top of page

Lauksaimniecības zeme

Ķekavas nov.

Baldone

PĀRDOD

200.000 EUR

Platība

19,9 ha

Apraksts

Lauksaimniecībā izmantojams līdzens zemes gabals ainaviskā vietā, kurš robežojas ar Misas upi. Teritorijas plānojums paredz elastīgu lauksamniecībā izmantojamās zemes izmantošanu, ļaujot tajā attīstīt lauksaimniecisko izmantošanu, t. sk. lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvi un viensētu apbūvi. Apstrādājamā zeme ~ 17ha

Uz zemes gabala ir iekopta viensēta ar dzīvojamo māju un palīgēkām. Zeme ir iznomāta un tiek apstrādāta. Dzīvojamā ēka ir apdzīvota un tiek uzturēta labā stāvoklī.

Uz zemes gabala atrodas 20kV elektrības līnija ar transformatoru.

850m attālumā Valsts vietējais autoceļš V9 Iecava – Baldone – Daugmale

4km attālumā Valsts galvenais autoceļš A7 Rīga – Bauska

Ļoti laba atrašanās vieta, līdz Rīgas robežai 25min brauciens, Baldone 14 min, Iecava 18 min brauciena attālumā.

Sīkāka informācija zvanot!
Ровный участок земли в живописной местности на берегу реки Миса используется для сельского хозяйства. В территориальном плане использование земли предусмотрено для сельскохозяйственного назначения, т.е. строительство сельскохозяйственных производственных предприятий и строительство усадьбы. Обрабатываемая земля ~ 17 га

На участке ухоженная усадьба с жилым домом ~ 100 м2 и хозяйственными постройками. Сельскохозяйственная земля сдана в аренду и обрабатывается. В жилом доме живет семя и он поддерживается в хорошем состоянии.

На участке есть электролиния 20 кВ с трансформатором.

На расстоянии 850 м находится автомагистраль местного значения V9 Иецава - Балдоне - Даугмале, на расстоянии 4 км находится магистраль A7 Рига - Бауска.

Очень хорошее расположение, 25 минут езды до Риги, до Балдоне 14 минут, до Иецава 18 минут езды.

Подробная информация по телефону!A flat plot of land in a scenic area bordering the Misa River is used for agriculture. The spatial plan envisages a flexible use of agricultural land, allowing the development of agricultural use, including construction of agricultural production enterprises and construction of farmsteads. Cultivated land ~ 17ha

On the plot there is a well-kept homestead with a residential house and outbuildings. The land is leased and cultivated. the residential building is inhabited and maintained in good condition.

There is a 20 kV power line with a transformer on the plot.

850m away National local highway V9 Iecava - Baldone - Daugmale

4km away State main highway A7 Riga - Bauska

Very good location, 25 minutes drive to the Riga border, Baldone 14 minutes, Iecava 18 minutes drive.

More information by calling!

Aģents

1.jpg

Elīna Krūmiņa

+371 29151591

bottom of page