top of page

Ar gatavu projektu zeme privātmājas vai rindu mājas apbūvei

Jelgava

Staļģenes iela 68A

PĀRDOD

33.000 EUR

Площадь

1596 m²

Описание

Saskaņā ar Jelgavas teritorijas plānojumu zemes gabals atrodas  Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS).

Maksimālais apbūves blīvums: 30%,

Apbūves augstums: līdz 12m;

Minimālais brīvās teritorijas rādītājs: 60%,

Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība: 1000 m2; Rindu mājai -350 m2;

Minimālā jaunizveidojamā zemes vienības platums: 20 m, rindu mājām 8 m;

Būvlaide – 6 m, izņemot iedibinātās būvlaides.

Dzīvojamo ēku skaits zemes vienībā: 1 (savrupmāja, dvīņu māja, rindu māja), papildus drīkst būt saimniecības vai citas papildus ēkas.

Iespējamais apbūves augstums: līdz 2 stāviem, ir atļauts mansarda stāvs.


Zemes gabala izmantošanas veidi: savrupmāju (ģimenes dzīvojamo māju) vai dvīņu māju (bloķētu divu ģimenes dzīvojamo māju) apbūve, rindu mājas.

Zemes gabala papildus izmantošanas veidi: tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve, tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, veselības aizsardzības iestāžu apbūve, sociālās aprūpes iestāžu apbūve, labiekārtotas publiskas ārtelpas.

Zemes gabals atrodas netālu no Rīgas – Jelgavas šosejas.

Pievilkta elektrība un zemes gabalā plānots ierīkot spici, un AT-6 sērijas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu.


Mājas projekts ir saskaņots un saņemta būvatļauja, kas derīga līdz 2030. gadam.

Būvniecības iecerē paredzēta 2. grupas ēka ar apbūves laukumu 231 m2. Ēkas augstums 3.98m, viens stāvs. Paredzēts izbūvēt: priekštelpu, gaiteni, virtuvi, trīs istabas, viesistabu, katlu telpu, vannas istabu ar tualeti un garāžu.


Laba infrastruktūra: Jelgavas centrs ar lielveikaliem, izglītības iestādēm (skolas, bērnudārzi u.c.), aptiekām, restorāniem atrodas 10 min. brauciena attālumā ar automašīnu. Netālu atrodas sabiedriskā autobusa Nr. 7. pietura. Līdz Rīgas centram ir 55 min. un līdz Lidostai “Rīga” ir 45 min. brauciens ar automašīnu.


Zvaniet, ja vēlaties noskaidrot papildus informāciju un apskatīt, kas palīdzētu pieņemt pareizo lēmumu.Земельный участок с готовым проектом под строительство частного дома или дом рядовой застройки.


Согласно территориальному планированию Елгавы, земельный участок находится в районе Отдельно стоящих домов (DzS).

Максимальная плотность застройки: 30%,

Высота здания: до 12 м;

Минимальный показатель свободной площади: 60%,

Минимальная площадь вновь создаваемого земельного участка: 1000 м2; Для рядного дома -350 м2;

Минимальная ширина вновь создаваемого земельного участка: 20 м, для таунхаусов 8 м;

Строительный просвет – 6 м, без учета установленных строительных габаритов.

Количество жилых построек на единицу земельного участка: 1 (частный дом, двухквартирный дом, рядный дом), дополнительно могут быть фермы или другие дополнительные постройки.

Возможная высота здания: до 2 этажей, допускается мансардный этаж.


Виды использования земельного участка: строительство частных домов (семейных жилых домов) или сблокированных домов (блочных двухквартирных жилых домов), рядных домов.

Дополнительные виды использования земельного участка: строительство объектов торговли и/или обслуживания, строительство объектов туризма и отдыха, строительство объектов образования и науки, строительство объектов здравоохранения, строительство объектов социальной сферы, благоустроенных общественных пространств.

Земельный участок находится недалеко от шоссе Рига - Елгава.

Подведено электричество, на участке планируется установить шпиль и установку биологической очистки сточных вод серии АТ-6.


Согласован проект дома и получено разрешение на строительство до 2030 года.

Планом застройки предусмотрено здание 2-й группы с застроенной площадью 231 м2. Высота здания 3,98 м, один этаж. Планируется построить: прихожую, коридор, кухню, три комнаты, гостиную, котельную, ванную комнату с туалетом и гараж.


Хорошая инфраструктура: центр Елгавы с супермаркетами, учебными заведениями (школы, детский сад и др.), аптеками, ресторанами в 10 минутах ходьбы. далеко на машине. Рядом находится общественный автобус No. 7-я остановка. До центра Риги 55 минут. а до аэропорта «Рига» 45 минут. автомобильная поездка.


Звоните, если хотите узнать больше информации и посмотреть, что поможет вам принять правильное решение.Land with a ready project for the construction of a private house or terraced house.


According to the territorial planning of Jelgava, the plot of land is located in the area of ​​Detached Houses (DzS).

Maximum building density: 30%,

Building height: up to 12m;

Minimum free area indicator: 60%,

The minimum area of ​​the plot of land to be newly created: 1000 m2; For a row house -350 m2;

Minimum width of newly created land unit: 20 m, for townhouses 8 m;

Construction clearance – 6 m, excluding established construction clearances.

Number of residential buildings per land unit: 1 (detached house, semi-detached house, terraced house), in addition there may be farms or other additional buildings.

Possible building height: up to 2 floors, attic floor is allowed.


Types of land plot use: construction of detached houses (family residential houses) or semi-detached houses (blocked two-family residential houses), terraced houses.

Additional uses of the land plot: construction of trade and/or service facilities, construction of tourism and recreation facilities, construction of educational and scientific facilities, construction of health protection facilities, construction of social care facilities, well-arranged public outdoor spaces.

The plot of land is located near the Riga - Jelgava highway.

Electricity has been connected and it is planned to install a spike and an AT-6 series wastewater biological treatment plant on the plot of land.


The house project has been agreed and a building permit valid until 2030 has been received.

The construction plan envisages a 2nd group building with a built-up area of ​​231 m2. The height of the building is 3.98m, one floor. It is planned to build: entrance hall, hallway, kitchen, three rooms, living room, boiler room, bathroom with toilet and garage.


Good infrastructure: the center of Jelgava with supermarkets, educational institutions (schools, kindergarten, etc.), pharmacies, restaurants is 10 minutes away. away by car. Nearby is public bus no. 7th stop. It is 55 minutes to the center of Riga. and it is 45 minutes to the "Riga" Airport. a car trip.


Call if you want to find out more information and see what will help you make the right decision.

Агент

1.jpg

Lita Marlēna Fišere

+371 29389671

bottom of page