top of page

Izvēlies unikālu apartamentu Klusajā centrā

Klusais centrs

Dzirnavu iela 29

PĀRDOD

196.900 EUR

Площадь квартиры

59,4 m²

Количество комнат

Этаж

Лифт

2

3

Nav

Описание

Pilnībā renovēts dzīvoklis unikālā sešu stāvu ēkā, galvaspilsētas klusajā centrā. Ēkā plānoti tikai septiņpadsmit dzīvokļiem. Šobrīd grūti ieraudzīt esošās koka ēkas vietā, šo topošo unikālo projektu. Ēkas rekonstrukcija un modernizācija sāksies šī gada pavasarī un noslēgsies 2024. gada sākumā, tajā skaitā tiks pilnībā mainīti ēkas pamati un pārbūvētas visas komunikācijas.


Laicīgi veicot rezervāciju un uzsākot dzīvokļa pirkuma procesu dod iespēju pielāgot to individuālajām vajadzībām, izvēlēties labāko plānojumu un nodrošināt īpašas vēlmes.

Piemēram, mazus dzīvokļus var arī apvienot lielākos dzīvokļos. Iesakām drīzumā rezervēt dzīvokli, jo šajā skaistajā, vēsturiskajā ēkā piedāvājums ir ierobežots.


Apartamentos :

• Funkcionāls un ērtu plānojums

• Lieli logi, kas viegli ļauj iekļūt dabiskajai gaismai

• Stikla pakešu logi atbilst mūsdienu prasībām attiecībā uz skaņas izolāciju, siltumizolāciju un draudzīgumu videi

• Augstvērtīga un pievilcīga apdare

• Starpsienas starp dzīvokļiem ar skaņas izolāciju

• Augstas kvalitātes santehnika

• Balkoni ar skatu uz iekšējo pagalmu (no 4 kv.m. līdz 8 kv.m.)

• Kamīni (atsevišķos dzīvokļos)

• Individuālie ūdens, elektrības un apkures skaitītāji


• Plašas ieeja durvis un ērta piekļuve ratiņu telpai

• Plaša ieejas telpa

• Plašs mūsdienīgs lifts


• Slēgts apzaļumots iekšpagalms ar atpūtas zonu

• 5 garāža vietas un 4 stāvvietas uz pieguļošās teritorijas

• Elektriskā uzlāde e-automobiļiem

• Velosipēdu vietas slēgtā pagalmā


Ēkā tiks izveidota:

• Energoefektīva apkure. Siltuma padeves regulēšanai katrs dzīvoklis būs pieslēgts pie centrālapkures sistēmas un aprīkots ar individuāliem termostatiem. Izcila izolācija, kas nodrošinās energoefektivitāti.

• Paredzēts pieslēgums centrālām ūdensvadam un kanalizācijai katrā dzīvoklī.

• Iedzīvotāju komfortam, pārdomāta ventilācijas sistēma nodrošinās tīro gaisu bez mitruma vai putekļiem: vannas istabas - aprīkotas ar piespiedu ventilācijas sistēmu, savukārt virtuves zona  - nodrošināta ar tvaika nosūkšanas sistēmu.

• Iedzīvotāju drošībai un mieram īpašumā un teritorijā būs ierīkota videonovērošana. Katrā dzīvoklī paredzēts domofons un dūmu detektors, kā arī optiskā interneta pieslēgums.

• Ēkas konstrukcijas tiks būvētas uz stipra dzelzsbetona pamatiem . Ārējais dizains apvienos vēsturisko arhitektūru ar elegantiem mūsdienu elementiem. Vēsturiskā ēka tiks modernizēta un pilnībā pārbūvēta, izmantojot pievilcīgus mūsdienīgus materiālus, tostarp arī monolītu betonu, stiklu un metālu.


Dzīvot Rīgas klusajā centrā ir īsts prieks. Šis galvaspilsētas rajons ar īpašiem jūgendstila kvartāliem ir viens no prestižākajiem visā pilsētā. Klusajā centrā atrodas biznesa un iepirkšanās centri, restorāni, koncertzāles, teātri, mākslas galerijas, universitātes, vidusskolas un parki. Sabiedriskā transporta pieturas atrodas pastaigas attālumā no jūsu dzīvokļa.Полностью отремонтированная квартира в уникальном шестиэтажном доме, в тихом центре столицы. Всего в доме запланировано семнадцать квартир. На данный момент сложно увидеть этот грядущий уникальный проект на месте существующего деревянного здания. Реконструкция и модернизация здания начнутся весной этого года и завершатся в начале 2024 года, в том числе полностью заменят фундамент здания и перестроят все коммуникации.


Своевременное бронирование и начало процесса покупки квартиры дает вам возможность адаптировать ее к индивидуальным потребностям, выбрать наилучшую планировку и обеспечить выполнение особых пожеланий.

