top of page

Plašs, zaļš, koku ieskauts zemes gabals Daugmalē

Pierīga

Mārsili, Daugmale

PĀRDOD

59.000 EUR

Platība

9839 m²

Apraksts

Plašs, zaļš, koku ieskauts zemes gabals Daugmalē, pie Bēgļu ceļa krustojuma.

No komunikācijām - blakus zemesgabalam ir pievilkta elektrība.


Zemes gabals atrodas JAUKTAS DZĪVOJAMĀS UN PUBLISKO OBJEKTU APBŪVES TERITORIJĀ.

JAUKTAS DZĪVOJAMĀS UN PUBLISKO OBJEKTU APBŪVES TERITORIJAS ir pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, kurās īpašumu zemes vienību izmantošanas un apbūves veids ir dzīvojamā apbūve ar 1- 3 stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām ar nomas, īres vai privātiem dzīvokļiem, rindu māju apbūvi, savrupmāju apbūvi, bet palīg izmantošana - cita atļautā izmantošana, kas izvietojama dzīvojamo māju pirmajos stāvos, piebūvēta dzīvojamai mājai vai atrodas tajā pašā zemesgabalā un nerada būtisku piesārņojumu ar atsevišķu ieeju vai publiski objekti atsevišķā zemes vienībā. Detālplānojums nosaka papildus izmantošanu.


ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA:

Nolūki kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku un citu būvi uz zemes:

- SAVRUPMĀJU DZĪVOJAMĀS APBŪVE TERITORIJA

- SAVRUPMĀJU MEŽAPARKA DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJAS

- DAUDZDZĪVOKĻU ĒKAS atsevišķā zemes gabalā, ja to nosaka detālplānojums

- KOMERCOBJEKTS atsevišķā zemes gabalā, ja to nosaka detālplānojums

- SABIEDRISKS OBJEKTS atsevišķā zemes gabalā, ja to nosaka detālplānojums


APBŪVES MAKSIMĀLĀ INTENSITĀTE:

- savrupmāju un dvīņu māju apbūvē līdz 70%

- citām atļautajām izmantošanām atsevišķā zemes gabalā nedrīkst pārsniegt 40%

- līdz 2. stāvu ar bēniņu - jumta izbūvi, dzīvojamām ēkām līdz 70%

- stāvu ar bēniņu - jumta izbūvi, dzīvojamām ēkām līdz 80%


ZEMES GABALA MINIMĀLĀ BRĪVĀ TERITORIJA:

- savrupmāju un dvīņu māju apbūvē 50%

- daudzdzīvokļu ēkām ar stāvu skaitu līdz 3 stāviem -30%

- citām atļautajām izmantošanām atsevišķā zemes gabalā ne mazāka par 50%


Mierīga vieta ar izcilu atrašanās vietu, netālu ir skola, bērnu dārzs, veikali, baseins un autobusa pietura. Līdz Rīgai 30min brauciens. Gājiena attālumā Daugava.Большой зеленый участок земли в окружении деревьев в Даугмале, на пересечении дороги Bēgļu.

Из коммуникаций - электричество подключено рядом с участком.


Земельный участок расположен на СМЕШАННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ.

ТЕРРИТОРИИ СМЕШАННОЙ ЖИЛОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ - части административной территории муниципального образования, в которых тип использования и застройки земельных участков собственности - жилая застройка с 1-3-этажными многоквартирными жилыми домами с арендными, арендными или частными квартирами, строительство рядных домов, строительство отдельно стоящих домов, но подсобное использование - иное разрешенное использование, которое может быть размещено на первых этажах жилых домов, пристроено к жилому дому или находиться на том же земельном участке и не вызывает значительного загрязнения отдельный вход или общественные объекты на отдельном земельном участке. Детальный план определяет дополнительное использование.


РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Цели, для которых разрешается строить, перестраивать, устанавливать или использовать здания и другие сооружения на земельном участке:

-  ТЕРРИТОРИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ Усадебных домов;

-  ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ Усадебных домов Лесопарка;

- МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЗДАНИЯ на отдельном земельном участке, если это определено детальным планом;

- КОММЕРЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ на отдельном земельном участке, если это определено детальным планом;

- ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ на отдельном земельном участке, если это определено детальным планом;


МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА:

- до 70% при строительстве коттеджей и сдвоенных домов;

- иные разрешенные виды использования на отдельном земельном участке не могут превышать 40%;

- до 2 этажа с мансардой - кровельная конструкция, для жилых домов до 70%;

- этаж с мансардой - кровельная конструкция, для жилых домов до 80%;


МИНИМАЛЬНАЯ СВОБОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:

- 50% при строительстве коттеджей и сдвоенных домов;

- для многоквартирных домов этажностью до 3-х этажей -30%;

- не менее 50% для иных разрешенных видов использования на отдельном земельном участке;


Спокойное место с прекрасным расположением, рядом школа, детский сад, магазины, бассейн и автобусная остановка. 30 минут езды до Риги. Даугава находится в нескольких минутах ходьбы.A large, green plot of land surrounded by trees in Daugmale, at the intersection of the Refugee Road.

From communications - electricity is connected next to the plot.


The plot of land is located in a MIXED RESIDENTIAL AND PUBLIC BUILDING TERRITORY.

MIXED RESIDENTIAL AND PUBLIC OBJECTS BUILDING TERRITORIES are parts of the administrative territory of the municipality, in which the type of use and construction of property land units is residential construction with 1-3 storey multi-apartment residential buildings with rental, rental or private apartments, construction of terraced houses, construction of detached houses, but auxiliary use - other permitted use, which can be placed on the first floors of residential houses, attached to a residential house or located on the same plot of land and does not cause significant pollution with a separate entrance or public objects in a separate land unit. The detailed plan determines the additional use.


PERMITTED USE:

Purposes for which it is allowed to build, rebuild, install or use buildings and other structures on the land:

- RESIDENTIAL BUILDING TERRITORY OF MANSION HOUSES

- RESIDENTIAL BUILDING TERRITORIES OF MANSION HOUSES FOREST PARK

- MULTI-APARTMENT BUILDINGS on a separate plot of land, if it is determined by the detailed plan

- COMMERCIAL OBJECT on a separate plot of land, if it is determined by the detailed plan

- A PUBLIC OBJECT on a separate plot of land, if it is determined by the detailed plan


MAXIMUM INTENSITY OF BUILDING:

- up to 70% in the construction of detached houses and semi-detached houses

- other permitted uses in a separate land plot may not exceed 40%

- up to the 2nd floor with an attic - roof construction, for residential buildings up to 70%

- floor with attic - roof construction, for residential buildings up to 80%


MINIMUM FREE TERRITORY OF A PLOT OF LAND:

- 50% in the construction of detached houses and semi-detached houses

- for multi-apartment buildings with the number of floors up to 3 floors -30%

- not less than 50% for other permitted uses in a separate plot of land


Peaceful place with excellent location, close to school, kindergarten, shops, swimming pool and bus stop. A 30-minute drive to Riga. River Daugava is within walking distance.

Aģents

1.jpg

Elīna Krūmiņa

+371 29151591

bottom of page