top of page

Būvju kadastrālā uzmērīšana vienkāršotā kārtībā

Gaidāmi grozījumi VZD cenrādī, risinājums, kas ļaus samazināt izmaksas ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumam ar apsekošanu apvidū.

Būvju kadastrālā uzmērīšana vienkāršotā kārtībā

Lai pieprasītu BKU pakalpojumu vienkāršotā kārtībā, klientam papildus BKU pakalpojuma izpildei nepieciešamajiem dokumentiem VZD būs jāiesniedz:
1. iesniegumu ar lūgumu veikt ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu vienkāršotā kārtībā;
2. būvprojektu vai ēkas stāva plānu, vai telpu grupas plānu, kas atbilst izbūvētajai situācijai apvidū un ir sagatavots vektordatu – DGN vai DWG formātā, ko ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstījis dokumenta autors, kas ir vai nav sagatavots būvju kadastrālās uzmērīšanas grafiskajos plānos izmantojamo apzīmējumu specifikācijā.

Ja vektordatne nebūs sagatavota būvju kadastrālās uzmērīšanas grafiskajos plānos izmantojamo apzīmējumu specifikācijā, papildus tiks piemērota maksa par datu elektronisko apstrādi (Dienesta maksas pakalpojumu cenrāža 26. pozīcija).

Minētie dokumenti Dienestā jāiesniedz, ierosinot pakalpojumu vai līdz plānotā apsekošanas perioda, par ko klients tiek informēts pēc pasūtījuma priekšapmaksas rēķina apmaksas, sākuma datumam.
Dienesta speciālists ēkas vai telpu grupas kadastrālajā uzmērīšanā vienkāršotā kārtībā veic iekštelpu izmēru (garums, platums, augstums) kontrolmērījumus, pārliecinās par logu, durvju, ailu, izvirzījumu, kolonnu, ārtelpu atbilstību iesniegtajai datnei.

Dienesta speciālists ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu vienkāršotā kārtībā turpina, ja apvidū konstatē, ka iesniegtajā vektordatnē:
1. norādītā ārtelpa vai āra elements apvidū nav izbūvēts;
2. paredzētais kamīns/krāsns apvidū nav izbūvēti;
3. divas telpas ir funkcionāli sadalītas, bet starpsienu starp tām nav paredzēts izbūvēt.

Dienesta speciālists ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu veic pilnā apjomā, piemērojot pilnu maksu atbilstoši Dienesta maksas pakalpojumu cenrādim, ja apvidū konstatē:
1. kontrolmērījumā uzmērīto telpu izmēri (garums, platums) pārsniedz iesniegtajā vektordatnē norādītos telpu izmērus vairāk par Ministru kabineta 2023. gada 7. marta noteikumu Nr. 116 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 18.1. un 18.2. apakšpunktā noteiktajiem precizitātes rādītājiem (mērījumiem līdz astoņiem metriem (ieskaitot) +/– 0,02 m; mērījumiem, kas lielāki par astoņiem metriem, +/–0,25 %);
2. telpu izbūvi neatbilstoši iesniegtajā vektordatnē attēlotajam plānojumam;
3. iesniegtajā vektordatnē neattēlotus logus, durvis, ailas, izvirzījumus sienās, kolonnas, vai to izmēri vai atrašanās vieta būtiski atšķiras no vektordatnē norādītā, vai tiek konstatēta to neesība;
4. ārtelpu, kas nav norādīta iesniegtajā vektordatnē.

📌 Lai iepazītos ar visu informāciju par gaidāmajām izmaiņām apmeklē portālu:
https://www.vzd.gov.lv/lv/jaunums/valsts-zemes-dienests-ieviesis-jaunu-risinajumu-vienkarsotai-buvju-kadastralas-uzmerisanas-pakalpojuma-izpildei

bottom of page