top of page

Brīnišķīgs zemes gabals apbūvei tikai 150m attālumā no jūras

Bulduri, Jūrmala

Bulduru prospekts 1A

PĀRDOD

700.000 EUR

Platība

2390 m²

Apraksts

Tiek pārdots brīnišķīgs zemes gabals apbūvei tikai 150m attālumā no jūras – Jūrmalā, Bulduros privātmāju rajonā, iepretim restorānam Giardino.


Zemes kopējā platība 2390 m2, apbūves blīvums 25%.

No komunikācijām – zemes gabalā ir pievilkts pilsētas ūdens.

Zemes gabals  ir sagatavots būvniecībai – tas ir attīrīts no kokiem.


Īpašums atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC54)


- Pamatinformācija:

Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem.


- Teritorijas galvenie izmantošanas veidi:

• Labiekārtota publiskā ārtelpa.

• Savrupmāju apbūve: Apbūve, ko veido viena dzīvokļa māja, divu dzīvokļu māja, vasarnīca, dvīņu māja.

• Biroju ēku apbūve: Apbūve, ko veido darījumu objekti un pārvaldes objekti.

• Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve: Apbūve, ko veido tirdzniecības objekti, sadzīves pakalpojumu objekti, sabiedriskās ēdināšanas objekti.

• Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve: Apbūve, ko veido kūrorta objekti, viesu izmitināšanas objekti.

• Kultūras iestāžu apbūve: Apbūve, ko veido kultūras un izklaides objekti.

• Sporta ēku un būvju apbūve: Apbūve, ko veido sporta un atpūtas objekti.

• Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve: Apbūve, ko veido izglītības pakalpojumu objekti, zinātnes un pētniecības objekti.

• Veselības aizsardzības iestāžu apbūve: Apbūve, ko veido veselības aprūpes objekti.

• Sociālās aprūpes iestāžu apbūve: Apbūve, ko veido sociālo pakalpojumu objekti ar vai bez izmitināšanas.

• Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve: Apbūve, ko veido valsts un pašvaldības policijas ēkas, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ēkas, glābšanas stacijas.


- Apbūves parametri:

• Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība 1800m2

• Maksimālais apbūves blīvums 25%

• Apbūves augstums 12m

Perfekta atrašanās vieta – līdz pludmalei 150m, netālu ir veikali, restorāni, koncertzāle. Attālums līdz Rīgas centram – 20 km, līdz Rīgas Lidostas 15 km.Продается замечательный земельный участок под застройку на первой линии, всего в 150 м от моря - в Юрмале, в районе частных домов, напротив ресторана Giardino.


Общая площадь земельного участка 2390 м2, плотность застройки 25%.

Из коммуникаций - к участку подведена вода.

Участок подготовлен к строительству - очищен от деревьев.


Объект расположен в зоне смешанной застройки (JC54).


- Основная информация:

Зона застройки смешанного центра (JC) — это функциональная зона, определенная для территории, которая исторически имела широкий спектр смешанного использования или которая служит центром города, деревни или района, а также в застроенных территориях, которые планируется превратить в такие центры.


- Основные виды использования территории:

• Хорошо организованное общественное пространство на открытом воздухе.

• Строительство частных домов: Строительство, состоящее из одноквартирного дома, двухквартирного дома, летнего дома, двухквартирного дома.

• Строительство офисных зданий: Строительство, состоящее из коммерческих и административных объектов.

• Строительство объектов торговли и/или сферы услуг: Строительство, состоящее из объектов торговли, объектов бытового обслуживания, объектов общественного питания.

• Строительство объектов туризма и отдыха: Строительство, состоящее из курортных объектов, объектов размещения гостей.

• Здание учреждений культуры: Здание, состоящее из объектов культуры и развлечений.

• Строительство спортивных зданий и сооружений: Здания, состоящие из спортивных и развлекательных объектов.

• Строительство образовательных и научных учреждений: Строительство, состоящее из объектов образовательного обслуживания, науки и исследовательских объектов.

• Строительство объектов здравоохранения: Строительство объектов здравоохранения.

• Строительство объектов социального обслуживания: Строительство объектов социального обслуживания с размещением или без него.

• Строительство учреждений обороны и безопасности: Строительство зданий государственной и муниципальной полиции, зданий пожарно-спасательных служб, спасательных станций.


- Параметры конструкции:

• Минимальная площадь вновь созданного земельного участка составляет 1800м2.

• Максимальная плотность застройки 25 %

• Высота здания 12 м.


Идеальное расположение - до пляжа 150 метров, рядом магазины, рестораны, концертный зал. Расстояние до центра Риги - 20 км, до аэропорта Рига 15 км.A wonderful plot of land for construction on the first line, only 150m from the sea - in Jūrmala, in an area of ​​private houses, in front of Giardino restaurant, is for sale.


Total land area 2390 m2, building density 25%.

From communications - water is drawn to the plot of land.

The plot of land is prepared for construction - it has been cleared of trees.


The property is located in the mixed center development area (JC54)


- Basic information:

A mixed center development area (JC) is a functional zone defined for an area that has historically developed a wide spectrum of mixed uses or that serves as the center of a city, village or neighborhood, as well as in built-up areas that are planned to be developed into such centers.


- Main types of use of the territory:

• Well-organized public outdoor space.

• Construction of detached houses: Construction consisting of one-apartment house, two-apartment house, summer house, semi-detached house.

• Construction of office buildings: Construction consisting of business objects and administrative objects.

• Construction of commercial and/or service facilities: Construction consisting of commercial facilities, household service facilities, public catering facilities.

• Construction of tourism and recreation facilities: Construction consisting of resort facilities, guest accommodation facilities.

• Building of cultural institutions: Building that consists of cultural and entertainment facilities.

• Construction of sports buildings and structures: Buildings consisting of sports and recreational facilities.

• Construction of educational and scientific institutions: Construction consisting of educational service objects, science and research objects.

• Construction of health care facilities: Construction consisting of health care facilities.

• Construction of social care facilities: Construction consisting of social service objects with or without accommodation.

• Construction of defense and security institutions: Construction consisting of state and municipal police buildings, fire and rescue service buildings, rescue stations.


- Construction parameters:

• The minimum area of ​​the newly created plot of land is 1800m2

• Maximum building density 25%

• Building height 12m


Perfect location - 150m to the beach, shops, restaurants, concert hall nearby. Distance to the center of Riga - 20 km, to Riga Airport 15 km.

Aģents

1.jpg

Elīna Krūmiņa

+371 29151591

bottom of page