top of page

Ļoti perspektīvs īpašums pie Daugavas krasta

Rumbula

Lidlauka iela 50

PĀRDOD

235.000 EUR

Platība

2,4311 ha

Apraksts

Ļoti perspektīvs īpašums pie Daugavas krasta, kuram nākotnē cena tikai pieaugs Tiek pārdoti arī blakus zemes gabali. Rajons attīstās ar augšupejošu tendenci.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu zemes gabals atrodas  Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM1).

Maksimālais apbūves blīvums: līdz 30%,

Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs: līdz 40%,

Apbūves intensitāte: līdz 100%,
Iespējamais apbūves augstums: līdz 3 stāviem.

Jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība: 600 m2.
Zemes gabala izmantošanas veidi: savrupmāju apbūve, rindu māju apbūve, daudzdzīvokļu māju apbūve

Tuvajā nākotnē, pēc attīstības plāna, gar Daugavas krastu tiks izbūvēts promenādes turpinājums, kā arī plānojās izveidot labiekārtotu pludmali. Piebraucamie ceļi jau daļēji ir nodoti pašvaldības īpašumā un šobrīd ir procesā notiek atlikušo ceļa daļu pārņemšana uz pašvaldību.

Zemes gabala papildus izmantošanas veidi: biroju ēku apbūve, tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve, tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, kultūras iestāžu apbūve, sporta būvju apbūve, izglītības un zinātnes iestāžu apbūve,veselības aizsardzības iestāžu apbūve, sociālās aprūpes iestāžu apbūve, dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve,reliģisko organizāciju ēku apbūve, labiekārtota,

ārtelpa bez labiekārtojuma.

Zemes gabals atrodas netālu no asfaltēta ceļa.

Nākotnē Lidlauku iela ir plānota, kā lielākas nozīmes iela.

Laba infrastruktūra: dažu minūšu attālumā ar auto līdz  tirdzniecības centram Zoom, izglītības iestādēm, sporta klubiem, vairākiem būvmateriālu veikaliem

Zvaniet, ja vēlaties noskaidrot papildus informāciju, kas palīdzētu pieņemt pareizo lēmumu.Очень перспективная недвижимость на берегу Даугавы, цена которой в будущем будет только расти.Также выставлены на продажу соседние земельные участки. Район развивается с восходящей тенденцией.

Согласно территориальному планированию Риги, земельный участок находится в зоне Mалоэтажной жилой застройки (ДзМ1).

Максимальная плотность застройки: 30%,

Минимальный показатель бесплатной зеленой зоны: до 40%,

Интенсивность строительства: до 100%,

Возможная высота здания: до 3 этажей.

Минимальная  площадь новых  земельных участков: 600 м2.

Виды использования земельного участка: строительство частных домов, строительство рядных домов, строительство многоквартирных домов.

В ближайшее время согласно плану развития будет построено продолжение променадa вдоль берега Даугавы, а также запланировано создание благоустроенного пляжа. Подъездные дороги уже частично переданы муниципалитету, а передача оставшихся частей дороги муниципалитету в настоящее время находится в процессе.

Дополнительные виды использования земельного участка: строительство административных зданий, строительство объектов торговли или обслуживания, строительство объектов туризма и отдыха, строительство объектов культуры, строительство спортивных объектов, строительство образовательных и научных объектов, строительство объектов здравоохранения, строительство объектов социальной сферы, строительство объекты ухода за животными, строительство зданий религиозных организаций, благоустроенная придомовая территория.

открытая территория без озеленения.

Земельный участок находится недалеко от асфальтированной дорогой.

В будущем улица Лидлауку планируется как улица большего значения.

Хорошая инфраструктура: несколько минут на машине до ТЦ Zoom, учебных заведений, спортивных клубов, нескольких магазинов стройматериалов.

Звоните, если вы хотите узнать больше информации, которая поможет вам принять правильное решение.A very promising property by the Daugava coast, the price of which will only increase in the future. Adjacent land plots are also for sale. The district is developing with an upward trend.

According to the Riga territorial planning, the plot of land is located. Area of low-rise residential construction (DzM1).

Maximum building density: up to 30%,

Minimum rate of free green area: up to 40%,

Construction intensity: up to 100%,

Possible building height: up to 3 floors.

The minimum area of newly constructed land units: 600 m2.

Types of land plot use: construction of detached houses, construction of terraced houses, construction of multi-apartment houses.

In the near future, according to the development plan, a continuation of the promenade will be built along the bank of the Daugava, and it was also planned to create a well-equipped beach. The access roads have already been partially transferred to the municipality and the transfer of the remaining parts of the road to the municipality is currently in the process.

Additional uses of the plot of land: construction of office buildings, construction of commercial or service facilities, construction of tourism and recreation facilities, construction of cultural facilities, construction of sports facilities, construction of educational and scientific facilities, construction of health protection facilities, construction of social care facilities, construction of animal care facilities, construction of buildings of religious organizations, landscaped outdoor space, outdoor space without landscaping.

The plot is located near an asphalt road.

In the future, Lidlauku street is planned as a street of greater importance.

Good infrastructure: a few minutes by car to the Zoom shopping center, educational institutions, sports clubs, several building material stores.

Call if you want to find out more information to help you make the right decision.

Aģents

1.jpg

Dainis Skutelis

+371 28334324

bottom of page