top of page

Iekopta lauksaimniecības zeme, kas robežojas ar upi

Iecavas pag., Bauskas nov.

Ķezberi

PĀRDOD

1.000.000 EUR

Area

45,09 ha

Description

Iekopta lauksaimniecības zeme, kas robežojas ar upi.


Pārdošanā tiek piedāvāta iekopta lauksaimniecības zeme.

Zeme atrodas 10 km aiz Iecavas, klusā, ainaviskā vietā, neapplūstošā teritorijā. Gar īpašuma vienu malu tek upe Briede. Zeme sastāv no trim zemes gabaliem: 18,12 ha, 12,34 ha un 14,63 ha, visi robežojas ar grantētu autoceļu (P92).


Lauksaimniecības teritorija (L)

Maksimālais apbūves blīvums: 20%,

Apbūves augstums: 12m ( Vai atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai );

Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība: 2 ha;

Dzīvojamo ēku skaits zemes vienībā: 1 viensēta.


Teritorijas galvenie izmantošanas veidi - Viensētu, lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, lauksaimnieciska izmantošana.


Teritorijas papildizmantošanas veidi - Mežsaimnieciska izmantošana, vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve, inženiertehniskā, transporta lineārā, transporta apkalpojošā infrastruktūra, noliktavu, energoapgādes uzņēmumu, tirdzniecības vai pakalpojumu objektu, tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, kultūras iestāžu, sporta būvju, veselības aizsardzības iestāžu, sociālās aprūpes iestāžu, dzīvnieku aprūpes iestāžu, reliģisko organizāciju ēku, vasarnīcu, dārza māju apbūve.


Mežu teritorija (M)

Maksimālais apbūves blīvums: 10%;

Apbūves augstums: 9m;

Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība: 2 ha;


Teritorijas galvenie izmantošanas veidi - Mežsaimnieciska izmantošana, publiskā ārtelpa (bez labiekārtojuma).


Jautājumu un vēlmes apskatīties gadījumā, lūdzu zvaniet.Cultivated farmland bordering the river.


Cultivated agricultural land is offered for sale.

The land is located 10 km beyond Iecava, in a quiet, scenic location, in a non-flooding area. The river Briede runs along one side of the property. The land consists of three plots: 18.12 ha, 12.34 ha and 14.63 ha, all bordered by a gravel road (P92).


Agricultural area (L)

Maximum building density: 20%,

Building height: 12m (Or according to the technological need);

The minimum area of ​​the plot of land to be newly created: 2 ha;

Number of residential buildings per land unit: 1 homestead.


The main types of use of the territory - construction of single-family homes, agricultural production enterprises, agricultural use.


Types of additional use of the territory - Forestry use, construction of light industrial enterprises, engineering, transport line, transport service infrastructure, warehouse, energy supply company, construction of trade or service facilities, tourism and recreation institutions, cultural institutions, sports facilities, health protection institutions, social care institutions , construction of animal care institutions, buildings of religious organizations, summer houses, garden houses.


Forest area (M)

Maximum building density: 10%;

Building height: 9m;

The minimum area of ​​the plot of land to be newly created: 2 ha;


The main types of use of the territory - Forestry use, public outdoor space (without landscaping).


If you have any questions or wish to view, please call.Возделанная земля на берегу реки.


Предлагаются к продаже земли сельскохозяйственного назначения.

Земельный участок расположен в 10 км за Иецавой, в тихом, живописном месте, в незатопляемой зоне. Река Бриеде протекает вдоль одной стороны поместья. Земля состоит из трех участков: 18,12 га, 12,34 га и 14,63 га, все граничат с гравийной дорогой (P92).


Сельскохозяйственная зона (L)

Максимальная плотность застройки: 20%,

Высота здания: 12м (Или по технологической необходимости);

Минимальная площадь вновь создаваемого земельного участка: 2 га;

Количество жилых домов на единицу земли: 1 усадьба.


Основные виды использования территории – строительство частных домов, предприятий сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственное использование.


Виды дополнительного использования территории - Лесопользование, строительство предприятий легкой промышленности, машиностроение, транспортная линия, инфраструктура транспортного обслуживания, склад, энергоснабжающее предприятие, строительство объектов торговли или сферы услуг, учреждений туризма и отдыха, учреждений культуры, спортивных сооружений, учреждения здравоохранения, учреждения социальной опеки, строительство учреждений по уходу за животными, зданий религиозных организаций, дач, садовых домиков.


Площадь леса (М)

Максимальная плотность застройки: 10%;

Высота здания: 9м;

Минимальная площадь вновь создаваемого земельного участка: 2 га;


Основные виды использования территории – лесопользование, открытое пространство общественного пользования (без озеленения).


Если есть вопросы или хотите посмотреть, звоните.

Agent

1.jpg

Lita Marlēna Fišere

+371 29389671

bottom of page