top of page

Apstiprināts detālplānojums privātmāju apbūvei

Jelgava

Staļģenes iela 1A

PĀRDOD

200.000 EUR

Area

5,1778 ha

Description

Saskaņā ar Jelgavas teritorijas plānojumu zemes gabals atrodas  Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS).

Maksimālais apbūves blīvums: 30%,

Apbūves augstums: līdz 12m;

Minimālais brīvās teritorijas rādītājs: 60%,

Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība: 1000 m2; Rindu mājai -350 m2;

Minimālā jaunizveidojamā zemes vienības platums: 20 m, rindu mājām 8 m;

Būvlaide – 6 m, izņemot iedibinātās būvlaides.

Dzīvojamo ēku skaits zemes vienībā: 1 (savrupmāja, dvīņu māja, rindu māja), papildus drīkst būt saimniecības vai citas papildus ēkas.

Iespējamais apbūves augstums: līdz 2 stāviem, ir atļauts mansarda stāvs.


Zemes gabala izmantošanas veidi: savrupmāju (ģimenes dzīvojamo māju) vai dvīņu māju (bloķētu divu ģimenes dzīvojamo māju) apbūve, rindu mājas.


Zemes gabala papildus izmantošanas veidi: tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve, tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, veselības aizsardzības iestāžu apbūve, sociālās aprūpes iestāžu apbūve, labiekārtotas publiskas ārtelpas.

Zemes gabals atrodas netālu no Rīgas – Jelgavas šosejas.


Ir izstrādāts un Jelgavas domē apstiprināts Detālplānojums teritorijai, zemes sadalīšanai 40 atsevišķos zemes gabalos. Ir piešķirtas jaunās adreses, katram zemes gabalam.


Laba infrastruktūra:

Piebraucamie ceļi asfaltēti

Jelgavas centrs ar lielveikaliem, izglītības iestādēm (skolas, bērnudārzi u.c.), aptiekām, restorāniem atrodas 5 min. brauciena attālumā ar automašīnu.

Netālu atrodas sabiedriskā autobusa Nr. 7. pietura.

Līdz Rīgas centram ir 55 min.

Līdz Lidostai “Rīga” ir 45 min. brauciens ar automašīnu.


Zvaniet, ja vēlaties noskaidrot papildus informāciju un apskatīt, kas palīdzētu pieņemt pareizo lēmumu.Согласно территориальному планированию Елгавы, земельный участок находится в районе Отдельно стоящих домов (DzS).

Максимальная плотность застройки: 30%,

Высота здания: до 12 м;

Минимальный показатель свободной площади: 60%,

Минимальная площадь вновь создаваемого земельного участка: 1000 м2; Для рядного дома -350 м2;

Минимальная ширина вновь создаваемого земельного участка: 20 м, для рядный дом 8 м;

Строительный просвет – 6 м, без учета установленных строительных габаритов.

Количество жилых построек на единицу земельного участка: 1 (частный дом, двухквартирный дом, рядный дом), дополнительно могут быть фермы или другие дополнительные постройки.

Возможная высота здания: до 2 этажей, допускается мансардный этаж.


Виды использования земельного участка: строительство частных домов (семейных жилых домов) или сблокированных домов (блочных двухквартирных жилых домов), рядных домов.


Дополнительные виды использования земельного участка: строительство объектов торговли и/или обслуживания, строительство объектов туризма и отдыха, строительство объектов образования и науки, строительство объектов здравоохранения, строительство объектов социальной сферы, благоустроенных общественных пространств.


Земельный участок находится недалеко от шоссе Рига - Елгава.


Разработан и утвержден Елгавской городской думой Детальный план территории для разделения земли на 40 отдельных земельных участков. Каждому земельному участку присвоены новые адреса.


Хорошая инфраструктура:

Подъездные пути асфальтированы.

Центр Елгавы с супермаркетами, учебными заведениями (школы, детский сад и др.), аптеками, ресторанами находится в 5 минутах ходьбы. далеко на машине.

Рядом находится общественный автобус No. 7-я остановка.

До центра Риги 55 минут.

До аэропорта «Рига» 45 минут. автомобильная поездка.


Звоните, если хотите узнать больше информации и посмотреть, что поможет вам принять правильное решение.According to the territorial planning of Jelgava, the plot of land is located in the area of Detached Houses (DzS).

Maximum building density: 30%,

Building height: up to 12m;

Minimum free area indicator: 60%

The minimum area of the plot of land to be newly created: 1000 m2; For a row house -350 m2;

Minimum width of newly created land unit: 20 m, for townhouses 8 m;

Construction clearance – 6 m, excluding established construction clearances.

Number of residential buildings per land unit: 1 (detached house, semi-detached house, terraced house), in addition there may be farms or other additional buildings.

Possible building height: up to 2 floors, attic floor is allowed.


Types of land plot use: construction of detached houses (family residential houses) or semi-detached houses (blocked two-family residential houses), terraced houses.


Additional uses of the land plot: construction of trade and/or service facilities, construction of tourism and recreation facilities, construction of educational and scientific facilities, construction of health protection facilities, construction of social care facilities, well-arranged public outdoor spaces.


The plot of land is located near the Riga - Jelgava highway.


A Detailed Plan for the territory, for dividing the land into 40 separate land plots, has been developed and approved by the Jelgava City Council. New addresses have been assigned for each plot of land.


Good infrastructure:

Access roads are asphalted

The center of Jelgava with supermarkets, educational institutions (schools, kindergarten, etc.), pharmacies, restaurants is 5 minutes away. away by car.

Nearby is public bus no. 7th stop.

It is 55 minutes to the center of Riga.

It takes 45 minutes to "Riga" Airport. a car trip.


Call if you want to find out more information and see what will help you make the right decision.

Agent

1.jpg

Lita Marlēna Fišere

+371 29389671

bottom of page