top of page

Apbūves zeme ekskluzīvā vietā ar plašu pielietojumu

Ķīpsala

Ogļu iela 14

PĀRDOD

350.000 EUR

Area

947 m²

Description

Apbūves zeme ekskluzīvā vietā ar plašu pielietojumu


Jauktas centra apbūves teritorija (JC8) ir funkcionālā zona Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā, kurā plānots plašs jauktas izmantošanas spektrs un kurā prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei ir noteiktas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas noteikumos.


Plašais apbūves spektrs pieļauj tādu objektu būvniecību, kā:

Savrupmāju apbūve

Rindu māju apbūve

Daudzdzīvokļu māju apbūve

Biroju ēku apbūve

Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu

Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve

Kultūras iestāžu apbūve

Sporta būvju apbūve

Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve

Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve

Veselības aizsardzības iestāžu apbūve

Sociālās aprūpes iestāžu apbūve

Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve

Reliģisko organizāciju ēku apbūve

Labiekārtota ārtelpa


Pie zemes pieved asfaltēts ceļš, kurš tiek uzturēts kārtībā kā ziemā, tā citos gadalaikos.

Zemesgabalam ir pieejams elektrības pieslēgums, savukārt pieslēgums pilsētas ūdensvadam un kanalizācijai ir plānots izbūvēt pēc teritotiālā attīstības plāna.


Jautājumu un apskatīties vēlmes gadījumā, lūdzu zvaniet.Земельный участок под застройку в эксклюзивном месте с широким спектром использования


Территория застройки смешанного центра (JC8) – это функциональная территория на территории исторического центра Риги и его охранной зоны, где запланирован широкий спектр смешанного использования и где требования к использованию и застройке территории определены в правила исторического центра Риги и его охранной зоны.


Широкий спектр строительства позволяет возводить такие объекты, как:

Строительство частных домов

Строительство рядных домов

Строительство многоквартирных домов

Строительство офисных зданий

Торговый или сервисный объект

Строительство объектов туризма и отдыха

Строительство учреждений культуры

Строительство спортивных объектов

Строительство учреждений обороны и безопасности

Строительство образовательных и научных учреждений

Строительство учреждений здравоохранения

Строительство учреждений социальной опеки

Строительство объектов по уходу за животными

Строительство зданий религиозных организаций

Благоустроенная открытая площадка


К участку ведет асфальтированная дорога, которую поддерживают в порядке как зимой, так и в другое время года.

Земельный участок подведен к электричеству, а подключение к городскому водоснабжению и канализации планируется провести в соответствии с планом территориального развития.


Если есть вопросы или хотите посмотреть, звоните.Building land in an exclusive location with a wide range of uses


The mixed center construction area (JC8) is a functional area in the territory of the historical center of Riga and its protection zone, where a wide spectrum of mixed use is planned and where the requirements for the use and construction of the territory are determined in the rules of the historical center of Riga and its protection zone.


The wide spectrum of construction allows the construction of objects such as:

Construction of detached houses

Construction of terraced houses

Construction of multi-apartment houses

Construction of office buildings

Trade or service facility

Construction of tourism and recreation facilities

Construction of cultural institutions

Construction of sports facilities

Construction of defense and security institutions

Construction of educational and scientific institutions

Construction of health protection institutions

Construction of social care institutions

Construction of animal care facilities

Construction of buildings of religious organizations

Well-equipped outdoor space


An asphalted road leads to the land, which is maintained in order both in winter and in other seasons.

The land plot has an electricity connection, while the connection to the city's water supply and sewerage is planned to be built according to the territorial development plan.


If you have any questions or wish to view, please call.

Agent

1.jpg

Lita Marlēna Fišere

+371 29389671

bottom of page