top of page

Pārdošanā privātmāju apbūves zeme

Apšuciems, Smārdes pag.

''Alkšņi''

PĀRDOD

598.000 EUR

Area

14,93 ha

Description

Zeme privātmāju ciemata būvēšanai


Pārdošanā tiek piedāvāti privātmāju apbūves zeme 42 privātmāju ciematam ar platību 3500 m2.


Mazstāvu dzīvojamā apbūve (DzM)

Maksimālais apbūves blīvums: 6 - 25%,

Maksimālais ēkas stāvu skaits – 2 stāvi.

Maksimālais apbūves zemes gabala platība: no 1200 līdz 8000 m2;

Minimālais brīvās teritorijas īpatsvars: pirmsskolas izglītības iestādei – ne mazāk par visu stāvu platību, citām būvēm – 70%;

Apbūves augstums: 9 m ( dzīvojamai mājai, komercdarbības vai sabiedriskai būvei) un 6 m palīgēkai;

Dzīvojamo ēku skaits zemes vienībā: 1 savrupmāja vai daudzdzīvokļu māja vai 1 rindu vai dvīņu mājas sekcija;

Teritorijas galvenie izmantošanas veidi - dzīvojamo māju, savrupmāju un dvīņu māju apbūve.


Teritorijas papildizmantošanas veidi – palīgēka.

Papildus noteiktajam, veicot būvniecības ieceres sabiedrisko apspriešanu vai izstrādājot lokāl plānojumu vai detālplānojumu, atļauts: dzīvojamās mājas, rindu mājas, daudzdzīvokļu 1–2 stāvu mājas. Komercdarbības būves - viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas; biroju ēkas; mazumtirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts; sporta un rekreācijas objekts. Sabiedriskas būves: pārvaldes iestādes; sociālo pakalpojumu un/vai veselības aprūpes iestādes; kultūras iestādes; pirmsskolas izglītības iestādes.


Zeme atrodas 2,5 km no jūras, klusā, ainaviskā vietā. Ir pievilkta elektrība. Līdz zemei var piebraukt par asfaltētu ceļu. 3 min brauciena attālumā atrodas Apšuciems ar kafejnīcu un atpūtas vietām.


Jautājumu un vēlmes apskatīties gadījumā, lūdzu zvaniet.Земля под строительство поселка частных домов


Предлагается к продаже земельный участок под строительство частного дома для поселка из 42 частных домов площадью 3500 м2 для каждого.


Малоэтажное жилищное строительство (ДзМ)

Максимальная плотность застройки: 6 - 25%,

Максимальное количество этажей в здании – 2 этажа.

Максимальная площадь участка под застройку: от 1200 до 8000 м2;

Минимальная доля свободной территории: для дошкольного образовательного учреждения – не менее площади всех этажей, для остальных зданий – 70 %;

Высота здания: 9 м (для жилого дома, коммерческого или общественного здания) и 6 м для вспомогательного здания;

Количество жилых домов на единицу земельного участка: 1 особняк или многоквартирный дом или 1 секция рядного или двухквартирного дома;

Основные виды использования территории – строительство жилых домов, индивидуальных домов и двухквартирных домов.


Вид дополнительного использования территории – вспомогательная постройка.

Помимо указанного, при проведении общественного обсуждения плана строительства или разработке локального плана или детального плана допускается размещение: жилых домов, рядных домов, многоквартирных 1-2-этажных домов. Коммерческие здания – гостиницы и здания аналогичного назначения; офисные здания; объект розничной торговли и/или обслуживания; спортивно-оздоровительный комплекс. Общественные здания: административные учреждения; учреждения социального обслуживания и/или здравоохранения; учреждения культуры; дошкольные образовательные учреждения.


Земельный участок расположен в 2,5 км от моря, в тихом, живописном месте. Подведено электричество. Доступ к земельному участку осуществляется по асфальтированной дороге. Апшуциемс с кафе и зонами отдыха находится в 3 минутах езды.


Если есть вопросы или хотите посмотреть, звоните.Land for the construction of a village of private houses


The sale offers private house building land for 42 private house villages with an area of 3,500 m2.


Low-rise residential building (JM)

Maximum building density: 6-25%,

Maximum number of floors of the building – 2 floors.

Maximum area of building land: between 1200 and 8000 m2;

Minimum share of free territory: for a pre-school educational institution – not less than the whole floor area, for other structures – 70%;

Height of the building: 9 m (for a residential house, commercial activity or public structure) and 6 m for an ancillary building;

Number of residential buildings per unit of land: 1 mansion or multi-apartment house or section of 1 row or twin house;


The main uses of the site - the building of residential houses, mansions and twin houses.

Additional uses of the site – ancillary building. In addition to what has been specified, when performing public consultations of the construction intention or when developing local planning or detailed planning, it is permitted to: residential houses, row houses, multi-apartment 1-2 storey houses. Commercial buildings - hotels and buildings of similar use; office buildings; retail and/or service facilities; sports and recreation facilities. Public works: public authorities; social services and/or health institutions; cultural institutions; preschool schools.


The land is 2.5 km from the sea, in a quiet, scenic location. Electricity has been drawn. You can drive to the ground by a tarmac road. 3 min drive away is Apshuciems, with a cafe and resting areas.


In case of questions and wishes to look, please call.

Agent

1.jpg

Lita Marlēna Fišere

+371 29389671

bottom of page