa

funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais

izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve ar mežu klātās teritorijās ciemos.


ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA:

- Savrupmāju apbūve

- Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve, izņemot degvielas uzpildes stacijas

un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumi, ražošanas objektus

- Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve

- Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve

- Veselības aizsardzības iestāžu apbūve

- Sociālās aprūpes iestāžu apbūve

- Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve

- Labiekārtota ārtelpa: kas ietver privātus un publiskus pagalmus, apstādījumus un

labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un inženierbūves) atpūtas,

veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

- Ārtelpa bez labiekārtojuma


Jebkuru jautājumu gadījumā, lūdzu, zvaniet!Большой, зеленый, солнечный земельный участок в новом живописном поселке «Подкаяс», Гаркалне, Ропажский район. Участок подведен к электричеству. В поселке созданы подъездные пути, в настоящее время они сдаются в эксплуатацию.


В наличии участки разной площади, как с уже проведенным электричеством, так и без подключения к электричеству.


Тихое место с отличным расположением, 20 минут езды до Риги (ТЦ Акрополь Альфа). 10 км до Гаркалне и 7 км до Ропажи.


Объект расположен на территории строительства частных домов.

Территория под строительство индивидуальных домов – функциональная территория, предназначенная для обеспечения жильем.

функции для отдельного образа жизни, обеспечивающие адекватную инфраструктуру, и главная из которых

вид использования – строительство индивидуальных домов в лесных массивах в населенных пунктах.


РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- Строительство частных домов

- Строительство коммерческих или сервисных объектов, за исключением автозаправочных станций.

   и предприятия по техническому обслуживанию автомобилей и мотоциклов, производственные мощности

- Строительство объектов туризма и отдыха

- Строительство образовательных и научных учреждений

- Строительство учреждений здравоохранения

- Строительство учреждений социальной опеки.

- Строительство объектов по уходу за животными

- Ландшафтное открытое пространство: включает в себя частные и общественные дворы, зелень и

   благоустройство инфраструктуры (в том числе нежилых зданий и инженерных сооружений) отдыха,

   в целях здоровья и физической активности, а также для обеспечения других функций общественных открытых пространств.

- Открытое пространство без удобств.


Звоните по всем вопросам!A large, green, sunny plot of land in the newly created scenic village "Podkājas", Garkalne, Ropažu district. The plot has an electricity connection. Access roads have been created in the village, they are currently being put into operation.


Plots of different areas are available, both with already built electricity connection and without electricity connection.


A quiet place with an excellent location, 20 minutes drive to Riga (TC Acropole Alfa). 10 km to Garkalne and 7 km to Ropaži.


The property is located in the territory of the construction of detached houses.

The area for the construction of detached houses is a functional area that is determined to provide housing

functions for a separate way of life, providing adequate infrastructure, and which the main one

the type of use is the construction of detached houses in forested areas in villages.


PERMITTED USE:

- Construction of detached houses

- Construction of commercial or service facilities, excluding gas stations

   and car and motorcycle maintenance companies, production facilities

- Construction of tourism and recreation facilities

- Construction of educational and scientific institutions

- Construction of health protection institutions

- Construction of social care institutions

- Construction of animal care facilities

- Landscaped outdoor space: which includes private and public courtyards, greenery and

   improvement infrastructure (including non-residential buildings and engineering structures) recreation,

   for the purpose of health and physical activities and for the provision of other public outdoor space functions.

- Outdoor space without amenities


Please call with any questions!

Агент

1.jpg

Romāns Veištorts

+371 29837222

bottom of page