top of page

Ļoti perspektīvs īpašums Daugavas krastā

Rumbula

Rumbulas iela 118

PĀRDOD

74.000 EUR

Platība

5275 m²

Apraksts

Rīgas rajonā ar augšupejošu tendenci, tiek pārdots ļoti perspektīvs īpašums, pie Daugavas krasta. Nākotnē īpašuma cena tikai pieaugs.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu zemes gabals atrodas  Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM1).

Maksimālais apbūves blīvums: līdz 30%,

Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs: līdz 40%,

Apbūves intensitāte: līdz 100%,
Iespējamais apbūves augstums: līdz 3 stāviem.

Jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība: 600 m2.
Zemes gabala izmantošanas veidi: savrupmāju apbūve, rindu māju apbūve, daudzdzīvokļu māju apbūve

Tuvajā nākotnē, pēc attīstības plāna, gar Daugavas krastu tiks izbūvēts promenādes turpinājums, kā arī plānojās izveidot labiekārtotu pludmali. Piebraucamie ceļi jau daļēji ir nodoti pašvaldības īpašumā un šobrīd ir procesā notiek atlikušo ceļa daļu pārņemšana uz pašvaldību.

Zemes gabala papildus izmantošanas veidi: biroju ēku apbūve, tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve, tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, kultūras iestāžu apbūve, sporta būvju apbūve, izglītības un zinātnes iestāžu apbūve,veselības aizsardzības iestāžu apbūve, sociālās aprūpes iestāžu apbūve, dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve,reliģisko organizāciju ēku apbūve, labiekārtota,

ārtelpa bez labiekārtojuma.

Zemes gabals atrodas netālu no asfaltēta ceļa.

Nākotnē Lidlauku iela ir plānota, kā lielākas nozīmes iela.

Laba infrastruktūra: dažu minūšu attālumā ar auto līdz  tirdzniecības centram Zoom, izglītības iestādēm, sporta klubiem, vairākiem būvmateriālu veikaliem.

Tiek pārdoti arī blakus zemes gabali.

Zvaniet, ja vēlaties noskaidrot papildus informāciju, kas palīdzētu pieņemt pareizo lēmumu.В Рижском районе с тенденцией к росту продается очень перспективная недвижимость, на берегу Даугавы. В дальнейшем стоимость недвижимости будет только расти.

Согласно территориальному планированию Риги, земельный участок находится в зоне Mалоэтажной жилой застройки (ДзМ1).

Максимальная плотность застройки: 30%,

Минимальный показатель бесплатной зеленой зоны: до 40%,

Интенсивность строительства: до 100%,

Возможная высота здания: до 3 этажей.

Минимальная  площадь новых  земельных участков: 600 м2.

Виды использования земельного участка: строительство частных домов, строительство рядных домов, строительство многоквартирных домов.

В ближайшее время согласно плану развития будет построено продолжение променадa вдоль берега Даугавы, а также запланировано создание благоустроенного пляжа. Подъездные дороги уже частично переданы муниципалитету, а передача оставшихся частей дороги муниципалитету в настоящее время находится в процессе.

Дополнительные виды использования земельного участка: строительство административных зданий, строительство объектов торговли или обслуживания, строительство объектов туризма и отдыха, строительство объектов культуры, строительство спортивных объектов, строительство образовательных и научных объектов, строительство объектов здравоохранения, строительство объектов социальной сферы, строительство объекты ухода за животными, строительство зданий религиозных организаций, благоустроенная придомовая территория.

открытая территория без озеленения.

Земельный участок находится недалеко от асфальтированной дорогой.

В будущем улица Лидлауку планируется как улица большего значения.

Хорошая инфраструктура: несколько минут на машине до ТЦ Zoom, учебных заведений, спортивных клубов, нескольких магазинов стройматериалов.

Также выставлены на продажу соседние земельные участки.

Звоните, если вы хотите узнать больше информации, которая поможет вам принять правильное решение.In the Riga region with an upward trend, a very promising property is for sale, on the bank of the Daugava. The property price will only increase in the future.

According to the Riga territorial planning, the plot of land is located. Area of low-rise residential construction (DzM1).

Maximum building density: up to 30%,

Minimum rate of free green area: up to 40%,

Construction intensity: up to 100%,

Possible building height: up to 3 floors.

The minimum area of newly constructed land units: 600 m2.

Types of land plot use: construction of detached houses, construction of terraced houses, construction of multi-apartment houses.

In the near future, according to the development plan, a continuation of the promenade will be built along the bank of the Daugava, and it was also planned to create a well-equipped beach. The access roads have already been partially transferred to the municipality and the transfer of the remaining parts of the road to the municipality is currently in the process.

Additional uses of the plot of land: construction of office buildings, construction of commercial or service facilities, construction of tourism and recreation facilities, construction of cultural facilities, construction of sports facilities, construction of educational and scientific facilities, construction of health protection facilities, construction of social care facilities, construction of animal care facilities, construction of buildings of religious organizations, landscaped outdoor space, outdoor space without landscaping.

The plot is located near an asphalt road.

In the future, Lidlauku street is planned as a street of greater importance.

Good infrastructure: a few minutes by car to the Zoom shopping center, educational institutions, sports clubs, several building material stores.

Adjacent land plots are also for sale.

Call if you want to find out more information to help you make the right decision.

Aģents

1.jpg

Dainis Skutelis

+371 28334324

bottom of page