top of page

Plašs, zaļš, saulains zemes gabals ainaviskā ciematā

Ropaži

''Podkājas''

PĀRDOD

20.000 EUR

Area

2002 m²

Description

Plašs, zaļš, saulains zemes gabals jaunizveidotā ainaviskā ciematā, Garkalnē, Ropažu novadā. Jaunais ciems sastāv no 103 savrupmāju apbūves teritorijām, kas izvietotas vairāk kā 27 ha lielā platībā. Teritorijas un detālplānojums paredz kā savrupmāju, tā arī dvīņu māju izbūvi. Mazāko apbūves gabalu platība ir 2000 kv.m. Ciematā ir izveidoti piebraucamie ceļi un šobrīd notiek to nodošana ekspluatācijā.


Pieejami dažādu platību zemes gabali gan ar jau izbūvētu elektrības pieslēgumu, gan bez elektrības pieslēguma.


Mierīga vieta ar izcilu atrašanās vietu, līdz Rīgai ( TC Akropole Alfa ) 20min brauciens. 10km līdz Garkalnei un 7km līdz Ropažiem.


Īpašums atrodas savrupmāju apbūves teritorijā.

Savrupmāju apbūves teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa

funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais

izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve ar mežu klātās teritorijās ciemos.


ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA:

- Savrupmāju apbūve

- Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve, izņemot degvielas uzpildes stacijas

un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumi, ražošanas objektus

- Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve

- Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve

- Veselības aizsardzības iestāžu apbūve

- Sociālās aprūpes iestāžu apbūve

- Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve

- Labiekārtota ārtelpa: kas ietver privātus un publiskus pagalmus, apstādījumus un

labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un inženierbūves) atpūtas,

veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

- Ārtelpa bez labiekārtojuma


Jebkuru jautājumu gadījumā, lūdzu, zvaniet!Большой, зеленый, солнечный земельный участок в строящейся живописной деревне в Гаркалне, Ропажский район. Новый поселок состоит из 103 отдельных домов, расположенных на площади более 27 гектаров. Территория и детальная планировка предусматривают строительство как частных, так и домов близнецов. Площадь самых маленьких участков под застройку – 2000 кв.м. В поселке созданы подъездные пути, которые в настоящее время сдаются в эксплуатацию.


В наличии участки разной площади, как с уже проведенным электричеством, так и без подключения к электричеству.


Тихое место с отличным расположением, 20 минут езды до Риги (ТЦ Акрополь Альфа). 10 км до Гаркалне и 7 км до Ропажи.


Объект расположен на территории строительства частных домов.

Территория под строительство индивидуальных домов – функциональная территория, предназначенная для обеспечения жильем.

функции для отдельного образа жизни, обеспечивающие адекватную инфраструктуру, и главная из которых

вид использования – строительство индивидуальных домов в лесных массивах в населенных пунктах.


РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- Строительство частных домов

- Строительство объектов торговли или сферы услуг, за исключением АЗС

и предприятия по техническому обслуживанию автомобилей и мотоциклов, производственные мощности

- Строительство объектов туризма и отдыха

- Строительство образовательных и научных учреждений

- Строительство учреждений здравоохранения

- Строительство учреждений социального обеспечения.

- Строительство объектов по уходу за животными

- Ландшафтное открытое пространство: включает в себя частные и общественные дворы, зелень и

благоустройство инфраструктуры (в том числе нежилых зданий и инженерных сооружений) отдыха,

в целях здоровья и физической активности, а также для обеспечения других функций общественных открытых пространств.

- Открытое пространство без удобств.


Звоните по всем вопросам!Large, green, sunny plot of land in a picturesque village under construction in Garkalne, Ropaži district. The new village consists of 103 separate houses located on an area of more than 27 hectares. The territory and detailed layout provide for the construction of both private and twin houses. The area of the smallest building plots is 2000 sq.m. Access roads have been created in the village, which are currently being put into operation.


There are plots of different sizes available, both with electricity already installed and without electricity connection.


Quiet place with an excellent location, 20 minutes drive to Riga (Acropolis Alpha shopping center). 10 km to Garkalne and 7 km to Ropazhi.


The facility is located on the territory of construction of private houses.

The territory for the construction of individual houses is a functional territory intended to provide housing.

features for a separate lifestyle, providing adequate infrastructure, and the main one of which

type of use - construction of individual houses in forested areas in populated areas.


PERMITTED USE:

- Construction of private houses

- Construction of retail or service facilities, with the exception of gas stations

and automobile and motorcycle maintenance facilities, production facilities

- Construction of tourism and recreation facilities

- Construction of educational and scientific institutions

- Construction of healthcare facilities

- Construction of social security institutions.

- Construction of animal care facilities

- Landscaped open space: includes private and public courtyards, greenery and

improvement of recreation infrastructure (including non-residential buildings and engineering structures),

for health and physical activity purposes and to provide other functions of public open spaces.

- Open space without amenities.


Call with any questions!

Agent

1.jpg

Romāns Veištorts

+371 29837222

bottom of page