Например, маленькие квартиры можно объединить в большие. Мы рекомендуем вам забронировать квартиру как можно скорее, так как предложение в этом красивом историческом здании ограничено.


Квартиры:

• Функциональная и удобная планировка

• Большие окна, которые легко пропускают естественный свет

• Стеклопакеты отвечают современным требованиям по звукоизоляции, теплоизоляции и экологичности

• Высокое качество и привлекательная отделка

• Перегородки между квартирами со звукоизоляцией

• Качественная сантехника

• Балконы с видом во внутренний двор (от 4 кв.м. до 8 кв.м.)

• Камины (в некоторых квартирах)

• Индивидуальные счетчики воды, электричества и тепла


• Широкая входная дверь и легкий доступ к прогулочному пространству

• Широкое входное пространство

• Просторный современный лифт


• Огороженный зеленый двор с зоной отдыха

• 5 гаражных мест и 4 парковочных места на прилегающей территории

• Электрическая зарядка для электромобилей

• Места для велосипедов в закрытом дворе


Здание будет включать в себя:

• Энергоэффективное отопление. Для регулирования подачи тепла каждая квартира будет подключена к системе центрального отопления и оборудована индивидуальными термостатами. Отличная изоляция, которая обеспечит энергоэффективность.

• В каждой квартире предусмотрено подключение к центральному водоснабжению и канализации.

• Для комфорта жильцов продуманная система вентиляции обеспечит чистый воздух без влаги и пыли: санузлы – оборудованы системой принудительной вентиляции, а кухонная зона – системой отвода пара.

• На территории и в собственности будет установлено видеонаблюдение для безопасности и спокойствия жильцов. Каждая квартира оборудована домофоном и детектором дыма, а также оптическим подключением к Интернету.

• Строительные конструкции будут возводиться на прочном железобетонном фундаменте. Внешний дизайн будет сочетать историческую архитектуру с элегантными современными элементами. Историческое здание будет модернизировано и полностью перестроено с использованием привлекательных современных материалов, включая монолитный бетон, стекло и металл.


Жить в тихом центре Риги – настоящее удовольствие. Этот район столицы с особыми кварталами в стиле модерн является одним из самых престижных во всем городе. В тихом центре расположены деловые и торговые центры, рестораны, концертные залы, театры, художественные галереи, университеты, средние школы и парки. Остановки общественного транспорта находятся в шаговой доступности от ваших апартаментов.Completely renovated apartment in a unique six-story building, in the quiet center of the capital. Only seventeen apartments are planned in the building. At the moment, it is difficult to see this upcoming unique project on the site of the existing wooden building. The reconstruction and modernization of the building will begin in the spring of this year and will be completed at the beginning of 2024, including completely changing the foundations of the building and rebuilding all communications.


Making a reservation in time and starting the apartment purchase process gives you the opportunity to adapt it to individual needs, choose the best layout and ensure special wishes.

For example, small apartments can also be combined into larger apartments. We recommend that you book your apartment soon, as the offer in this beautiful, historic building is limited.


Apartments:

• Functional and comfortable layout

• Large windows that easily let in natural light

• Double-glazed windows meet modern requirements for sound insulation, thermal insulation and environmental friendliness

• High quality and attractive finish

• Partitions between apartments with sound insulation

• High quality plumbing

• Balconies overlooking the inner courtyard (from 4 sq.m. to 8 sq.m.)

• Fireplaces (in some apartments)

• Individual water, electricity and heating meters


• Wide entrance door and easy access to the pram space

• Wide entrance space

• Spacious modern elevator


• Enclosed green courtyard with a seating area

• 5 garage spaces and 4 parking spaces on the adjacent territory

• Electric charging for e-cars

• Bicycle spaces in a closed yard


The building will include:

• Energy efficient heating. To regulate the heat supply, each apartment will be connected to the central heating system and equipped with individual thermostats. Excellent insulation that will ensure energy efficiency.

• A connection to the central water supply and sewerage system is provided in each apartment.

• For the comfort of residents, a thoughtful ventilation system will ensure clean air without moisture or dust: bathrooms - equipped with a forced ventilation system, while the kitchen area - provided with a steam extraction system.

• Video surveillance will be installed in the property and territory for the safety and peace of the residents. Each apartment is equipped with an intercom and a smoke detector, as well as an optical Internet connection.

• Building structures will be built on strong reinforced concrete foundations. The exterior design will combine historic architecture with elegant modern elements. The historic building will be modernized and completely rebuilt using attractive modern materials, including monolithic concrete, glass and metal.


Living in the quiet center of Riga is a real pleasure. This district of the capital, with special Art Nouveau blocks, is one of the most prestigious in the entire city. The quiet center is home to business and shopping centers, restaurants, concert halls, theaters, art galleries, universities, high schools and parks. Public transport stops are within walking distance of your apartment.

Агент

Ieva Foto 2.jpeg

Lita Marlēna Fišere

+371 29389671

bottom of page